Antiparazitární ošetření volně žijící zvěře

 

Lovná zvěř spárkatá

ExJ200 LOVNÁ ZVĚŘ SPÁRKATÁ – parazitologické vyšetření VyLa (PV)

Uživatel honitby, který se rozhodne pro léčení spárkaté zvěře v roce 2018, provede v roce 2017 vyšetření spárkaté zvěře následujícím způsobem. Uživatel honitby, případně jiná jím pověřená osoba, zajistí odběr vzorků. Vzorky jsou odebírány pouze od ulovené nebo uhynulé spárkaté zvěře (vyjma prasat divokých), kdy se odebere vzorek trusu z konečníku (30 – 50g). V honitbě budou odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedících honiteb, vzorek bude odebrán každým uživatelem honitby.

Uživatelům honiteb, kteří mají pozitivní výsledek laboratorního vyšetření na parazity nebo pozitivní parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře provedené a zaznamenané soukromým veterinárním lékařem nebo proškolenou osobou, se podle ustanovení § 19 odst. 5 veterinárního zákona povoluje použití léčivých přípravků s antiparazitárními účinky u volně žijící spárkaté zvěře (vyjma divokých prasat) na území České republiky v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 6 Metodiky.

Antiparazitární přípravky lze použít v termínu od 6. 2. 2017 do 22. 2. 2017.

dama_dama_002

 

Monitoring parazitóz u spárkaté zvěře

Metodika odběru trusu:

Metodika vychází z ustanovení § 19, odst. 5 veterinárního zákona. Používání léčivých přípravků u volně žijící zvěře, jejíž produkty jsou určeny k výživě lidí, je zakázáno, s výjimkou případů, kdy je uživatel honitby povinen zabezpečit provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví volně žijící zvěře, a to v rozsahu a lhůtách stanovených ministerstvem podle § 44 odst. 1 písm. d). Uživatel honitby je povinen uchovávat údaje o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře podle věty první po dobu nejméně 5 let a na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři. Údaje o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře zahrnují druh a počty zvěře, pro kterou byl léčivý přípravek použit, území, na němž byl léčivý přípravek použit, název a množství použitého léčivého přípravku, datum použití léčivého přípravku a ochrannou lhůtu léčivého přípravku.

Na základě této zákonné povinnosti uživatel honitby, případně jiná jím pověřená osoba, zajistí odběr vzorku. V honitbě budou odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedících honiteb, vzorek bude odebrán každým uživatelem honitby.

Vzorky jsou odebírány pouze od ulovené nebo uhynulé spárkaté zvěře (vyjma divokých prasat), kdy se odebere vzorek trusu z konečníku (30 – 50 g).

Lokality je třeba vybírat s ohledem na možný výskyt parazitů.

Vzorkovnice s odebraným trusem musí být označeny a doprovázeny řádně vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření uvedenou jako vzor č. 13 a odeslány do SVÚ.

Správně označené vzorky, pokud nemohou být předány k vyšetření neprodleně, je třeba uložit v chladu a nejpozději druhý den předat k vyšetření.

 

Vyhodnocení pozitivity vyšetřených vzorků ve vztahu k následnému antiparazitárnímu ošetření

Za pozitivní se považují vzorky, u kterých byl hodnocen výskyt plicních červů, parazitů gastrointestinálního traktu nebo motolic na +++ nebo ++++.

Ošetřující veterinární lékař může potvrdit výskyt motolic a střečkovitosti.

Proškolená osoba může v souvislosti s výskytem parazitů potvrdit pouze výskyt střečkovitosti.

 

Metodika použití antiparazitik: uživatel honitby, který se ve  stanoveném termínu rozhodne pro použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře, se bude řídit následujícími pokyny: Nejpozději do 15. ledna 2017 o použití antiparazitárních přípravků písemně informuje uživatele všech sousedních honiteb a příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy. Informace musí obsahovat minimálně tyto údaje:

(1) název antiparazitárního přípravku

(2) datum použití antiparazitárního přípravku

(3) ochrannou lhůtu antiparazitárního přípravku

(4) datum uplynutí ochranné lhůty

Pokud budou antiparazitika předložena v krmivu, na které zvěř není navyklá, je bezpodmínečně nutné, aby uživatel honitby zajistil přípravné (návykové) období, ve kterém se postupně navyšuje předkládání tohoto krmiva až do dávky, odpovídající dávce medikovaného krmiva. Stavům zvěře v honitbě (katastrálním území) musí odpovídat počty krmných zařízení. Uživatel honitby zajistí v honitbách s divokými prasaty, předkládání krmiva pro jiné druhy spárkaté zvěře tak, aby nebylo zkonzumováno divokými prasaty. Uživatel honitby společně s ošetřujícím veterinárním lékařem připraví časový harmonogram podávání návykového i medikovaného krmiva, na základě skutečných počtů zvěře v honitbě (katastrálním území), druhového a věkového složení zvěře a aktuální spotřeby krmiva. K antiparazitárnímu ošetření může být použit medikovaný premix nebo medikované krmivo v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (zejména § 9).

V honitbě, kde byl použit antiparazitární přípravek, se zakazuje do doby uplynutí ochranné lhůty antiparazitárního přípravku používat zvěřinu k lidské spotřebě, s výjimkou zvěřiny, která byla vyšetřena na cizorodé látky s negativním výsledkem v laboratoři, které bylo vydáno pro příslušný druh vyšetřování osvědčení o akreditaci.

Laboratorní protokol o výsledku vyšetření musí mít po dobu 1 roku k dispozici uživatel honitby; v případě dodávky zvěřiny musí protokol zvěřinu doprovázet do místa, kam byla tato dodána.

V honitbách, které jsou ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, oborou nebo jejichž uživatelé provozují přezimovací objekty pro volně žijící spárkatou zvěř (vyjma divokých prasat), lze použít antiparazitární přípravky v průběhu celého roku.

 

Seznam použitelných antiparazitárních přípravků pro spárkatou zvěř:

Přípravky se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům zažívadel a plic.

Cermix premix – určený pro výrobu medikovaného krmiva u schváleného výrobce medikovaných krmiv.

Cermix pulvis – určený pro individuální aplikaci do krmiva – léčbu veterinárním lékařem.

Přípravky obsahují účinnou látku ivermektin se širokospektrálními antiparazitárními účinky proti dospělým i larválním stádiím nejdůležitějších endoparazitů a ektoparazitů. Působí proti oblým červům zažívadel a plic, proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti, zákožkám svrabovým a vším.

Způsob podání a dávkování:

Aplikaci přípravku musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez léčiva. Přípravek se podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9 (5 kg přípravku smísíme s 45 kg jadrného krmiva).

Spárkaté přežvýkavé zvěři se připravené krmivo podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u jednotlivých krmelců (dávky jsou uvedeny v příbalové informaci). Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích k ošetření 20 – 25 ks srnčí zvěře nebo 5 ks jelení, 8 ks daňčí, 12 ks mufloní nebo 15 ks kamzičí zvěře.

Ochranná lhůta:

28 dnů maso a orgány jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře

Rafendazol premix – určený pro výrobu medikovaného krmiva u schváleného výrobce medikovaných krmiv.

Rafendazol pulvis – určený pro individuální aplikaci do krmiva – léčbu veterinárním lékařem.

Přípravky obsahují účinné látky rafoxanid a mebendazol, které mají širokospektrální účinek proti oblým červům zažívacího traktu a plic, proti motolicím a nosohltanové střečkovitosti.

Způsob podání a dávkování: Přípravky se podávají zvěři rozmíchané v jadrném krmivu v poměru 1:9, obvykle dva po sobě následující dny, nejvýše 4 dny, jako jediné krmivo podle početního stavu zvěře u krmelců. Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích na odčervení 25 kusů srnčí zvěře nebo 5 kusů jelení, 8 kusů daňčí, 12 kusů mufloní nebo 15 kusů kamzičí zvěře.

Ochranná lhůta:

28 dnů maso a orgány u srnčí, daňčí a jelení zvěře

60 dnů maso a orgány u mufloní a kamzičí zvěře

Všechny uvedené přípravky jsou vázány na předpis veterinárního lékaře, který odpovídá za jejich aplikaci.

Ivermix – Účinná látka je ivermektin, který, je účinnou látkou i v Cermixu. Použití Ivemixu je obdobné jako u Cermixu.

Ochranná lhůta:

28 dnů maso jelení, daňčí, srnčí a mufloní zvěře.

 

V lokalitách, kde se vyskytuje motoličnatost i podkožní střečkovitost, mohou být použity k léčbě přípravky CERMIX i RAFENDAZOL, je však třeba dodržet interval nejméně 28 dní mezi jejich aplikací.

RAFENDAZOL je určen především pro oblasti s výskytem motoličnatosti, CERMIX zejména pro lokality s výskytem střečkovitosti, zvláště u srnčí zvěře.

 

Objednávka laboratorního vyšetření u volně žijící zvěře – vzor č. 13

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít