CS / EN

Bovinní virová diarrhoea (BVD)

Bovinní virová diarrhoea (BVD) je celosvětově rozšířené infekční virové onemocnění, které způsobuje významné ekonomické ztráty v chovech skotu. Infekce virem BVD se může projevovat širokou škálou klinických příznaků ve všech věkových kategoriích a je dávána do souvislosti s reprodukčními problémy, imunosupresí, onemocněním respiratorního aparátu, gastrointestinálního aparátu i centrální nervové soustavy.

Aktuální situace při obchodování se skotem v rámci Evropské unie vzhledem k nákaze bovinní virové diarrhoey (BVD):

V roce 2022 byla změněna příloha VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/620, pokud jde o členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého BVD a dále členské státy nebo jejich oblasti se schváleným volitelným eradikačním programem pro BVD.

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého BVD jsou: Rakousko – celé území, Finsko – celé území, Švédsko – celé území, Dánsko – celé území, Německo – vyjmenované oblasti.

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro BVD jsou: Německo – vyjmenované oblasti, Irsko – celé území.

Pro Českou republiku tato změna znamená, že při přemístění skotu jiného než jatečného z ČR do uvedených zemí (oblastí) je nutné dodržet požadavky stanovené článkem 11, odst. 3, písm. b) a článkem 12, odst. 3, písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688. Pro chovatele skotu tímto při přemístění zvířat z ČR do vyjmenovaných zemí (oblastí) nastává povinnost vyšetření zvířat na BVD a dodržení podmínek karantén, do nichž mají být zvířata před přemístěním umístěna. Vzhledem k tomu, že v ČR nyní není žádné schválené karanténní zařízení v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, není možné povinné karantény uskutečnit. (Podrobnější informace o podmínkách přemístění skotu do uvedených členských států v případě potřeby poskytne chovatelům místně příslušná KVS SVS.)

Česká republika nemá oficiální eradikační (ozdravovací) program pro infekci BVD.

Od 1. 1. 2023 však ČR zavedla pro chovatele skotu možnost zapojení svých hospodářství do programu dozoru za účelem udělení statusu zařízení prostého BVD v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (příloha č. 6) – v uvedené příloze je program podrobně popsán. Program je dobrovolný a veškerá provedená vyšetření hradí chovatel. Status zařízení prostého BVD uděluje jednotlivým hospodářstvím na základě žádosti chovatele místně příslušná KVS SVS, která posoudí splnění veškerých požadovaných podmínek. Chovatel musí předem oznámit příslušné KVS SVS zapojení svého hospodářství do uvedeného programu dozoru.

Pokud zařízení (hospodářství) v ČR získá status zařízení prostého BVD, je možné přemístění skotu z tohoto zařízení do výše uvedených členských států nebo oblastí členských států za splnění podmínek příslušného vyšetření zvířat na BVD podle článku 11, odst. 3, písm. a) nebo článku 12, odst. 3, písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (bez nutnosti provedení karantény).

Seznam hospodářství v ČR se statusem zařízení prostého bovinní virové diarrhoey (BVD) (9,1 KB)

 
Uvedený program je určen zejména pro chovatele skotu, kteří chtějí obchodovat s výše uvedenými členskými státy. Cílem programu je úřední udělení statusu zařízení prostého BVD těm hospodářstvím, které splní veškeré legislativní požadavky. Nejedná se o ozdravovací program pro hospodářství, v nichž se BVD vyskytuje. Pokud chovatel zjistí přítomnost infekce virem BVD ve svém hospodářství, je doporučeno nejprve chov od BVD ozdravit.

Dlouhodobě se ozdravováním chovů skotu, v nichž se vyskytuje nákaza BVD, zabývá SVÚ Jihlava. Na níže uvedeném odkazu je k dispozici pdf dokument vydaný SVÚ Jihlava podrobně popisující metody ozdravování chovů skotu od BVD.

Ozdravovací program od bovinní virové diarrhoe (BVD) (2,7 MB)
Odkaz na původní článek