CS / EN

Přesuny psů, koček, fretek

Movements of dogs, cats, ferrets

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

Podmínky pro neobchodní přesun zájmových zvířat  (v rámci EU a při dovozu do EU) jsou harmonizované dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013. Pro další informace o neobchodním přesunu (cestování) se psy a kočkami v členských státech EU i mimo EU klikněte ZDE .

Podmínky pro obchodní přesun psů, koček a fretek jsou stanovené prováděcím nařízením Komise 2021/403 v platném znění, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Conditions for non-commercial movement of pets (within the EU and on import into the EU) are harmonized according to Regulation (EU) No. 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013. For further information on non-commercial movement (travel) with dogs and cats in EU member states and outside the EU click HERE.

The conditions for the commercial movement of dogs, cats and ferrets are laid down in  Commision Implementing Regulation 2021/403, as amended, laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU.

Předpis ES / EU Rules Psi, kočky, fretky / Dogs, cats, ferrets Kód / Code
p.n.K. (EU) 2021/403

Vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro přemísťování psů, koček a fretek mezi členskými státy
Model animal health certificate and model declaration for the movement between Member States of dogs, cats and ferrets

CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA:

 

(zdroj TRACES)
(source TRACES)

 

Odkaz na původní článek