CS / EN

Brexit

Aktualizace 30.01.2024


Vláda Spojeného království dne 29.8.2023 uveřejnila na svých webových stránkách konečnou podobu aktualizované příručky „Border Target Operating Model“ (BTOM) stanovující nový režim pro dovoz zvířat, zárodečných produktů, živočišných produktů, rostlin a/nebo rostlinných produktů do Velké Británie:

The Border Target Operating Model: August 2023 – GOV.UK (www.gov.uk)

Nový systém dovozu by měl být zaváděn postupně během roku 2024 ve 3 fázích:

31.1.2024 – zavedení veterinárních osvědčení pro středně-rizikové komodity

30.4.2024 – zavedení dokumentační, identifikační a fyzické kontroly na hranici pro středně – rizikové komodity  

31.10.2024 – zavedení „Safety and Security declaration“ a systému Single Trade Window

Nově byly dovážené komodity rozřazeny na základě analýzy rizika do 3 kategorií (vysoce rizikové, středně rizikové nebo nízce rizikové), přičemž pro každou kategorii bude platit odlišný dovozní režim. Zařazení výrobků do jednotlivých kategorií lze ověřit na webových stránkách britské vlády, kde lze nalézt odkaz na přehled jednotlivých komodit a jejich zařazení do příslušné kategorie a také odkaz na seznam komodit, v němž je možné vyhledat dováženou komoditu a její zařazení do příslušné kategorie podle kódu KN. Ve výjimečných případech může dojít s ohledem na změnu vyhodnocení rizikovosti k přeřazení určité komodity do jiné kategorie, případné změny v kategorizaci by však měly být britskými úřady oznámeny s tříměsíčním předstihem. V současné době ještě není dokončeno dodatečné vyhodnocení rizika u několika skupin výrobků (některé mléčné výrobky, směsné produkty), které zatím figurují v kategorii nízce-rizikových komodit. K případné změně kategorizace těchto produktů by však nemělo dojít dříve, než v dubnu 2024.

Pro dovoz živočišných produktů do Velké Británie bude tedy nutné zjistit, do které kategorie příslušná komodita náleží a dodržovat dovozní pravidla pro danou kategorii.

Pravidla pro jednotlivé kategorie jsou podrobně popsána v příručce „Border Target Operating Model“ (BTOM) a na webové stránce britské vlády, níže uvádíme pouze stručný souhrn:

1. vysoce-rizikové komodity

(živá zvířata a zárodečné produkty, živočišné produkty, na něž se vztahují ochranná opatření)

 • prenotifikace prostřednictvím IPAFFS (již v platnosti)
 • veterinární osvědčení (již v platnosti)
 • 100% dokumentační kontrola
 • 100% identifikační a fyzická kontrola (na určitá zvířata se bude vztahovat výjimka ze 100% kontroly)

(pozn.: většina zásilek v této kategorii již podléhá fyzickým dovozním kontrolám v místě určení. Dovozní kontroly zásilek živých zvířat na stanovištích hraniční kontroly by měly být zaváděny až koncem roku 2024.)

2. středně-rizikové komodity

(např.: syrové, chlazené a mražené maso a masné výrobky, mléko a některé mléčné výrobky, vejce a některé vaječné výrobky,…)

 • prenotifikace prostřednictvím IPAFFS (již v platnosti)
 • veterinární osvědčení (od 31.1.2024)
 • 100% dokumentační kontrola
 • 1-30 % identifikační a fyzická kontrola v závislosti na typu komodity

– od 31.1.2024 může probíhat namátková dokumentační kontrola, která však nebude zpoplatněna; rutinní kontrola na hranici je plánována od 30.4.2024.

3. nízce-rizikové komodity

(např.: zpracované výrobky skladovatelné při pokojové teplotě jako jsou některé masové konzervy, směsné produkty, zpracovaná krmiva pro zájmová zvířata,…)

 • prenotifikace prostřednictvím IPAFFS (již v platnosti)
 • komerční dokument (veterinární osvědčení není potřeba)
 • žádná fyzická kontrola na hranici, nicméně dovoz musí probíhat přes určená místa vstupu

V případě, že pro některou ze středně-rizikových nebo vysoce-rizikových komodit neexistuje veterinární osvědčení, může být pro tuto komoditu potřeba dovozní licence nebo povolení (v tom případě je nutné kontaktovat britský úřad Animal and Plant Health Agency  – APHA).

Podniky, v nichž jsou vyráběny / skladovány živočišné produkty nebo vedlejší živočišné produkty určené pro vývoz do Velké Británie, musí figurovat na příslušném seznamu v systému TRACES NT. Týká se to i případů, kdy vývoz do Velké Británie není uskutečňován přímo z České republiky, ale produkty jsou vyváženy přes jiný členský stát EU. V systému TRACES NT musí být podnik zaregistrován i v případě, že vyvážená komodita náleží do kategorie nízce-rizikových komodit. Britské úřady si budou prostřednictvím systému TRACES NT ověřovat, zda je daný podnik schválený a registrovaný v České republice.

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně dovozu zvířat nebo živočišných produktů je možné kontaktovat APHA, a to nejlépe emailem: imports@apha.gov.uk. Dotazy týkající se nového systému dovozu popsaného v příručce BTOM by měly být adresovány na  border.enquiries@cabinetoffice.gov.uk.

V současné době platí pro dovoz komodit podléhajících veterinárnímu dozoru do Velké Británie pravidla popsaná níže.


Úvod

V obchodu se živými zvířaty a živočišnými výrobky platí od 1. 1. 2021 následující změny:

 • Dovozy živých zvířat a živočišných výrobků z Velké Británie podléhají dovozním požadavkům EU a úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly EU. Zásilky z EU, které budou přecházet přes Velkou Británii, budou také podléhat povinným kontrolám v místě jejich opětovného vstupu do EU.
 • Vývozy živých zvířat a živočišných výrobků z EU do Velké Británie podléhají britským dovozním opatřením, která jsou zaváděna postupně od 1. ledna 2021.
 • V Severním Irsku se uplatňuje Protokol o Irsku a Severním Irsku. Aby se předešlo vzniku „tvrdé“ hranice na Irském ostrově a aby se ochránila integrita trhu EU, uplatňují se v Severním Irsku veterinární a rostlinolékařská pravidla EU a na zvířata a zboží přicházející do Severního Irska z Velké Británie a jiných třetích zemí se vztahují pohraniční kontroly.

Zde je na místě zdůraznit, že je potřeba rozlišovat mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Velkou Británií (Anglie, Wales a Skotsko), protože v Severním Irsku by se měly i po 31. prosinci 2020 uplatňovat sanitární a fytosanitární předpisy EU.

Níže jsou podrobněji uvedena pravidla, která od 1. ledna 2021 platí pro:

 • Dovoz veterinárního zboží z Velké Británie do EU (včetně neobchodních přesunů psů, koček a fretek)
 • Vývoz veterinárního zboží z EU do Velké Británie (včetně neobchodních přesunů psů, koček a fretek, vývozu koňovitých a neharmonizovaných druhů živočichů jako např. plazů, obojživelníků a bezobratlých)
 • Obchod s veterinárním zbožím mezi EU a Severním Irskem, včetně tranzitu přes Velkou Británii
 • Trojstranný obchod

Závěrem jsou uvedeny informace o právních a praktických důsledcích vystoupení Spojeného království z EU.

 

1 PRAVIDLA PRO VÝVOZ VETERINÁRNÍHO ZBOŽÍ Z EU DO VELKÉ BRITÁNIE OD 1. 1. 2021

Obecná pravidla

Pravidla pro dovoz veterinárního zboží z EU do Velké Británie stanovuje britská vláda. Na jejích webových stránkách jsou popsány podmínky pro dovozy živých zvířat, zárodečných produktů a vedlejších produktů živočišného původu ze zemí EU do Velké Británie, které jsou zaváděny od 1. ledna 2021. Samostatně jsou pak také popsány podmínky pro dovozy produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu.

Režim plánovaný pro dovozy a vývozy zboží mezi Velkou Británií a EU od 1. ledna 2021 byl popsán v materiálu „The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods“. (pozn.: data pro zavedení nového dovozního režimu uvedená v dokumentu již neplatí, odkaz na dokument ponecháváme z důvodu ostatních, pro vývozce potenciálně užitečných, informací). Aktuálně plánovaný systém dovozu je podrobně popsán v příručce „Border Target Operating Model“ (BTOM) a na webové stránce britské vlády.

Britská vláda také zveřejnila vývozní osvědčení, která musí (nebo budou muset) doprovázet zásilky živých zvířat a některých živočišných produktů vyvážené z EU do Velké Británie.

Evropská komise vzory těchto osvědčení průběžně zapracovává do systému TRACES NT, a to nejprve v angličtině s tím, že následně zajišťuje jejich překlad do všech úředních jazyků EU. Vzhledem k velkému množství veterinárních osvědčení pro vývoz do VB a jejich častým aktualizacím dle požadavků britských úřadů se však může stát, že Evropská komise nestihne všechna osvědčení do národních jazyků přeložit a osvědčení pro určitou komoditu tak nebude v době plánovaného vývozu v systému TRACES NT v překladu do českého jazyka ještě dostupné. V takových případech je zajištění překladu povinností vývozce, v souladu s § 38b, odst. 1 Veterinárního zákona č. 166/1999.

Nejčastěji kladené dotazy k vývozním osvědčením shrnula britská vláda v tomto dokumentu (181,8 KB)

Česká republika byla také společně s ostatními zeměmi EU zařazena na seznamy zemí schválených pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů do Velké Británie. Příslušné seznamy jsou zveřejněny na webových stránkách britské vlády: EU and EFTA countries approved to export animals and animal products to Great Britain – data.gov.uk

Vývozy živých zvířat a zárodečných produktů

Zásilky živých zvířat a zárodečných produktů vyvážené z EU do Velké Británie (VB) musí od 1. ledna 2021 doprovázet příslušné vývozní osvědčení. Evropská komise vzory aktuálně platných osvědčení zapracovala do systému TRACES NT. Vzhledem k častým aktualizacím těchto veterinárních osvědčení dle požadavků britských úřadů, které Evropská komise v systému TRACES NT průběžně zapracovává, se může stát, že Evropská komise nestihne všechna osvědčení v aktuálně platném znění přeložit do národních jazyků a osvědčení pro určitou komoditu tak nebude v době plánovaného vývozu v systému TRACES NT v překladu do českého jazyka ještě dostupné. V takových případech je zajištění překladu povinností vývozce, v souladu s § 38b, odst. 1 Veterinárního zákona č. 166/1999.

Dovozce z VB musí oznámit dovoz zboží před jeho příjezdem do systému IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System), který pro každou oznámenou zásilku vygeneruje jedinečné číslo oznámení (UNN – unique notification number). Toto UNN musí dovozce z VB sdělit vývozci z EU a ten je uvede na průvodní obchodní dokumentaci a vývozní osvědčení.

Vývozce z EU musí pro tyto vyvážené zásilky zajistit vystavení příslušného vývozního osvědčení (VO).  Kopii VO bude muset vývozce z EU elektronicky poslat dovozci z VB, který ji vloží do systému IPAFFS. Vyváženou zásilku musí doprovázet originál VO nebo v případě, že VO bude potvrzeno elektronickým podpisem, jeho vytištěná kopie.

Britské úřady provádějí fyzické kontroly a kontroly totožnosti dovezených zvířat na základě analýzy rizik v místě jejich určení. Dovozní kontroly zásilek živých zvířat na stanovištích hraniční kontroly by měly být zaváděny až koncem roku 2024.

Také je třeba zdůraznit, že pro přepravu živých zvířat z EU do VB, případně do Severního Irska přes VB, musí přepravci požádat příslušné britské úřady o vydání následujících dokladů: povolení přepravce, osvědčení o schválení dopravního prostředku a osvědčení o způsobilosti řidiče. Britské úřady již nebudou ve VB uznávat verze těchto dokladů, které byly vydány v zemích EU. Verze vydané v EU mohou být nadále používány v Severním Irsku.

Trvalé a dočasné vývozy koňovitých

Pro vývozy koňovitých z EU do Velké Británie (VB) platí stejné podmínky jako pro ostatní živá zvířata. To znamená, že od 1. 1. 2021 musí být koňovití vyvážení do VB doprovázeni příslušným vývozním osvědčením. Evropská komise vzory těchto osvědčení zapracovala do systému TRACES NT.

Dovozce z VB musí oznámit dovoz koňovitých před jejich příjezdem do britského systému IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System), který pro každou oznámenou zásilku vygeneruje jedinečné číslo oznámení (UNN – unique notification number). Toto UNN musí dovozce z VB sdělit vývozci z EU a ten jej vepíše do příslušné kolonky ve vývozním osvědčení.

Vývozce z EU musí pro tyto vývozy zajistit vystavení příslušného vývozního osvědčení (VO).  Kopii VO bude muset vývozce z EU elektronicky poslat dovozci z VB, který ji vloží do systému IPAFFS. Vyváženou zásilku musí doprovázet originál VO nebo v případě, že VO bude potvrzeno elektronickým podpisem, jeho vytištěná kopie.

Koňovití dovážení z EU do VB musí splnit podmínky týkající se testování na některé nákazy, izolace a předchozího pobytu.

Povinnost testování před dovozem do VB se nevztahuje na koňovité registrované:

 • v plemenné knize schválené EU
 • u národní pobočky mezinárodní organizace pro sportovní nebo soutěžní účely.

Všichni ostatní (neregistrovaní) koňovití, musí být před dovozem do VB testováni na:

 • infekční anémii koní (během 30 dnů před cestou)
 • virovou arteritidu koní (během 21 dnů před cestou v případě nekastrovaných samčích koňovitých starších než 180 dnů, pokud nesplňují požadavky na očkování).

Současně musí tito neregistrovaní koňovití splnit následující podmínky:

 • být drženi na hospodářství ve vyvážejí zemi nebo zemi s podobným nákazovým statusem po 40 dnů před odesláním
 • alespoň 30 dnů před odesláním být držení odděleně od jiných koňovitých, kteří nemají rovnocenný nákazový status.

Britské úřady provádějí fyzické kontroly a kontroly totožnosti dovezených zvířat na základě analýzy rizik v místě jejich určení. Dovozní kontroly zásilek živých zvířat na stanovištích hraniční kontroly by měly být zaváděny až koncem roku 2024 (fyzická kontrola na hranici se možná nebude vztahovat na určité kategorie koní, případně bude redukována jejich frekvence – britské úřady uveřejní bližší informace).

Vývozy produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu

Zásilky produktů živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření (např. z důvodu výskytu AMP) vyvážené z EU do VB musí doprovázet příslušné vývozní osvědčení již od 1. ledna 2021.

Od 1. ledna 2022 musí dovozci z VB hlásit zásilky produktů živočišného původu dovážené z EU do britského systému IPAFFS před jejich příjezdem na britskou hranici.

Podniky, v nichž jsou vyráběny / skladovány produkty živočišného původu určené pro vývoz do Velké Británie, musí figurovat na příslušném seznamu v systému TRACES NT. Týká se to i případů, kdy vývoz do Velké Británie není uskutečňován přímo z ČR, ale produkty jsou vyváženy přes jiný členský stát EU. V systému TRACES NT musí být podnik zaregistrován i v případě, že vyvážená komodita náleží do kategorie nízce-rizikových komodit. Britské úřady si budou prostřednictvím systému TRACES NT ověřovat, zda je daný podnik schválený a registrovaný v České republice.

Od 31. ledna 2024 budou muset být zásilky produktů živočišného původu spadající do kategorie středně-rizikových komodit, vyvážené z EU do VB, doprovázeny příslušným vývozním osvědčením. Evropská komise vzory těchto osvědčení průběžně zapracovává do systému TRACES NT, a to nejprve v angličtině s tím, že následně zajišťuje jejich překlad do úředních jazyků EU. Vzhledem k velkému množství veterinárních osvědčení pro vývoz do VB a jejich častým aktualizacím dle požadavků britských úřadů se však může stát, že Evropská komise nestihne všechna osvědčení do národních jazyků přeložit a osvědčení pro určitou komoditu tak nebude v době plánovaného vývozu v systému TRACES NT v překladu do českého jazyka ještě dostupné. V takových případech je zajištění překladu povinností vývozce, v souladu s § 38b, odst. 1 Veterinárního zákona č. 166/1999.

Vývozce z EU pro tyto vývozy zajistí vystavení příslušného vývozního osvědčení (VO).  Kopii VO bude muset vývozce z EU elektronicky poslat dovozci z VB, který ji vloží do systému IPAFFS. Vyváženou zásilku bude muset doprovázet originál VO nebo v případě, že VO bude potvrzeno elektronickým podpisem, jeho vytištěná kopie.

Od 31.1.2024 může ze strany britských úřadů probíhat namátková dokumentační kontrola, která však nebude zpoplatněna.

Od 31. dubna 2024 budou muset všechny zásilky produktů živočišného původu vyvážené z EU do VB (včetně těch, které spadají do kategorie nízce-rizikových komodit) vstupovat do Velké Británie přes příslušná britská stanoviště hraniční kontroly. Na zásilky produktů živočišného původu spadajících do kategorie středně-rizikových komodit se bude od tohoto data vztahovat dokumentační, identifikační a (na základě analýzy rizika) také fyzická kontrola na stanovištích hraniční kontroly.

Nový systém dovozu je podrobně popsán v příručce „Border Target Operating Model“ (BTOM) a na webové stránce britské vlády, výše uvádíme pouze stručný souhrn.

Nejčastěji kladené dotazy k vývozu produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu shrnula britská vláda v tomto dokumentu (236,7 KB)

Podrobná pravidla pro dovoz směsných výrobků shrnují následující dokumenty:

EU-GB composite products FAQs (180,1 KB)
Composite Product Definition_Import Decision Tree (110,1 KB)
Composite Product Exempt or Not Exempt Import Decision Tree (203,8 KB)
Composite Product Import Requirements Import Decision Tree (265,3 KB)

Vývozy vedlejších produktů živočišného původu

Zásilky vedlejších produktů živočišného původu (VŽP) vyvážené z EU do VB musí být doprovázeny obchodním dokladem DOCOM.

Od 1. ledna 2022 musí dovozci z VB hlásit do britského systému IPAFFS zásilky VŽP dovážené z EU.

Podniky, v nichž jsou vyráběny / skladovány VŽP určené pro vývoz do Velké Británie, musí figurovat na příslušném seznamu v systému TRACES NT.

Od 31. ledna 2024 budou muset být zásilky VŽP spadající do kategorie středně-rizikových komodit, vyvážené z EU do VB, doprovázeny příslušným vývozním osvědčením. Evropská komise vzory těchto osvědčení průběžně zapracovává do systému TRACES NT.

Vývozce z EU pro tyto vývozy zajistí vystavení příslušného vývozního osvědčení (VO).  Kopii VO bude muset vývozce z EU elektronicky poslat dovozci z VB, který ji vloží do systému IPAFFS. Vyváženou zásilku bude muset doprovázet originál VO nebo v případě, že VO bude potvrzeno elektronickým podpisem, jeho vytištěná kopie.

Od 31.1.2024 může ze strany britských úřadů probíhat namátková dokumentační kontrola, která však nebude zpoplatněna.

Od 31. dubna 2024 budou muset všechny zásilky VŽP vyvážené z EU do VB (včetně těch, které spadají do kategorie nízce-rizikových komodit) vstupovat do Velké Británie přes příslušná britská stanoviště hraniční kontroly. Na zásilky VŽP spadajících do kategorie středně-rizikových komodit se bude od tohoto data vztahovat dokumentační, identifikační a (na základě analýzy rizika) také fyzická kontrola na stanovištích hraniční kontroly.

Nový systém dovozu je podrobně popsán v příručce „Border Target Operating Model“ (BTOM) a na webové stránce britské vlády, výše uvádíme pouze stručný souhrn.

Nejčastěji kladené dotazy k vývozu vedlejších produktů živočišného původu shrnula britská vláda v tomto EU-GB ABP FAQs v1.0 (212,9 KB).

Neobchodní přesuny psů, koček a fretek z EU do Velké Británie

Informace o cestování se psy, kočkami a fretkami z EU do Spojeného království jsou uvedeny na webových stránkách britské vlády.

Britské úřady se nechystají k zavedení žádných změn pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek z EU do Velké Británie. Tyto přesuny budou moci probíhat jako dosud a tato zvířata budou moci být doprovázena pasy pro zvířata v zájmovém chovu vydanými v EU.

2 PRAVIDLA PRO OBCHOD S VETERINÁRNÍM ZBOŽÍM MEZI EU A SEVERNÍM IRSKEM, VČETNĚ TRANZITU PŘES VELKOU BRITÁNII

Severní Irsko zůstává i po 31. 12. 2020 součástí veterinární a rostlinolékařské oblasti EU. Předpisy EU pro intraunijní pohyb zboží mezi Severním Irskem a EU proto zůstávají v platnosti.

Týká se to i neobchodních přesunů psů, koček, fretek a ostatních zvířat v zájmovém chovu. Jejich dovoz bude možný za podmínek platných pro cestování s těmito zvířaty mezi členskými státy EU. Pokud jde o pasy pro psy, kočky a fretky vydané v Severním Irsku, měly by zůstat v platnosti, uvažuje se však o novém modelu těchto pasů.

Pravidla pro tranzit živých zvířat a produktů živočišného původu z EU přes Velkou Británii do EU nebo do Severního Irska a naopak (tranzit přes Velkou Británii coby tzv. landbridge) jsou popsána na následující webové stránce britské vlády: https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-products-through-great-britain.

Tranzit zvířat, zárodečných produktů, produktů živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření, a vysoce rizikových vedlejších produktů živočišného původu

Pro tranzit zvířat, zárodečných produktů, produktů živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření, a vysoce rizikových vedlejších produktů živočišného původu platí od 1. ledna 2021 následující pravidla:

 • Tyto tranzity musí být předem oznámeny v systému TRACES NT. Zvířata, zárodečné produkty a produkty živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření, musí být doprovázeny osvědčením pro intrakomunitární obchod (Intra Trade Animal Health Certificate – ITAHC). Vysoce rizikové vedlejší produkty živočišného původu musí být doprovázeny obchodním dokladem DOCOM.
 • Tyto tranzity mohou do VB vstupovat a opouštět VB přes kterýkoliv přístav, aniž by se u nich prováděly nějaké fyzické kontroly nebo kontroly totožnosti.
 • Členský stát EU, který je příjemcem takové tranzitní zásilky, musí britské Animal and Plant Health Agency (APHA) emailem potvrdit, že dotyčná zásilka opustila území VB. Toto potvrzení musí zaslat na emailovou adresu APHAGBimports@apha.gov.uk a v předmětu zprávy uvést text „Confirmation that a consignment has left GB territory“.

Také je třeba zdůraznit, že pro tranzitní přepravu živých zvířat přes VB musí mít přepravci následující doklady vydané britskými úřady: povolení přepravce, osvědčení o schválení dopravního prostředku a osvědčení o způsobilosti řidiče. Britské úřady již nebudou ve VB uznávat verze těchto dokladů, které byly vydány v zemích EU.

Tranzit produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a vedlejších produktů živočišného původu

Od 1. ledna 2022 

Na produkty živočišného původu i vedlejší produkty živočišného původu dovážené do Velké Británie z kontinentálních zemí EU se od 1. ledna 2022 vztahují nové požadavky, což je předběžné oznámení (pre-notifikace) v systému IPAFFS.

Přemísťování produktů živočišného původu, vedlejších produktů živočišného původu, živých zvířat, zárodečných produktů z kontinentu na ostrov Irsko (Severní Irsko, Irská republika) musí být také předem oznámeno v systému IPAFFS.

PRÁVNÍ AKTY A DALŠÍ DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU JSOU ZVEŘEJNĚNY EVROPSKOU KOMISÍ NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.

Odkaz na původní článek