CS / EN

Národní antibiotický program

Narůstající antibiotická rezistence je celosvětovým problémem, který je Světovou zdravotnickou organizací považován za globální hrozbu. Tento stav vyžaduje neodkladnou implementaci systémových, odborně kompetentních a nákladově efektivních opatření na lokální, regionální i národní úrovni.

S cílem koordinace těchto opatření byl zpracován pracovní dokument, který zahrnuje na základě respektování principu „Jedno zdraví“ soubor opatření ke snižování antimikrobiální rezistence, jak v oblasti humánní, tak i v oblasti veterinární medicíny.

Akční plán Národního antibiotického programu České republiky na období 2019 – 2022 (AP NAP) byl v průběhu let 2017 a 2018 připravován ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví s Ministerstvem zemědělství za aktivní spolupráce Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu, která byla v roce 2017 jmenována ministrem zdravotnictví.

Dokument rovněž plně odráží zodpovědnost členských států EU, které se v závěrech Rady ministrů zdravotnictví ze dne 17. 6. 2016 zavázaly k přijetí Národních akčních plánů pro tlumení antibiotické rezistence (AMR).

AP NAP navazuje na výsledky předchozího národního akčního plánu Národního antibiotického programu pro období 2011-2013, který byl připraven na základě usnesení vlády č. 595 ze dne 4. května 2009.

Podporu vlády ČR v jejích snahách o uplatňování přístupu „Jedno zdraví“ navazujícího na Evropský akční plán a o mezioborový přístup při řešení antimikrobiální rezistence vyjádřil i Senát PSP ve svém usnesení č. 319 z 11. schůze konané dne 6. srpna 2017.

Vláda České republiky dne 28. ledna 2019 přijala usnesení č. 75, o Akčním plánu Národního antibiotického programu České republiky na období 2019-2022.

Tímto dokumentem byl schválen AP NAP a zároveň bylo uloženo ministru zdravotnictví zajistit ve spolupráci s ministrem zemědělství realizaci úkolů uvedených v příloze dokumentu.

 

 

Akční plán Národního antibiotického programu České republiky (AP NAP) na období 2019-2022

Akční plán Národního antibiotického programu České republiky (AP NAP) (810,2 KB)

 

Dílčí cíle Akčního plánu Národního antibiotického programu České republiky na období 2019-2022

Dílčí cíle zahrnují následující oblasti:

I. Prohloubení povědomí pomocí surveillance
II. Zodpovědné používání antibiotik
III. Zlepšení informovanosti a posílení spoluodpovědnosti společnosti za zachování účinnosti antibiotik a omezení šíření antibiotické rezistence
IV. Vytvoření metodické infrastruktury
V. Prevence a kontrola infekcí
VI. Podpora výzkumu a vývoje

Dílčí cíle Akčního plánu Národního antibiotického programu České republiky (637,8 KB)
Národní program sledovaní rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů 2018 (3,5 MB)

 

 

Národní antibiotický program: testování citlivosti – rezistence k antimikrobním látkám

Program sledování rezistence k antimikrobiálním látkám (ATM) nabízí veterinárním lékařům a chovatelům možnost využít stanovení citlivosti k ATM ZDARMA u vybraných veterinárně významných patogenů skotu, prasat a drůbeže.

Národní antibiotický program - informační leták pro chovatele a veterinární lékaře (7,8 MB)

RL Antibiotické centrum pro veterinární klinickou praxi při SVÚ Jihlava

Jednotlivé zprávy referenční laboratoře – antibiotické centrům pro veterinární klinickou praxi při SVÚ Jihlava:

 

 

Dosažený pokrok ve veterinární oblasti shrnuje prezentace přednesená v rámci Kulatého stolu „Antibiotické rezistence“, uskutečněného pod záštitou předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR MUDr. Z. Němečkové Crkvenjaš a posl. Mgr. J. Fleka dne 11. 4. 2023.

Prezentace - Zásadní pokles spotřeb antibiotik jako cesta ke snížení tlaku na rozvoj a šíření AMR (3,1 MB)

 

Odkaz na původní článek