CS / EN

Ostatní zvířata

Other animals

*Upozornění: 29. 2. 2024 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/351 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová veterinární/úřední osvědčení, vzorová prohlášení a vzorová úřední prohlášení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a které stanoví přechodné období do 15. listopadu 2024, v rámci něhož je nadále povolen vstup do Unie pro zásilky určitých druhů a kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů, k nimž jsou přiložena příslušná veterinární osvědčení, veterinární/úřední osvědčení a prohlášení a úřední prohlášení vydaná v souladu se vzory stanovenými v kapitolách 1 až 68 přílohy II a kapitolách 1 a 2 přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud daná osvědčení a prohlášení byla vydána nejpozději dne 15. srpna 2024.

*Attention: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/351 of 17 January 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model animal health certificates, model animal health/official certificates, model declarations and model official declarations for the entry into the Union of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof entered into force 29. 2. 2024. For a transitional period until 15 November 2024, consignments of certain species and categories of terrestrial animals and germinal products thereof, accompanied by appropriate animal health certificates, animal health/official certificates and declarations, and official declarations issued in accordance with the models set out in Chapters 1 to 68 of Annex II and Chapters 1 and 2 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2021/403, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union provided that those certificates and declarations were issued no later than 15 August 2024.

 

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“/For certificate click on „Code“

Předpis ES
EC Rule
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Kód
Code
Poznámka
Remark
p.n.K. 2021/403 II 36 vstup včelích matek do Unie
entry into the Union of queen honeybees
QUE *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 37 vstup čmeláků do Unie
entry into the Union of bumble bees
BBEE *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/1938 Část I přílohy

neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu

non-commercial movements of pet birds into a Member State from a territory or third country

PETBIRDS Platné od 1.1.2022
Valid from 1.1.2022
Část II přílohy

+ písemné prohlášení uvedené v čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. 576/2013

+ written declaration referred to in Article 30(3) of Regulation (EU) No 576/2013

DECLARATION Platné od 1.1.2022
Valid from 1.1.2022
p.n.K. 2021/403 II 33 vstup ptáků chovaných v zajetí jiných než poštovních holubů, kteří jsou po vstupu okamžitě vypuštěni, do Unie
entry into the Union of captive birds, other than racing pigeons immediately released after entry
CAPTIVE-BIRDS, OTHER THAN RACING PIGEONS 

*Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024

p.n.K. 2021/403 II 34 vstup poštovních holubů, kteří jsou po vstupu okamžitě vypuštěni, do Unie
entry into the Union of racing pigeons immediately released after entry
RACING PIGEONS- IMMEDIATE RELEASE *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 35  vstup násadových vajec ptáků chovaných v zajetí do Unie
entry into the Union of hatching eggs of captive birds
HE-CAPTIVE- BIRDS *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
n. 2020/2236 II AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

vodní živočichové určení pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby
aquatic animals intended for certain aquaculture establishments, for release into wild or for other purpose, excluding direct human consumption

II AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2236 III AT-AQUA-SEA

prohlášení velitele plavidla: dodatek pro přepravu určitých vodních živočichů vstupujících do Unie po moři
declaration by the master of the vessel: addendum for transport of certain aquatic animals entering the Union by sea

TZ - 2020/02 - AT-AQUA-SEA (730,3 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
p.r.K. 2021/361 I část B zásilky mloků
consignments of salamanders
Je nutné požádat Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz!
It is necessary to ask the Central Veterinary Administration of the State Veterinary Administration for the establishment of veterinary conditions for the import!
SAL

Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

p.n.K. 2021/403 III 1 prohlášení velitele plavidla: Dodatek pro přepravu suchozemských zvířat vstupujících do Unie po moři
declaration by the master of the vessel: Addendum for transport of terrestrial animals entering the Union by sea
AT-TERRE-SEA *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 38

vstup psů, koček a fretek do Unie
entry into the Union of dogs, cats and ferrets

CANIS-FELIS-FERRETS *Platné od 29.2.2024
*
Valid from 29.2.2024

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. 2021/403
konsol. znění 29.02.2024
consol. text from 29.02.2024

 

 

 

 

p.n.K. 2024/351 (zapracováno v konsol. znění/entered into consol. text)

 

 

p.n.K. 2024/399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU

 

prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/351 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová veterinární/úřední osvědčení, vzorová prohlášení a vzorová úřední prohlášení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie.
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/351 of 17 January 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model animal health certificates, model animal health/official certificates, model declarations and model official declarations for the entry into the Union of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof

 

kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 a příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat do Unie.
Některé vzory veterinárních osvědčení přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 se mění tak, aby odrážela ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, pokud jde o uplatňování zákazu používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Během přechodného období do dne 3. prosince 2024 se pro vstup do Unie i nadále povoluje použití osvědčení vydaných v souladu se vzory stanovenými ve výše zmíněných kapitolách přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud byla uvedená osvědčení vydána nejpozději dne 3. září 2024.

POZOR: Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 stanoví, že podmínky pro vstup zásilek zvířat nebo produktů živočišného původu, které spadají do jeho oblasti působnosti, do Unie se použijí 24 měsíců ode dne použitelnosti prováděcího nařízení, které do příslušných veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení začleňuje zákaz používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Toto nařízení by se mělo použít 6 měsíců po vstupu v platnost. Z toho vyplývá, že zásilky určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat vstupující do Unie ze třetích zemí musí být doprovázeny osvědčeními v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení ode dne 3. září 2026.

 

amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 and Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model certificates for the entry into the Union of consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals.
Some model veterinary certificates of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 should be amended to reflect the provisions laid down in Delegated Regulation (EU) 2023/905 as regards the application of the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. For a transitional period until 3 December 2024, as regards consignments of certain products of animal origin for human consumption, the use of certificates issued in accordance with the models set out in the aforementioned chapters of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union provided that those certificates were issued no later than 3 September 2024.

ATTENTION: Delegated Regulation (EU) 2023/905 provides that the conditions for entry into the Union of consignments of animals or products of animal origin within its scope are to apply 24 months after the date of application of the Implementing Regulation that incorporates in the relevant animal health certificates and animal health/official certificates the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. This Regulation should apply 6 months after its entry into force. It follows that consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals entering the Union from third countries are to be accompanied by certificates in accordance with the requirements set out in this Regulation as from 3 September 2026.

(+p.n.K. 2024/1044)

upravující pouze osvědčení pro přemisťování mezi členskými státy/amending INTRA cesrtificates only

p.n.K 2020/2236
konsol. znění 10.03.2023
consol. text from 10.03.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2236 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1251/2008
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2236 of 16 December 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of aquatic animals and of certain products of animal origin from aquatic animals, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 1251/2008
 

p.n.K. 2021/1938

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1938 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se stanoví vzorový identifikační doklad pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu a zrušuje rozhodnutí 2007/25/ES

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1938 of 9 November 2021 establishing the model identification document for non-commercial movements of pet birds into a Member State from a territory or a third country and repealing Decision 2007/25/EC

p.n.K. 2021/1933

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1933 of 14 July 2021 supplementing Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to rules for non-commercial movements of pet birds into a Member State from a territory or a third country

 

Odkaz na původní článek