CS / EN

Osvědčení – vývozy na celní území Eurasijské ekonomické unie

Exports into the customs territory of the Eurasian Economic Union

Uvedená osvědčení jsou pouze vzory. Originály osvědčení je možné získat na příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy).

Certificates described below are models only. Original of certificates you can obtain at relevant Regional Veterinary Administration of the State Veterinary Administration (or Municipal Veterinary Administration in Prague of the State Veterinary Administration).

Text dokladu vyvoláte kliknutím na zvýrazněný odkaz.
For certificate click on highlight link.

Komodita
Commodity
Kód
Code
Platnost od/Poznámka
Valid from/Remarks
krmiva pro zvířata rostlinného původu
animal feed of plant origin
34 Feed of plant origin (754,2 KB)
 9. 7. 2019 / CS-EN-RU

krmiva a doplňkové látky živočišného původu, včetně těch původem z drůbeže a ryb
feed and feed additives of animal origin, including from birds and fish

35 Feed and additives of animal origin (832,5 KB)

 1. 8. 2017 / CS-EN-RU

krmné doplňky pro kočky a psy a hotová tepelně ošetřená krmiva pro kočky a psy
feed additives for cats and dogs as well as prepared pet food for cats and dogs subjected to heat treatment
36 Feed for cats and dogs (763,2 KB)

2. 2. 2016 / CS-EN-RU

zvířata zoologických zahrad a cirkusů
zoo and circus animals
41 Zoo and circus animals (866,3 KB)

 

Přílohy – CS / (143,4 KB)

 

Annexes – RU (1,6 MB)

 17. 1. 2023

vývoz muflonů do RF

 

Nutné ověřit aktuální dodatečné podmínky ohledně SBV.
It is necessary to verify the current additional requirements regarding SBV.

plemenná a užitková prasata – pouze pro Bělorusko
pigs for breeding and fattening – only for Belarus
7 Plemenná a užitková prasata (841,1 KB)

červenec 2019
July 2019

živí plži
live gastropods
živí plži (773,0 KB)

říjen 2020
October 2020

Plemenné a užitkové ovce a kozy
Breeding and production sheep and goats
5. plemenné a užitkové ovce a kozy (854,5 KB)

Prosinec 2021
December 2021

Sperma plemenných beranů a kozlů
Semen of stud rams and male goats
6. sperma beranů a kozlů (851,8 KB)

Prosinec 2021
December 2021

Hotové masné výrobky
Ready-to-eat meat products

26. hotové masné výrobky (762,1 KB)

Březen 2023
March 2023

Plemenný a užitkový skot

Breeding and production cattle

1. plemenný a užitkový skot (777,1 KB)

Duben 2024
April 2024

 

 

Odkaz na původní článek