CS / EN

III. Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z členských států EU a z Norska

Pro cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z členských států EU a z Norska musí být splněny následující požadavky:

 

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněná osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.

Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.

 

2. Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni Evropským pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země a pořadovým číslem.

 

3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 12 týdnů stáří. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou. Očkovací látka podávaná v členském státě musí být registrována.

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

 

4. Výjimky z povinného očkování proti vzteklině pro mláďata psů, koček a fretek při vstupu na území České republiky

4.1. Vstup mláďat psů, koček a fretek mladších 12 týdnů
Česká republika umožňuje vstup mláďat mladších 12 týdnů neočkovaných proti vzteklině, pokud jsou splněny následující požadavky:

4.1.1. Mláďata jsou provázena svou matkou, na níž jsou závislá
a. každé zvíře musí být označeno mikročipem, který splňuje ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Označení tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011,
b. každé zvíře musí být provázeno pasem,
c. matka musí mít platné očkování proti vzteklině potvrzené v pasu, které bylo provedeno před narozením mláďat.

4.1.2. Mláďata ve věku mezi 8 a 12 týdny cestující již bez matky
a. mládě je označeno mikročipem, který splňuje ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785,
b. mládě je doprovázeno pasem,
c. majitel nebo oprávněná osoba předloží podepsané prohlášení, že mládě od narození až do okamžiku neobchodního přesunu nepřišlo do styku s volně žijícími zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině.

4.2. Vstup mláďat psů, koček a fretek ve věku mezi 12 a 16 týdny
Česká republika povoluje vstup mláďat ve věku mezi 12 a 16 týdny očkovaných proti vzteklině, i když toto očkování ještě nenabylo platnosti (tj. od očkování ještě neuplynulo 21 dní), pokud jsou splněny následující požadavky:
a. mládě je označeno mikročipem, který splňuje ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785,
b. mládě je doprovázeno pasem,
c. mládě je očkováno proti vzteklině,
d. majitel nebo oprávněná osoba předloží podepsané prohlášení, že mládě od narození až do okamžiku neobchodního přesunu nepřišlo do styku s volně žijícími zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině.

POZOR! Pokud je mládě psa, kočky nebo fretky po dovozu do České republiky převáženo do jiného členského státu EU, musí být před opuštěním ČR již platně očkováno proti vzteklině (vyjma případu, kdy mládě přes Českou republiku pouze tranzituje).

 

5. Poznámka

Při obchodování se psy, kočkami a fretkami musí být zvířata navíc doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 48 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Tyto požadavky pro obchodování musí být splněny i při neobchodním přesunu v případě, že:
– majitel nebo oprávněná osoba cestuje s více než pěti zvířaty, která nejsou přihlášena k účasti na soutěžích, výstavách nebo sportovních akcích či přípravě na tyto akce;
– zvíře v zájmovém chovu není při neobchodním přesunu doprovázeno svým majitelem nebo oprávněnou osobou (tj. zvíře cestuje „samo“).

Odkaz na původní článek