Ostatní zvířata

 

Other animals

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“; osvědčení je možno  vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark

n. 206/2010 +

n. 1044/2013

IV 2 včelí královny a čmeláčí královny (Apis mellifera a Bombus spp.)
queen bees and queen bumble bees (Apis mellifera and Bombus spp.)
TZ - 2013/11 - QUE (163,5 KB)

 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 IV 2 kolonie čmeláků (Bombus spp.)
colonies of bumble bees (Bombus spp.)
TZ - 2010/08 - BEE (426,4 KB)

 

r. K. 2007/25/ES
konsolid. znění
9. 11. 2018

 II

ptáci v zájmovém chovu
pet birds

 

Je nutné si požádat o aktuální informace Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy!
It is necessary to ask the Central Veterinary Administration of the State Veterinary Administration for actual information!

TZ - 2018/03 - PETBIRD (297,9 KB)

Viz ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků –
r. 2007/25/ES
.

Použije se do
31. prosince 2019.
It shall apply until 31 December 2019.

2007/25/ES +
r. 2010/734/EU +
r. K. 2017/2410
III prohlášení majitele/osoby odpovědné za ptáky
declaration of the owner or person responsible for the bird(s)
TZ - 2018/01 - PETBIRD.DEC (188,0 KB)

Použije se do
31. prosince 2019.
It shall apply until 31 December 2019.
n. 139/2013 III ptáci chovaní v zajetí
captive bred birds
TZ - 2013/03 - PTA (190,8 KB)

 
n. 1251/2008 +
n. 1012/2012 + oprava L 336/101
IV část A živočichové pocházející z akvakultury určení pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu a otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům
aquaculture animals for farming, relaying, put and take fisheries and open ornamental facilities
TZ - 2012/11 - AKVA.OT (1,2 MB)

 
n. 1251/2008 +
n. 1012/2012
IV část B okrasní vodní živočichové určení pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům
ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities
TZ - 2012/11 - AKVA.UZ (750,0 KB)

 
n. 1251/2008 IV část C tranzit/skladování živočichů pocházejících z akvakultury určených k lidské spotřebě
transit/storage of aquaculture animals intended for human consumption
TZ - 2009/02 - AKVA.TRST (646,0 KB)

 
n. 1251/2008 IV část D dodatek pro přepravu živých živočichů pocházejících z akvakultury po moři
addendum for transport of live aquaculture animals by sea
TZ - 2009/02 - AKVA.LOD (123,8 KB)

 
r. 2018/320 I část B

zásilky mloků
consignments of salamanders

Je nutné požádat Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz!
It is necessary to ask the Central Veterinary Administration of the State Veterinary Administration for the establishment of veterinary conditions for the import!

TZ - 2018/03 - MLOK (330,2 KB)

Použije se do
31. prosince 2019. **)
It shall apply until 31 December 2019. **)
*)  

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2410 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES a 2007/25/ES a prováděcí rozhodnutí Komise 2013/657/EU, pokud jde o některá ochranná opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků

Článek 4
Na přechodné období do 1. března 2018 smějí být ptáci v zájmovém chovu, kteří jsou doprovázeni veterinárním osvědčením vydaným před uvedeným datem a po dobu jeho platnosti v souladu se vzorem veterinárního osvědčení podle přílohy II a prohlášením podle přílohy III rozhodnutí 2007/25/ES ve znění před změnami provedenými v rozhodnutí 2007/25/ES na základě článku 2 tohoto rozhodnutí, nadále dováženi do Unie.

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2017/2410 of 20 December 2017 amending Decisions 2006/415/EC and 2007/25/EC and Implementing Decision 2013/657/EU concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza

Article 4
For a transitional period until 1 March 2018, pet birds accompanied by a veterinary certificate issued before that date and within the period of its validity in accordance with the model veterinary certificate set out in Annex II and the Declaration set out in Annex III of Decision 2007/25/EC in their versions before the amendments made to Decision 2007/25/EC by Article 2 of this Decision, may continue to be introduced into the Union.

   
**)  

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/320 ze dne 28. února 2018 o některých ochranných veterinárních opatřeních pro obchod s mloky uvnitř Unie a dovoz těchto zvířat do Unie v souvislosti s plísní Batrachochytrium salamandrivorans
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/320 of 28 February 2018 on certain animal health protection measures for intra-Union trade in salamanders and the introduction into the Union of such animals in relation to the fungus Batrachochytrium salamandrivorans

Článek 10 / Article 10
Přechodné období do 6. září 2018, viz.
Transitional period until 6 September 2018, see.

Eur-Lex ZDE / HERE.  

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít