CS / EN

Osvědčení určená pro vývozy z Evropské unie do Celní unie

Certificates for exports from the European Union into the Customs Union

Uvedená osvědčení jsou pouze vzory. Originály osvědčení je možné získat na příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy).

Certificates described below are models only. Original of certificates you can obtain at relevant Regional Veterinary Administration of the State Veterinary Administration (or Municipal Veterinary Administration in Prague of the State Veterinary Administration).

Text dokladu vyvoláte kliknutím na zvýrazněný odkaz.
For certificate click on highlight link.

Komodita
Commodity
Platí od
Valid from
jednodenní mláďata kura domácího, krůty, kachny, husy, pštrosa a násadová vejce těchto druhů (250,5 KB)

day-old chicks, turkey, poults, ducklings, goslings, ostrich chicks and hatching eggs of these species
15. 9. 2012

chovní, užitkoví a sportovní koně/koňovití (s výjimkou sportovních koní dočasně dovezených pro účast v soutěžích a dočasně dovezených cirkusových koní/koňovitých (812,0 KB)

horses/equidae for breeding, utility and sport (with exception of sport horses imported temporarily for participation in competitions and circus horses/equidae imported temporarily)

15. 10. 2014
drůbeží maso a syrové polotovary z drůbežího masa (264,0 KB)

poultry meat and raw meat preparations
15. 9. 2012
sperma kanců (770,8 KB)

boar semen
1.3.2015
konzervovaná krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu (298,2 KB)

canned pet food of animal origin
22. 4. 2013
nekonzervovaná/sušená krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu (263,5 KB)

non-canned/dry pet food of animal origin
22. 4. 2013

 

 

Odkaz na původní článek