CS / EN

Brexit

Aktualizace 07.05.2024


Úvod

V důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (EU) platí v obchodu se živými zvířaty a živočišnými produkty od 1. 1. 2021 následující:

 • Dovozy živých zvířat a živočišných produktů z Velké Británie podléhají dovozním požadavkům EU a úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly EU. Zásilky z EU, které budou přecházet přes Velkou Británii, budou také podléhat povinným kontrolám v místě jejich opětovného vstupu do EU.
 • Vývozy živých zvířat a živočišných produktů z EU do Velké Británie podléhají britským dovozním opatřením, která jsou zaváděna postupně od 1. ledna 2021.
 • V Severním Irsku se uplatňuje Protokol o Irsku a Severním Irsku. Aby se předešlo vzniku „tvrdé“ hranice na Irském ostrově a aby se ochránila integrita trhu EU, uplatňují se v Severním Irsku veterinární a rostlinolékařská pravidla EU a na zvířata a zboží přicházející do Severního Irska z Velké Británie a jiných třetích zemí se vztahují pohraniční kontroly.

Zde je na místě zdůraznit, že je potřeba rozlišovat mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Velkou Británií (Anglie, Wales a Skotsko), protože v Severním Irsku by se měly i po 31. prosinci 2020 uplatňovat sanitární a fytosanitární předpisy EU.


Vláda Spojeného království dne 29.8.2023 uveřejnila na svých webových stránkách konečnou podobu aktualizované příručky „Border Target Operating Model“ (BTOM) stanovující nový režim pro dovoz zvířat, zárodečných produktů, živočišných produktů, rostlin a/nebo rostlinných produktů do Velké Británie: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-target-operating-model-august-2023.

Nový systém dovozu je zaváděn postupně během roku 2024 ve 3 fázích:

31.1.2024 – zavedení veterinárních osvědčení pro středně-rizikové komodity

30.4.2024 – zavedení úředních kontrol na hranici pro středně-rizikové a některé vysoce-rizikové komodity (nutný vstup přes místo vstupu s příslušným stanovištěm hraniční kontroly)

31.10.2024 – zavedení „Safety and Security declaration“ a systému Single Trade Window

Kategorizace

V rámci tohoto nového systému jsou komodity dovážené do Velké Británie (VB) rozřazeny na základě analýzy rizika do 3 kategorií (vysoce rizikové, středně rizikové nebo nízce rizikové), přičemž pro každou kategorii platí odlišný dovozní režim. Zařazení výrobků do jednotlivých kategorií lze ověřit na webových stránkách britské vlády, kde lze nalézt odkaz na přehled jednotlivých komodit a jejich zařazení do příslušné kategorie (včetně uvedení frekvence úředních kontrol) a také odkaz na seznam komodit, v němž je možné vyhledat dováženou komoditu a její zařazení do příslušné kategorie podle kódu celní nomenklatury. Ve výjimečných případech může dojít s ohledem na změnu vyhodnocení rizikovosti k přeřazení určité komodity do jiné kategorie, případné změny v kategorizaci by však měly být britskými úřady oznámeny s tříměsíčním předstihem. V současné době ještě není dokončeno dodatečné vyhodnocení rizika u několika skupin výrobků (některé mléčné výrobky, směsné produkty), které zatím figurují v kategorii nízce-rizikových komodit.

Pro dovoz živočišných produktů do Velké Británie bude tedy nutné zjistit, do které kategorie příslušná komodita náleží a dodržovat dovozní pravidla pro danou kategorii.

Pravidla pro jednotlivé kategorie jsou podrobně popsána v příručce „Border Target Operating Model“ (BTOM) a na webové stránce britské vlády, níže uvádíme pouze stručný souhrn.

1. vysoce-rizikové komodity

(živá zvířata a zárodečné produkty, živočišné produkty, na něž se vztahují ochranná opatření)

 • prenotifikace prostřednictvím IPAFFS (již v platnosti)
 • veterinární osvědčení (již v platnosti)
 • 100% dokumentační kontrola
 • 100% identifikační a fyzická kontrola (na určité kategorie zvířat se bude vztahovat výjimka ze 100% kontroly)
 • od 30.4.2024 musí všechny zásilky vysoce-rizikových komodit (s výjimkou živých zvířat) vstupovat do VB přes místo vstupu s příslušným stanovištěm hraniční kontroly, kde bude probíhat úřední kontrola (pro zásilky živých zvířat by měl být tento požadavek zaveden až během roku 2025, zatím mohou zvířata do VB vstupovat přes jakékoliv místo vstupu)

2. středně-rizikové komodity

(např.: syrové, chlazené a mražené maso a masné výrobky, některé druhy mléka a některé mléčné výrobky, vejce a některé vaječné výrobky, dětská výživa…)

 • prenotifikace prostřednictvím IPAFFS (již v platnosti)
 • veterinární osvědčení (od 31.1.2024)
 • 100% dokumentační kontrola
 • 1-30 % identifikační a fyzická kontrola v závislosti na typu komodity (bližší informace ohledně četnosti kontrol v závislosti na úrovni rizika M1, M2 nebo M3 jsou uvedeny zde)
 • od 30.4.2024 musí všechny zásilky středně-rizikových komodit vstupovat do VB přes místo vstupu s příslušným stanovištěm hraniční kontroly, kde bude probíhat úřední kontrola

3. nízce-rizikové komodity

(např.: některé druhy mléka a některé mléčné výrobky, zpracované výrobky skladovatelné při pokojové teplotě, jako jsou některé masové konzervy, směsné produkty, zpracovaná krmiva pro zájmová zvířata,…)

 • prenotifikace prostřednictvím IPAFFS (již v platnosti)
 • obchodní doklad s příslušnými náležitostmi (veterinární osvědčení není potřeba)
 • žádná rutinní fyzická kontrola na hranici
 • od 30.4.2024 musí všechny zásilky nízce-rizikových komodit vstupovat do VB přes místo vstupu s příslušným stanovištěm hraniční kontroly

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně dovozu zvířat nebo živočišných produktů je možné kontaktovat APHA, a to nejlépe emailem: imports@apha.gov.uk.

Níže jsou podrobněji uvedena pravidla, která aktuálně platí pro:

 • Vývoz veterinárního zboží z EU do Velké Británie
 • Obchod s veterinárním zbožím mezi EU a Severním Irskem, včetně tranzitu přes Velkou Británii

 

1. PRAVIDLA PRO VÝVOZ VETERINÁRNÍHO ZBOŽÍ Z EU DO VELKÉ BRITÁNIE

OBECNÁ PRAVIDLA

Pravidla pro dovoz veterinárního zboží z EU do Velké Británie (VB) stanovuje britská vláda. Britská vláda tato pravidla uveřejňuje na svých webových stránkách:

https://www.gov.uk/government/collections/guidance-on-importing-live-animals-or-animal-products

Zde lze nalézt kapitoly týkající se dovozu mimo jiné následujících komodit:

Upozornění: s ohledem na časté aktualizace doporučujeme informace uveřejněné na webových stránkách britské vlády průběžně sledovat.

Nový systém dovozu je také podrobně popsán v příručce „Border Target Operating Model“ – BTOM. (Předchozí verzi příručky popisující režim obchodování s VB tak, jak byl původně plánovaný od 1.1.2021, lze nalézt zde:„The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods“. Ačkoliv data pro zavedení nového dovozního režimu uvedená v dokumentu již neplatí, odkaz na dokument ponecháváme z důvodu obsahu ostatních, pro vývozce potenciálně užitečných informací.)

Na webu britské vlády jsou uveřejněny vzory vývozních osvědčení, která musí doprovázet zásilky živých zvířat a některých živočišných produktů (středně-rizikové nebo vysoce-rizikové komodity) vyvážené z EU do Velké Británie.

Evropská komise vzory těchto osvědčení průběžně zapracovává do systému TRACES, a to nejprve v angličtině s tím, že následně zajišťuje jejich překlad do všech úředních jazyků EU. Vzhledem k velkému množství veterinárních osvědčení pro vývoz do VB a jejich častým aktualizacím dle požadavků britských úřadů se však může stát, že Evropská komise nestihne všechna osvědčení do národních jazyků přeložit a osvědčení pro určitou komoditu tak nebude v době plánovaného vývozu v systému TRACES v překladu do českého jazyka ještě dostupné. V takových případech je zajištění překladu v souladu s § 38b, odst. 1 Veterinárního zákona č. 166/1999 povinností vývozce.

V případě, že pro některou ze středně-rizikových nebo vysoce-rizikových komodit neexistuje veterinární osvědčení, může být pro tuto komoditu potřeba dovozní licence nebo povolení (v tom případě je nutné kontaktovat britský úřad Animal and Plant Health Agency – APHA).

Zásilky nízce-rizikových komodit doprovází pouze obchodní doklad s příslušnými náležitostmi.

Česká republika byla společně s ostatními zeměmi EU zařazena na seznamy zemí schválených pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů do Velké Británie. Příslušné seznamy jsou zveřejněny na webových stránkách britské vlády: EU and EFTA countries approved to export animals and animal products to Great Britain – data.gov.uk. Na tyto seznamy, které obsahují mj. také informace k regionalizaci s ohledem na některé nákazy, se odkazuje řada veterinárních osvědčení (název příslušného dokumentu je uveden v části III vzorů veterinárních osvědčení obsahující pokyny k vyplnění osvědčení). 

Nejčastěji kladené dotazy k vývozním osvědčením shrnula britská vláda v tomto dokumentu (181,8 KB). (Pozn.: Jedná se o dokument z roku 2021, je tedy možné, že některé informace již nebudou aktuální.)

Vláda Spojeného království zveřejnila na svých webových stránkách za účelem zvýšení informovanosti obchodníků také řadu informačních materiálů:

Border Target Operating Model: information leaflets for businesses – GOV.UK (www.gov.uk)

 

SCHVÁLENÍ PODNIKU

Podniky, v nichž jsou vyráběny / skladovány živočišné produkty nebo zpracovávány vedlejší živočišné produkty určené pro vývoz do Velké Británie, musí figurovat na příslušném seznamu v systému TRACES. Týká se to i případů, kdy vývoz do Velké Británie není uskutečňován přímo z České republiky, ale produkty jsou vyváženy přes jiný členský stát EU. V systému TRACES musí být podnik zaregistrován i v případě, že vyvážená komodita náleží do kategorie nízce-rizikových komodit spadajících pod veterinární dozor. Britské úřady si budou prostřednictvím systému TRACES ověřovat, zda je daný podnik schválený a registrovaný v České republice.

 

ÚŘEDNÍ KONTROLA NA STANOVIŠTI HRANIČNÍ KONTROLY

(nevztahuje se na živá zvířata)

Od 30. dubna 2024 musí všechny zásilky zárodečných produktů, produktů živočišného původu a vedlejších živočišných produktů vyvážené z EU do VB vstupovat do Velké Británie přes místo vstupu s příslušným stanovištěm hraniční kontroly. Zde musí být v případě, že je to britskými úřady vyžadováno, předloženy k úřední kontrole. Informaci, zda příslušná zásilka vyžaduje úřední kontrolu na stanovišti hraniční kontroly, by měla být dovozci / přepravci poskytnuta prostřednictvím systému IPAFFS nebo služby GVMS (Goods Vehicle Movement Service), bližší informace lze nalézt na webových stránkách britské vlády týkajících se dovozu příslušné komodity.

Úřední kontrola sestává z dokumentační kontroly, fyzické kontroly a kontroly totožnosti, přičemž dokumentační kontrola může být provedena na dálku ještě před vlastním dovozem zásilky.

 

METODICKÉ NÁVODY APHA (IMPORT INFORMATION NOTES)

Na webové stránce APHA lze nalézt souhrnné dokumenty (tzv. Import Information Notes), které uvádějí přehled obecných podmínek a veterinárních kontrol při dovozu živých zvířat a živočišných produktů do VB: http://apha.defra.gov.uk/official-vets/Guidance/bip/iin/index.htm.

 

INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ VETERINÁRNÍCH OSVĚDČENÍ PRO VÝVOZ DO VB

Obecné informace týkající se vyplňování veterinárních osvědčení pro vývoz do VB jsou uveřejněny na webové stránce britské vlády:https://www.gov.uk/government/publications/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain.

Některé dodatečné informace jsou navíc uvedené v následujícím dokumentu uveřejněném na webu APHA:  http://apha.defra.gov.uk/documents/bip/iin/gen-04.pdf

Při vyplňování osvědčení je potřeba se řídit částí III osvědčení „Poznámky k vyplnění“ (Part III. „Notes for completion“). Část III obsahuje mimo jiné odkazy na řadu souvisejících dokumentů uveřejněných zde (jedná se o seznamy zemí schválených pro dovoz do VB obsahující mj. informace k regionalizaci s ohledem na některé nákazy) Část III osvědčení je pouze informativní a není tak součástí osvědčení zapracovaných v systému TRACES, které se pro vlastní vývoz používají, lze ji však nalézt ve vzorech osvědčení uveřejněných na webových stránkách britské vlády: https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain.  

Vyplňování osvědčení pro zboží vyvážené do VB v rámci režimu Accredited Trusted Trader (viz níže) má některá svá specifika; na webových stránkách britské vlády je uveřejněn příslušný návod.

 

ACCREDITED TRUSTED TRADER (PROJEKT ATT)

UK v lednu 2024 spustilo pilotní projekt Accredited Trusted Trader (projekt ATT), v rámci něhož probíhá dovoz středně rizikových produktů živočišného původu a vedlejších živočišných produktů do VB ve specifickém, zjednodušeném režimu.

Projekt má 3 moduly: Certification Logistics module, Checks Away from the Border module a Journey Assurance module.

Certification Logistics module byl spuštěn 31.1.2024 a spočívá ve zjednodušené certifikaci balených výrobků, které se přepravují z určitých konsolidačních středisek v EU, účastnících se tohoto projektu. Při vývozu přes tato konsolidační střediska, v nichž dochází ke kompletaci zásilek určených pro vývoz do VB původem z různých ČS, není veterinární osvědčení potvrzováno v místě kompletace a odeslání zásilky (jak se to děje ve standardním režimu re-exportu), ale zásilku do VB doprovází VO potvrzené v místě původu vyváženého zboží.

V případě, že produkty živočišného původu (nebo vedlejší živočišné produkty) nebudou vyváženy do VB přímo z ČR, ale přes jiný členský stát EU, vývozce si musí předem ověřit, zda příslušné konsolidační středisko, v němž bude probíhat kompletace zásilek a jejich odeslání do VB, není zapojeno do projektu ATT. Pokud ano, zboží odesílané z ČR přes toto konsolidační středisko musí doprovázet vývozní VO potvrzené úředním veterinárním lékařem v ČR a případně další dokumentace, která se s vývozem v režimu ATT pojí. Vyplňování osvědčení pro zboží vyvážené do VB v rámci režimu ATT má některá svá specifika; na webových stránkách britské vlády je uveřejněn příslušný návod.

Od 30.4.2024 by měl být spuštěn i modul nazvaný Checks Away from the Border, který spočívá v umožnění provádění identifikační a fyzické kontroly zboží ve vlastních prostorách účastníků tohoto modulu.

Více informací týkající se projektu ATT je uveřejněno na webových stránkách britské vlády: https://www.gov.uk/guidance/accredited-trusted-trader-scheme-pilot.

 

Pro zobrazení informací k vývozu příslušné komodity klikněte na rozbalovací odkaz níže: 

 

2. PRAVIDLA PRO OBCHOD S VETERINÁRNÍM ZBOŽÍM MEZI EU A SEVERNÍM IRSKEM, VČETNĚ TRANZITU PŘES VELKOU BRITÁNII

Severní Irsko zůstává i po 31. 12. 2020 součástí veterinární a rostlinolékařské oblasti EU. Předpisy EU pro intraunijní pohyb zboží mezi Severním Irskem a EU proto zůstávají v platnosti.

Týká se to i neobchodních přesunů psů, koček, fretek a ostatních zvířat v zájmovém chovu. Jejich dovoz bude možný za podmínek platných pro cestování s těmito zvířaty mezi členskými státy EU. Pokud jde o pasy pro psy, kočky a fretky vydané v Severním Irsku, měly by zůstat za určitých podmínek v platnosti, v plánu je však nový model těchto pasů. Bližší informace jsou uveřejněny zde.

Pravidla pro tranzit živých zvířat a produktů živočišného původu z EU přes Velkou Británii do EU nebo do Severního Irska a naopak (tranzit přes Velkou Británii coby tzv. landbridge) jsou popsána v příručce „Border Target Operating Model“ (BTOM) a na následující webové stránce britské vlády: https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-products-through-great-britain.

Podobně, jako v případě dovozu do VB, také pravidla tranzitu se odvíjejí od toho, zda zásilka náleží do kategorie s vysokým, středním nebo nízkým rizikem.

 

Pro zobrazení informací k tranzitu příslušné komodity klikněte na rozbalovací odkaz níže: 

PRÁVNÍ AKTY A DALŠÍ DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU JSOU ZVEŘEJNĚNY EVROPSKOU KOMISÍ NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.

Odkaz na původní článek