CS / EN

Brexit

BREXIT

 

Úvod

Spojené království se rozhodlo vystoupit z Evropské unie (EU) uplatněním postupu podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. EU a Spojené království vedly intenzivní jednání s cílem dohodnout se na podmínkách vystoupení Spojeného království. Výsledkem těchto jednání je Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

Poté, co Spojené království dne 31. ledna 2020 po úplné ratifikaci dohody o vystoupení opustilo EU, jsme vstoupili do přechodného období. Tato časově omezená lhůta byla dohodnuta v rámci dohody o vystoupení a trvala do 31. prosince 2020.

V obchodu se živými zvířaty a živočišnými výrobky platí od 1. 1. 2021 následující změny:

 • Dovozy živých zvířat a výrobků z Velké Británie podléhají dovozním požadavkům EU a úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly EU. Zásilky z EU, které budou přecházet přes Velkou Británii, budou také podléhat povinným kontrolám v místě jejich opětovného vstupu do EU.
 • Vývozy živých zvířat a výrobků z EU do Velké Británie podléhají britským dovozním opatřením, která jsou zaváděna postupně ve třech krocích od 1. ledna do 1. července 2021.
 • V Severním Irsku se uplatňuje Protokol o Irsku a Severním Irsku. Aby se předešlo vzniku „tvrdé“ hranice na Irském ostrově a aby se ochránila integrita trhu EU, uplatňují se v Severním Irsku veterinární a rostlinolékařská pravidla EU a na zvířata a zboží přicházející do Severního Irska z Velké Británie a jiných třetích zemí se vztahují pohraniční kontroly.

Zde je na místě zdůraznit, že je potřeba rozlišovat mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Velkou Británií (Anglie, Wales a Skotsko), protože v Severním Irsku by se měly i po 31. prosinci 2020 uplatňovat sanitární a fytosanitární předpisy EU.

Níže jsou podrobněji uvedena pravidla, která od 1. ledna 2021 platí pro:

 • Dovoz veterinárního zboží z Velké Británie do EU (včetně neobchodních přesunů psů, koček a fretek)
 • Vývoz veterinárního zboží z EU do Velké Británie (včetně neobchodních přesunů psů, koček a fretek, vývozu koňovitých a neharmonizovaných druhů živočichů jako např. plazů, obojživelníků a bezobratlých)
 • Obchod s veterinárním zbožím mezi EU a Severním Irskem, včetně tranzitu přes Velkou Británii
 • Trojstranný obchod

 

 1. PRAVIDLA PRO DOVOZ VETERINÁRNÍHO ZBOŽÍ Z VELKÉ BRITÁNIE DO EU OD 1.1.2021

Obecná pravidla

Velká Británie se od 1. ledna 2021 stala pro EU třetí zemí, tudíž zvířata, živočišné produkty a ostatní veterinární zboží vstupující do EU z Velké Británie musí splňovat podmínky uplatňované na dovoz jednotlivých komodit ze třetích zemí do EU.

Zejména to znamená, že zásilky podléhají v místě prvního vstupu do EU úřední kontrole na stanovišti hraniční kontroly (SHK). Za tímto účelem byla na straně EU některá SHK rozšířena nebo nově vybudována. Seznam těchto kontrolních míst v jednotlivých členských státech EU, včetně kontaktních údajů a specifikace kategorií zboží, pro které jsou daná SHK určena, aktualizuje na svých webových stránkách Evropská komise.

Úředním kontrolám podléhají veškeré komodity uvedené na seznamu v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/2007. Obecně se jedná o zvířata, produkty živočišného původu, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, získané produkty, seno, slámu, a dále některé směsné produkty.

Nezbytným předpokladem možného dovozu těchto komodit do EU je uvedení Velké Británie na příslušných seznamech schválených třetích zemí. Za tímto účelem bylo ze strany EU přijato ve veterinární oblasti celkem 15 aktů, kterými došlo k zařazení relevantních položek týkajících se Spojeného království na seznamy třetích zemí a území, z nichž je od 1. 1. 2021 možný dovoz příslušných komodit do EU. Tyto právní předpisy byly dne 28. prosince 2020 publikovány v Úředním věstníku EU.

Pokud jde o seznamy schválených závodů na území Velké Británie, z nichž je po skončení přechodného období (tj. od 1. 1. 2021) možný dovoz živočišných produktů, obdržela SVS z Evropské komise informaci, že všechny hospodářské subjekty schválené na území Spojeného království byly úspěšně zaintegrovány do systému TRACES-NT a přiřazeny tak na stávající seznamy schválených zařízení ve třetích zemích.

Pro dovoz jednotlivých komodit z Velké Británie do EU se používají stejná veterinární osvědčení jako pro ostatní třetí země.

Pro pohyb kontrolovaného zboží z Velké Británie do EU by měl být dle dostupných informací používán systém TRACES (NT) v kombinaci s národním systémem používaným ve Spojeném království. Pro více informací o systému TRACES z hlediska dovozu ze třetích zemí viz:

https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/narizeni-o-urednich-kontrolach/

https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/spolecne-veterinarni-doklady-a-osvedceni/

Provozovatelé odpovědní za zásilky (tj. osoby, které předkládají kontrolované zboží ke kontrole na SHK) mají povinnost předem oznámit fyzický příchod zásilky příslušnému SHK v místě prvního vstupu do EU, a to nejméně jeden pracovní den před očekávaným příjezdem zásilky. Pokud logistická omezení brání dodržené této lhůty, je možné po dohodě s příslušným SHK uplatnit lhůtu pro oznámení s předstihem v délce nejméně 4 hodiny před očekávaným příchodem zásilky.

Bližší informace o dovozních podmínkách pro jednotlivé komodity poskytne oddělení kontroly dovozu ÚVS SVS. K zaslání dotazu je možné použít kontaktní formulář.

 

Pravidla pro dovoz neharmonizovaných komodit z Velké Británie do EU

Pro dovoz některých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí nejsou na úrovni EU dovozní podmínky stanoveny. V těchto případech je nezbytné, aby dovozce nebo jeho zástupce, popřípadě jiná osoba odpovědná za zásilku požádala ÚVS SVS o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz zvířat nebo živočišných produktů daného druhu z příslušné třetí země do České republiky.

Povinnost se vztahuje zejména na tato zvířata a zboží:

 • terarijní zvířata (např. ještěři, hadi, želvy, obojživelníci),
 • pavouci, štíři a jiní bezobratlí živočichové,
 • hlodavci a hmyzožravci,
 • šelmy,
 • ptáci pro zoologické zahrady,
 • vzorky pro výzkumné a vědecké účely a laboratorní analýzy.

Žádost o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz je nutné podat nejméně 15 dnů před příjezdem zásilky na území České republiky, a to nejlépe prostřednictvím elektronické podatelny SVS epodatelna@svscr.cz

 

Neobchodní přesuny psů, koček a fretek z Velké Británie do EU

S ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2016 se při neobchodním přesunu psů, koček a fretek uplatňují podmínky platné pro dovoz do EU z vyjmenovaných třetích zemí (zejména je nutné zdůraznit, že u zvířat není potřeba sérologické vyšetření na vzteklinu):

Tyto požadavky platí nejenom pro cestování z Velké Británie, ale také ze závislých území Guernsey, Jersey a ostrovu Man.

Pro vstup psů, koček a fretek z Velké Británie do EU je nutné použít relevantní veterinární osvědčení, nikoliv pas.

 

Produkty živočišného  původu určené pro osobní spotřebu dovážené z Velké Británie do EU

Pravidla dovozu produktů živočišného původu, směsných produktů a produktů získaných z vedlejších produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU upravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122. Tyto podmínky budou nově platit i pro cestující přijíždějící z Velké Británie do EU.

Znamená to, že pro cestující přijíždějící z Velké Británie budou platit podmínky uplatňované pro třetí země.  Pro cestující bude platit zejména zákaz dovozu masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků v osobních zavazadlech pro osobní spotřebu. Rovněž nebude možné, aby si fyzická osoba nechala poslat z Velké Británie malé množství těchto produktů pro osobní spotřebu.

 

 1. PRAVIDLA PRO VÝVOZ VETERINÁRNÍHO ZBOŽÍ Z EU DO VELKÉ BRITÁNIE OD 1.1.2021

Obecná pravidla

Pravidla pro dovoz veterinárního zboží z EU do Velké Británie stanovuje britská vláda.

Na jejích webových stránkách jsou uvedeny podmínky pro dovozy živých zvířat a živočišných výrobků ze zemí EU do Velké Británie, které platí od 1. ledna 2021.

Režim plánovaný pro dovozy a vývozy zboží mezi Velkou Británií a EU od 1. ledna 2021 je dále podrobně popsán v materiálu „The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods“.

Opatření, která se vztahují na dovozy živých zvířat a živočišných produktů z EU do Velké Británie (veterinární osvědčení, úřední kontroly, příjem přes určená stanoviště hraniční kontroly) budou britské úřady zavádět ve třech krocích, od 1. ledna 2021, 1. dubna 2021 a 1. července 2021. Tato opatření a jejich postupné zavádění jsou v češtině shrnuty v této tabulce. Zde / Here (396,3 KB)

Britská vláda také začala postupně zveřejňovat vývozní osvědčení, která budou muset doprovázet zásilky živých zvířat a živočišných produktů vyvážené z EU do Velké Británie po 31. prosinci 2020.

V první fázi, od 1. ledna 2021 budou muset vývozní osvědčení doprovázet vývozy živých zvířat, zárodečných produktů a dále produktů živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření (např. z důvodu výskytu AMP). Vysoce rizikové vedlejší produkty živočišného původu budou nadále doprovázeny obchodním dokladem DOCOM.

Vývozní osvědčení jsou dostupná od 1. 1. 2021 v systému TRACES Classic.

Dovozce z VB musí oznámit dovoz zboží před jeho příjezdem do systému IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System), který pro každou oznámenou zásilku vygeneruje jedinečné číslo oznámení (UNN – unique notification number). Toto UNN musí dovozce z VB sdělit vývozci z EU a ten je uvede na průvodní obchodní dokumentaci a vývozní osvědčení.  V případě, že toto číslo UNN má být uvedeno v TRACES osvědčení, vývozce jej vepíše do kolonky 1.6. osvědčení. U vysoce rizikových vedlejších produktů živočišného původu nemusí být číslo UNN v dokumentu DOCOM uváděno.

Dále je třeba zdůraznit, že pro přepravu živých zvířat z EU do VB, případně do Severního Irska přes VB, musí přepravci požádat příslušné britské úřady o vydání následujících dokladů: povolení přepravce, osvědčení o schválení dopravního prostředku a osvědčení o způsobilosti řidiče. Britské úřady již nebudou ve VB uznávat verze těchto dokladů, které byly vydány v zemích EU. Verze vydané v EU mohou být nadále používány v Severním Irsku.

Česká republika byla společně s ostatními zeměmi EU zařazena na seznamy zemí schválených pro dovoz následujících komodit do Velké Británie:

Sperma prasat (190,1 KB)
Sperma skotu (191,4 KB)
Třetí země, jimž byly schváleny plány sledování reziduí (212,8 KB)
Syrové mléko, mléčné výrobky, kolostrum, výrobky na bázi kolostra (217,1 KB)
Vajíčka a embrya ovcí a koz (189,8 KB)
Sperma ovcí a koz (189,5 KB)
Zvířata uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EU) 206/2010 (včelí a čmeláčí královny, kolonie čmeláků) (155,9 KB)
Čerstvé maso (299,5 KB)
Kopytníci (1,3 MB)
Volně žijící zajícovití, někteří volně žijící suchozemští savci a králíci ve farmovém chovu (177,0 KB)
Drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, vejce prostá specifikovaných patogenních původců, maso, mleté maso, strojně oddělené maso, vejce a vaječné výrobky (777,7 KB)
Masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva (439,3 KB)
Embrya skotu (152,2 KB)

 

Trvalé a dočasné vývozy koňovitých

Pro vývozy koňovitých z EU do Velké Británie platí stejné podmínky jako pro ostatní živá zvířata. To znamená, že od 1. 1. 2021 musí být koňovití vyvážení do Velké Británie doprovázeni příslušným veterinárním osvědčením. Evropská komise vzory těchto osvědčení zapracovala do systému TRACES Classic, v němž musí být vyplněna.

Dovozce z VB musí oznámit dovoz koňovitých před jejich příjezdem do britského systému IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System), který pro každou oznámenou zásilku vygeneruje jedinečné číslo oznámení (UNN – unique notification number). Toto UNN musí dovozce z VB sdělit vývozci z EU a ten jej vepíše do kolonky 1.6. v TRACES osvědčení.

Do 30. června 2021 tyto vývozy nemusí do Velké Británie vstupovat přes určená stanoviště hraniční kontroly. Britské úřady budou provádět fyzické kontroly a kontroly totožnosti takto dovezených zvířat na základě analýzy rizik v místě jejich určení. Od 1. července 2021 budou muset koňovití dovážení z EU vstupovat do VB přes k tomu určená stanoviště hraniční kontroly.

 

Vývozy neharmonizovaných živočichů jako jsou plazi, obojživelníci (s výjimkou ocasatých) a bezobratlí

Pravidla pro dovozy neharmonizovaných živočichů jako jsou plazi, obojživelníci (s výjimkou ocasatých) a bezobratlí (s výjimkou včel, mekkýšů a korýšů) do Velké Británie jsou uvedena na webových stránkách britské vlády.

Tyto dovozy musí:

 • dovozce předem oznámit do systému IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) jeden pracovní den před příjezdem zásilky na místo vstupu,
 • být doprovázeny příslušnými obchodními doklady – včetně faktury a seznamu zboží s uvedením informací o druzích živočichů, počtech živočichů, zařízení původu a zařízení určení,
 • být doprovázeny prohlášením vývozce, že živočichové jsou „způsobilí k přesunu“ pro komerční přepravu.

 

Neobchodní přesuny psů, koček a fretek z EU do Velké Británie

Informace o cestování se psy, kočkami a fretkami z EU do Spojeného království jsou uvedeny na webových stránkách britské vlády.

Britské úřady se nechystají k zavedení žádných změn pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek z EU do Velké Británie. Tyto přesuny budou moci probíhat jako dosud a tato zvířata budou moci být doprovázena pasy pro zvířata v zájmovém chovu vydanými v EU.

Neobchodní přesun zvířat v zájmovém chovu do Spojeného království od 1.1.2021 (227,1 KB)

 

 1. PRAVIDLA PRO OBCHOD S VETERINÁRNÍM ZBOŽÍM MEZI EU A SEVERNÍM IRSKEM, VČETNĚ TRANZITU PŘES VELKOU BRITÁNII

Severní Irsko zůstane i po 31. 12. 2020 součástí veterinární a rostlinolékařské oblasti EU. Předpisy EU pro intraunijní pohyb zboží mezi Severním Irskem a EU proto zůstávají v platnosti.

Platí to rovněž pro přesun produktů živočišného původu, směsných produktů a produktů získaných z vedlejších produktů živočišného původu pro osobní spotřebu. Přesun těchto produktů ze Severního Irska do EU nepodléhá omezením, řídí se pravidly platnými pro přesun mezi členskými státy EU.  

Týká se to i neobchodních přesunů psů, koček, fretek a ostatních zvířat v zájmovém chovu. Jejich dovoz bude možný za podmínek platných pro cestování s těmito zvířaty mezi členskými státy EU. Pokud jde o pasy pro psy, kočky a fretky vydané v Severním Irsku, měly by zůstat v platnosti, uvažuje se však o novém modelu těchto pasů.

Pro tranzit zvířat, zárodečných produktů, produktů živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření, a vysoce rizikových vedlejších produktů živočišného původu z EU přes Velkou Británii do Severního Irska/Irska a naopak (tzv. landbridge) by podle sdělení Evropské komise měla do 1. července 2021 platit následující pravidla:

 • Pro sledování tohoto tranzitu se bude používat systém TRACES, do kterého budou mít britské úřady pro tyto účely přístup. Zvířata, zárodečné produkty a produkty živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření, budou doprovázeny TRACES osvědčeními pro intrakomunitární obchod, vysoce rizikové vedlejší produkty živočišného původu budou doprovázeny obchodním dokladem DOCOM.
 • Pro tranzit výše uvedených komodit nebudou požadována veterinární osvědčení pro dovoz do Velké Británie, ani žádné jiné dokumenty.

Pro tranzit ostatních produktů živočišného původu budou od 1. dubna 2021 požadována osvědčení pro dovoz do Velké Británie a zásilky budou podléhat prenotifikaci v systému IPAFFS.

Dále připojujeme odkaz na nařízení Komise (EU) 2020/2190, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky.

 

 1. PRAVIDLA PRO TROJSTRANNÝ OBCHOD (EU => VB => EU nebo jiná země)

V současné době jsou na centrální úrovni mezi EU a Spojeným královstvím diskutována pravidla, za jakých bude možné realizovat tzv. trojstranný obchod (pravidla pro pohyb zboží z EU do Velké Británie a odtud zpět do EU příp. jiných zemí).

Je diskutováno, jaké dokumenty mají doprovázet produkty dovážené na území Velké Británie z EU, pokud se u těchto produktů předpokládá po jejich uskladnění či zpracování ve Velké Británii jejich pozdější zpětný dovoz do EU (či jiných zemí mimo EU).

SVS v té souvislosti obdržela od Evropské komise informaci, že je odpovědností vývozců z EU spojit se s dovozci z Velké Británie a touto cestou se informovat, zda a případně jaké dokumenty (např. obchodní doklady) budou úřední veterinární lékaři z Velké Británie požadovat k vyplnění vývozních osvědčení z Velké Británie do EU (nebo do jiných zemí).

 

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít