CS / EN

Ochrana zdraví zvířat a péče o jejich pohodu

V této části webových stránek jsou informace týkající se onemocnění (nákaz) zvířat a dále informace z oblasti ochrany pohody zvířat (welfare). Podrobné informace o jednotlivých problematikách najdete v menu.

 

Česká republika patří mezi země, kterým se podařilo ozdravit chovy zvířat od řady nákaz stále se vyskytujících v jiných státech Evropy nebo světa. Za pomoci chovatelů a důsledného dozoru Státní veterinární správy se daří udržet v ČR dobrou nákazovou situaci. Statusy země prosté uděluje Evropská komise a Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE).

– Evropská komise ČR udělila status země úředně prosté těchto nákaz: tuberkulóza skotu, brucelózu skotu, brucelóza ovcí a koz, enzootická leukóza skotu, katrální horečka ovcí (Bluetongue), vzteklina, Aujeszkyho choroba u domácích prasat, infekční anémie lososovitých ryb, a infekční bovinní rinotracheitida (IBR) (6. 11. 2020) – Statusy EK (20,6 KB)

– Od WOAH získala ČR status země prosté slintavky a kulhavky, afrického moru koní, moru malých přežvýkavců, klasického moru prasat, moru skotu a u bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) ČR dosáhla nejvyššího možného statusu zanedbatelného rizika.

– ČR je dále bez výskytu těchto nákaz: plicní nákaza skotu, nodulární dermatitida skotu (Lumpy skin disease), vezikulární stomatitida.

Díky těmto statusům mají dnes chovatelé a obchodníci se zvířaty z pohledu nákaz příznivé podmínky pro svou podnikatelskou činnost a tím i nižší finanční náklady (ztráty) při boji s těmito nákazami. Zde lze nalézt také dostupné informace o aktuálním výskytu vybraných nákaz (přehledné mapy), které mohou chovatelé sledovat a zohlednit při plánování dovozu zvířat, účasti na mezinárodních výstavách a dalších přesunech zvířat.

Nejen zdraví zvířat, ale i ochrana pohody zvířat (welfare) má v ČR dlouholetý historický základ a v poslední době se stala jedním z hlavních celospolečenských témat. Netýká se pouze zabezpečení správných požadavků chovatelství u hospodářských zvířat, ale postupem času a s vývojem společnosti se začala významně řešit i v oblasti zájmových chovů, v útulcích pro toulavá a opuštěná zvířata, v cirkusech, v zoologických zahradách a dalších zařízeních pro zvířata. Státní veterinární správa v rámci dozoru péče o pohodu zvířat vychází především ze zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (veterinární zákon) a dále zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní předpisy stanovují požadavky, jak zvířata správně chovat a starat se o ně a také uvádějí zakázané postupy chovu a manipulace se zvířaty. Je potřebné zdůraznit, že definované standardy jsou považovány za minimální a jedná se o požadavky na zajištění základních biologických, fyziologických a etologických potřeb zvířat. Některá pravidla platné legislativy týkající se zajištění péče o pohodu zvířat jsou stanovena pouze obecně. Nesmíme proto nikdy zapomínat, že nejdůležitější je samotný odpovědný přístup každého člověka k chovu zvířat a pochopení etického zacházení s nimi.

Odkaz na původní článek