CS / EN

Brexit

BREXIT


Britská vláda 14. září 2021 opět upravila harmonogram pro zavádění opatření, která se vztahují na dovozy živých zvířat a živočišných produktů z EU do Velké Británie. Hlavní změny jsou následující:

 • Zásilky produktů živočišného původu a zásilky některých vedlejších živočišných produktů (VŽP) vyvážené z EU do Velké Británie budou muset doprovázet příslušná vývozní osvědčení počínaje od 1. července 2022.
 • Zásilky živých zvířat, zárodečných produktů, produktů živočišného původu a některých VŽP vyvážené z EU do Velké Británie budou muset od 1. července 2022 vstupovat do Velké Británie přes příslušná britská stanoviště hraniční kontroly.

Úvod

Spojené království se rozhodlo vystoupit z Evropské unie (EU) uplatněním postupu podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. EU a Spojené království vedly intenzivní jednání s cílem dohodnout se na podmínkách vystoupení Spojeného království. Výsledkem těchto jednání je Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

Poté, co Spojené království dne 31. ledna 2020 po úplné ratifikaci dohody o vystoupení opustilo EU, jsme vstoupili do přechodného období. Tato časově omezená lhůta byla dohodnuta v rámci dohody o vystoupení a trvala do 31. prosince 2020.

V obchodu se živými zvířaty a živočišnými výrobky platí od 1. 1. 2021 následující změny:

 • Dovozy živých zvířat a živočišných výrobků z Velké Británie podléhají dovozním požadavkům EU a úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly EU. Zásilky z EU, které budou přecházet přes Velkou Británii, budou také podléhat povinným kontrolám v místě jejich opětovného vstupu do EU.
 • Vývozy živých zvířat a živočišných výrobků z EU do Velké Británie podléhají britským dovozním opatřením, která jsou zaváděna postupně od 1. ledna 2021 do 1. července 2022.
 • V Severním Irsku se uplatňuje Protokol o Irsku a Severním Irsku. Aby se předešlo vzniku „tvrdé“ hranice na Irském ostrově a aby se ochránila integrita trhu EU, uplatňují se v Severním Irsku veterinární a rostlinolékařská pravidla EU a na zvířata a zboží přicházející do Severního Irska z Velké Británie a jiných třetích zemí se vztahují pohraniční kontroly.

Zde je na místě zdůraznit, že je potřeba rozlišovat mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Velkou Británií (Anglie, Wales a Skotsko), protože v Severním Irsku by se měly i po 31. prosinci 2020 uplatňovat sanitární a fytosanitární předpisy EU.

Níže jsou podrobněji uvedena pravidla, která od 1. ledna 2021 platí pro:

 • Dovoz veterinárního zboží z Velké Británie do EU (včetně neobchodních přesunů psů, koček a fretek)
 • Vývoz veterinárního zboží z EU do Velké Británie (včetně neobchodních přesunů psů, koček a fretek, vývozu koňovitých a neharmonizovaných druhů živočichů jako např. plazů, obojživelníků a bezobratlých)
 • Obchod s veterinárním zbožím mezi EU a Severním Irskem, včetně tranzitu přes Velkou Británii
 • Trojstranný obchod

Závěrem jsou uvedeny informace o právních a praktických důsledcích vystoupení Spojeného království z EU.

 

 1. PRAVIDLA PRO DOVOZ VETERINÁRNÍHO ZBOŽÍ Z VELKÉ BRITÁNIE DO EU OD 1. 1. 2021

Obecná pravidla

Velká Británie se od 1. ledna 2021 stala pro EU třetí zemí, tudíž zvířata, živočišné produkty a ostatní veterinární zboží vstupující do EU z Velké Británie musí splňovat podmínky uplatňované na dovoz jednotlivých komodit ze třetích zemí do EU.

Zejména to znamená, že zásilky podléhají v místě prvního vstupu do EU úřední kontrole na stanovišti hraniční kontroly (SHK). Za tímto účelem byla na straně EU některá SHK rozšířena nebo nově vybudována. Seznam těchto kontrolních míst v jednotlivých členských státech EU, včetně kontaktních údajů a specifikace kategorií zboží, pro které jsou daná SHK určena, aktualizuje na svých webových stránkách Evropská komise.

Úředním kontrolám podléhají veškeré komodity uvedené na seznamu v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/2007. Obecně se jedná o zvířata, produkty živočišného původu, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, získané produkty, seno, slámu, a dále některé směsné produkty.

Nezbytným předpokladem možného dovozu těchto komodit do EU je uvedení Velké Británie na příslušných seznamech schválených třetích zemí. Za tímto účelem bylo ze strany EU přijato ve veterinární oblasti celkem 15 aktů, kterými došlo k zařazení relevantních položek týkajících se Spojeného království na seznamy třetích zemí a území, z nichž je od 1. 1. 2021 možný dovoz příslušných komodit do EU. Tyto právní předpisy byly dne 28. prosince 2020 publikovány v Úředním věstníku EU.

Pokud jde o seznamy schválených závodů na území Velké Británie, z nichž je po skončení přechodného období (tj. od 1. 1. 2021) možný dovoz živočišných produktů, obdržela SVS z Evropské komise informaci, že všechny hospodářské subjekty schválené na území Spojeného království byly úspěšně zaintegrovány do systému TRACES-NT a přiřazeny tak na stávající seznamy schválených zařízení ve třetích zemích.

Pro dovoz jednotlivých komodit z Velké Británie do EU se používají stejná veterinární osvědčení jako pro ostatní třetí země.

Pro pohyb kontrolovaného zboží z Velké Británie do EU by měl být dle dostupných informací používán systém TRACES (NT) v kombinaci s národním systémem používaným ve Spojeném království. Pro více informací o systému TRACES z hlediska dovozu ze třetích zemí viz:

https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/narizeni-o-urednich-kontrolach/

https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/spolecne-veterinarni-doklady-a-osvedceni/

Provozovatelé odpovědní za zásilky (tj. osoby, které předkládají kontrolované zboží ke kontrole na SHK) mají povinnost předem oznámit fyzický příchod zásilky příslušnému SHK v místě prvního vstupu do EU, a to nejméně jeden pracovní den před očekávaným příjezdem zásilky. Pokud logistická omezení brání dodržené této lhůty, je možné po dohodě s příslušným SHK uplatnit lhůtu pro oznámení s předstihem v délce nejméně 4 hodiny před očekávaným příchodem zásilky.

Bližší informace o dovozních podmínkách pro jednotlivé komodity poskytne oddělení kontroly dovozu ÚVS SVS. K zaslání dotazu je možné použít kontaktní formulář.

 

Pravidla pro dovoz neharmonizovaných komodit z Velké Británie do EU

Pro dovoz některých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí nejsou na úrovni EU dovozní podmínky stanoveny. V těchto případech je nezbytné, aby dovozce nebo jeho zástupce, popřípadě jiná osoba odpovědná za zásilku požádala ÚVS SVS o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz zvířat nebo živočišných produktů daného druhu z příslušné třetí země do České republiky.

Povinnost se vztahuje zejména na tato zvířata a zboží:

 • terarijní zvířata (např. ještěři, hadi, želvy, obojživelníci),
 • pavouci, štíři a jiní bezobratlí živočichové,
 • hlodavci a hmyzožravci,
 • šelmy,
 • ptáci pro zoologické zahrady,
 • vzorky pro výzkumné a vědecké účely a laboratorní analýzy.

Žádost o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz je nutné podat nejméně 15 dnů před příjezdem zásilky na území České republiky, a to nejlépe prostřednictvím elektronické podatelny SVS epodatelna@svscr.cz

 

Neobchodní přesuny psů, koček a fretek z Velké Británie do EU

S ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2016 se při neobchodním přesunu psů, koček a fretek uplatňují podmínky platné pro dovoz do EU z vyjmenovaných třetích zemí (zejména je nutné zdůraznit, že u zvířat není potřeba sérologické vyšetření na vzteklinu):

Tyto požadavky platí nejenom pro cestování z Velké Británie, ale také ze závislých území Guernsey, Jersey a ostrovu Man.

Pasy pro zvířata v zájmovém chovu (psy, kočky a fretky) vydané ve Velké Británii s největší pravděpodobností již nebudou platit a pro vstup do EU bude nutné použít relevantní veterinární osvědčení.

 

 1. PRAVIDLA PRO VÝVOZ VETERINÁRNÍHO ZBOŽÍ Z EU DO VELKÉ BRITÁNIE OD 1. 1. 2021

Obecná pravidla

Pravidla pro dovoz veterinárního zboží z EU do Velké Británie stanovuje britská vláda. Na jejích webových stránkách jsou popsány podmínky pro dovozy živých zvířat, zárodečných produktů a vedlejších produktů živočišného původu ze zemí EU do Velké Británie, které jsou zaváděny od 1. ledna 2021. Samostatně jsou pak také popsány podmínky pro dovozy produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu.

Režim plánovaný pro dovozy a vývozy zboží mezi Velkou Británií a EU od 1. ledna 2021 je dále podrobně popsán v materiálu „The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods“.

Opatření, která se vztahují na dovozy živých zvířat a živočišných produktů z EU do Velké Británie (veterinární osvědčení, úřední kontroly, příjem přes určená stanoviště hraniční kontroly) britské úřady zavádějí postupně od 1. ledna 2021 do 1. července 2022.

Britská vláda také zveřejnila vývozní osvědčení, která budou muset doprovázet zásilky živých zvířat a živočišných produktů vyvážené z EU do Velké Británie po 31. prosinci 2020.

Tato vývozní osvědčení jsou v angličtině dostupná od 1. 1. 2021 v systému TRACES. Evropská komise v současnosti zajišťuje překlad těchto vývozních osvědčení do všech úředních jazyků EU.

 

Česká republika byla také společně s ostatními zeměmi EU zařazena na seznamy zemí schválených pro dovoz následujících komodit do Velké Británie:

Sperma prasat (190,1 KB)
Sperma skotu (191,4 KB)
Třetí země, jimž byly schváleny plány sledování reziduí (212,8 KB)
Syrové mléko, mléčné výrobky, kolostrum, výrobky na bázi kolostra (217,1 KB)
Vajíčka a embrya ovcí a koz (189,8 KB)
Sperma ovcí a koz (189,5 KB)
Zvířata uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EU) 206/2010 (včelí a čmeláčí královny, kolonie čmeláků) (155,9 KB)
Čerstvé maso (299,5 KB)
Kopytníci (1,3 MB)
Volně žijící zajícovití, někteří volně žijící suchozemští savci a králíci ve farmovém chovu (177,0 KB)
Drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, vejce prostá specifikovaných patogenních původců, maso, mleté maso, strojně oddělené maso, vejce a vaječné výrobky (777,7 KB)
Masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva (439,3 KB)
Embrya skotu (152,2 KB)

 

Vývozy živých zvířat a zárodečných produktů

Zásilky živých zvířat a zárodečných produktů vyvážené z EU do Velké Británie (VB) musí od 1. ledna 2021 doprovázet příslušné vývozní osvědčení.

Dovozce z VB musí oznámit dovoz zboží před jeho příjezdem do systému IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System), který pro každou oznámenou zásilku vygeneruje jedinečné číslo oznámení (UNN – unique notification number). Toto UNN musí dovozce z VB sdělit vývozci z EU a ten je uvede na průvodní obchodní dokumentaci a vývozním osvědčení.

Vývozce z EU musí pro tyto vyvážené zásilky zajistit vystavení příslušného vývozního osvědčení (VO).  Elektronickou kopii VO musí vývozce z EU poslat dovozci z VB, který ji vloží do systému IPAFFS. Originál VO musí doprovázet vyváženou zásilku.

Také je třeba zdůraznit, že pro přepravu živých zvířat z EU do VB, případně do Severního Irska přes VB, musí přepravci požádat příslušné britské úřady o vydání následujících dokladů: povolení přepravce, osvědčení o schválení dopravního prostředku a osvědčení o způsobilosti řidiče. Britské úřady již nebudou ve VB uznávat verze těchto dokladů, které byly vydány v zemích EU. Verze vydané v EU mohou být nadále používány v Severním Irsku.

Od 1. července 2022 budou muset zásilky živých zvířatzárodečných produktů vyvážené z EU do VB vstupovat do VB přes příslušná britská stanoviště hraniční kontroly.

 

Trvalé a dočasné vývozy koňovitých

Pro vývozy koňovitých z EU do Velké Británie (VB) platí stejné podmínky jako pro ostatní živá zvířata. To znamená, že od 1. 1. 2021 musí být koňovití vyvážení do VB doprovázeni příslušným vývozním osvědčením. Evropská komise vzory těchto osvědčení zapracovala do systému TRACES.

Dovozce z VB musí oznámit dovoz koňovitých před jejich příjezdem do britského systému IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System), který pro každou oznámenou zásilku vygeneruje jedinečné číslo oznámení (UNN – unique notification number). Toto UNN musí dovozce z VB sdělit vývozci z EU a ten jej vepíše do příslušné kolonky ve vývozním osvědčení.

Vývozce z EU musí pro tyto vývozy zajistit vystavení příslušného vývozního osvědčení (VO).  Elektronickou kopii VO musí vývozce z EU poslat dovozci z VB, který ji vloží do systému IPAFFS. Originál VO musí doprovázet vyváženou zásilku.

Koňovití dovážení z EU do VB musí splnit podmínky týkající se testování na některé nákazy, izolace a předchozího pobytu.

Povinnost testování před dovozem do VB se nevztahuje na koňovité registrované:

 • v plemenné knize schválené EU
 • u národní pobočky mezinárodní organizace pro sportovní nebo soutěžní účely.

Všichni ostatní (neregistrovaní) koňovití, musí být před dovozem do VB testováni na:

 • infekční anémii koní (během 30 dnů před cestou)
 • virovou arteritidu koní (během 21 dnů před cestou v případě nekastrovaných samčích koňovitých starších než 180 dnů, pokud nesplňují požadavky na očkování).

Současně musí tito neregistrovaní koňovití splnit následující podmínky:

 • být drženi na hospodářství ve vyvážejí zemi nebo zemi s podobným nákazovým statusem po 40 dnů před odesláním
 • alespoň 30 dnů před odesláním být držení odděleně od jiných koňovitých, kteří nemají rovnocenný nákazový status.

Do konce června 2022 tyto vývozy nemusí do VB vstupovat přes určená stanoviště hraniční kontroly. Britské úřady budou provádět fyzické kontroly a kontroly totožnosti takto dovezených zvířat na základě analýzy rizik v místě jejich určení. Od 1. července 2022 budou muset koňovití dovážení z EU vstupovat do VB přes k tomu určená britská stanoviště hraniční kontroly.

Vývozy neharmonizovaných živočichů jako jsou plazi, obojživelníci (s výjimkou ocasatých) a bezobratlí

Pravidla pro dovozy neharmonizovaných živočichů jako jsou plazi, obojživelníci (s výjimkou ocasatých) a bezobratlí (s výjimkou včel, měkkýšů a korýšů) do Velké Británie (VB) jsou uvedena na webových stránkách britské vlády.

Tyto dovozy musí:

 • dovozce předem oznámit do systému IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) jeden pracovní den před příjezdem zásilky na místo vstupu,
 • být doprovázeny příslušnými obchodními doklady – včetně faktury a seznamu zboží s uvedením informací o druzích živočichů, počtech živočichů, zařízení původu a zařízení určení,
 • být doprovázeny prohlášením vývozce, že živočichové jsou „způsobilí k přesunu“ pro komerční přepravu.

 

Vývozy produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu

Od 1. ledna 2022 budou muset dovozci z VB nahlásit zásilky produktů živočišného původu dovážené z EU do britského systému IPAFFS před jejich příjezdem na britskou hranici.

Od 1. července 2022 budou muset být zásilky produktů živočišného původu vyvážené z EU do VB doprovázeny příslušným vývozním osvědčením.

Vývozce z EU pro tyto vývozy zajistí vystavení příslušného vývozního osvědčení (VO).  Elektronickou kopii VO bude muset vývozce z EU poslat dovozci z VB, který ji vloží do systému IPAFFS. Originál VO bude muset doprovázet vyváženou zásilku.

Od 1. července 2022 budou muset zásilky produktů živočišného původu vyvážené z EU do VB vstupovat do VB přes příslušná britská stanoviště hraniční kontroly.

Zásilky produktů živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření (např. z důvodu výskytu AMP) vyvážené z EU do VB musí doprovázet příslušné vývozní osvědčení již od 1. ledna 2021.

Vývozy vedlejších produktů živočišného původu

Zásilky vedlejších produktů živočišného původu (VŽP) vyvážené z EU do VB musí být doprovázeny obchodním dokladem DOCOM.

Od 1. ledna 2022 budou muset dovozci z VB nahlásit do britského systému IPAFFS zásilky VŽP dovážené z EU.

Od 1. července 2022 budou muset být zásilky některých VŽP vyvážené z EU do VB doprovázeny příslušným vývozním osvědčením.

Vývozce z EU pro tyto vývozy zajistí vystavení příslušného vývozního osvědčení (VO).  Elektronickou kopii VO bude muset vývozce z EU poslat dovozci z VB, který ji vloží do systému IPAFFS. Originál VO bude muset doprovázet vyváženou zásilku.

Pokud pro dotyčnou vyváženou komoditu není k dispozici vývozní osvědčení, je třeba kontaktovat britskou agenturu APHA (Animal and Plant Health Agency), protože je možné, že zásilky dotyčného zboží mohou být doprovázeny jen licencí nebo obchodním dokladem.

Od 1. července 2022 budou také muset zásilky VŽP vyvážené z EU do VB vstupovat do VB přes příslušná britská stanoviště hraniční kontroly.

Neobchodní přesuny psů, koček a fretek z EU do Velké Británie

Informace o cestování se psy, kočkami a fretkami z EU do Spojeného království jsou uvedeny na webových stránkách britské vlády.

Britské úřady se nechystají k zavedení žádných změn pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek z EU do Velké Británie. Tyto přesuny budou moci probíhat jako dosud a tato zvířata budou moci být doprovázena pasy pro zvířata v zájmovém chovu vydanými v EU.

 

 1. PRAVIDLA PRO OBCHOD S VETERINÁRNÍM ZBOŽÍM MEZI EU A SEVERNÍM IRSKEM, VČETNĚ TRANZITU PŘES VELKOU BRITÁNII

Severní Irsko zůstává i po 31. 12. 2020 součástí veterinární a rostlinolékařské oblasti EU. Předpisy EU pro intraunijní pohyb zboží mezi Severním Irskem a EU proto zůstávají v platnosti.

Týká se to i neobchodních přesunů psů, koček, fretek a ostatních zvířat v zájmovém chovu. Jejich dovoz bude možný za podmínek platných pro cestování s těmito zvířaty mezi členskými státy EU. Pokud jde o pasy pro psy, kočky a fretky vydané v Severním Irsku, měly by zůstat v platnosti, uvažuje se však o novém modelu těchto pasů.

Pravidla pro tranzit živých zvířat a produktů živočišného původu z EU přes Velkou Británii do EU nebo do Severního Irska a naopak (tranzit přes Velkou Británii coby tzv. landbridge) jsou popsána na následující webové stránce britské vlády: https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-products-through-great-britain.

Tranzit zvířat, zárodečných produktů, produktů živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření, a vysoce rizikových vedlejších produktů živočišného původu

Pro tranzit zvířat, zárodečných produktů, produktů živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření, a vysoce rizikových vedlejších produktů živočišného původu platí od 1. ledna 2021 následující pravidla:

 • Tyto tranzity musí být předem oznámeny v systému TRACES. Zvířata, zárodečné produkty a produkty živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření, musí být doprovázeny osvědčením pro intrakomunitární obchod (Intra Trade Animal Health Certificate – ITAHC). Vysoce rizikové vedlejší produkty živočišného původu musí být doprovázeny obchodním dokladem DOCOM.
 • Tyto tranzity mohou do VB vstupovat a opouštět VB přes kterýkoliv přístav, aniž by se u nich prováděly nějaké fyzické kontroly nebo kontroly totožnosti.
 • Členský stát EU, který je příjemcem takové tranzitní zásilky, musí britské Animal and Plant Health Agency (APHA) emailem potvrdit, že dotyčná zásilka opustila území VB. Toto potvrzení musí zaslat na emailovou adresu APHAGBimports@apha.gov.uk a v předmětu zprávy uvést text „Confirmation that a consignment has left GB territory“.

Také je třeba zdůraznit, že pro tranzitní přepravu živých zvířat přes VB musí mít přepravci následující doklady vydané britskými úřady: povolení přepravce, osvědčení o schválení dopravního prostředku a osvědčení o způsobilosti řidiče. Britské úřady již nebudou ve VB uznávat verze těchto dokladů, které byly vydány v zemích EU.

Tranzit produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a nízkorizikových vedlejších živočišných produktů

Do 30. září 2021

Na tranzit produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu (na které se nevztahují ochranná opatření) a nízkorizikových vedlejších živočišných produktů (VŽP) se do konce září 2021 nevztahují žádná omezení. Nepožadují se u nich žádná oznámení a mohou do VB vstupovat a opouštět VB přes kterýkoliv přístav, aniž by se u nich prováděly nějaké fyzické kontroly nebo kontroly totožnosti.

Od 1. října 2021

(vzhledem k tomu, že zahájení povinnosti používat vývozní osvědčení pro produkty živočišného původu určené pro lidskou spotřebu a pro VŽP vyvážené z EU do VB bylo odloženo na 1. července 2022, očekáváme, že k tomu odložení dojde i u tranzitu přes VB)

Pro tranzit produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu (na které se nevztahují ochranná opatření) a nízkorizikových VŽP budou platit následující pravidla:

 • Tyto tranzitní zásilky budou muset být předem oznámeny v britském systému IPAFFS
 • Tyto tranzitní zásilky budou muset být doprovázeny osvědčeními pro vývoz do VB
 • Tyto tranzitní zásilky budou moci do VB vstupovat a opouštět VB přes kterýkoliv přístav, aniž by se u nich prováděly nějaké fyzické kontroly nebo kontroly totožnosti.

 

Pravidla pro tranzitní zásilky od ledna 2022

Podle informací britské vlády by pravidla pro tranzit přes VB, která budou platit od ledna 2022, měla být k dispozici na podzim 2021.

Dále připojujeme odkaz na nařízení Komise (EU) 2020/2190, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky.

 

 1. PRAVIDLA PRO TROJSTRANNÝ OBCHOD (EU => VB => EU nebo jiná země)

V současné době jsou na centrální úrovni mezi EU a Spojeným královstvím diskutována pravidla, za jakých bude možné realizovat tzv. trojstranný obchod (pravidla pro pohyb zboží z EU do Velké Británie a odtud zpět do EU příp. jiných zemí).

Je diskutováno, jaké dokumenty mají doprovázet produkty dovážené na území Velké Británie z EU, pokud se u těchto produktů předpokládá po jejich uskladnění či zpracování ve Velké Británii jejich pozdější zpětný dovoz do EU (či jiných zemí mimo EU).

SVS v té souvislosti obdržela od Evropské komise informaci, že je odpovědností vývozců z EU spojit se s dovozci z Velké Británie a touto cestou se informovat, zda a případně jaké dokumenty (např. obchodní doklady) budou úřední veterinární lékaři z Velké Británie požadovat k vyplnění vývozních osvědčení z Velké Británie do EU (nebo do jiných zemí).

 

 1. PŘEPRAVA ŽIVÝCH ZVÍŘAT – pravidla platná od 1. 1. 2021

Přeprava živých zvířat (220,9 KB)

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít