Ptačí chřipka v ČR

 


Ptačí chřipka v České republice

Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků, častěji u vodních. Rizikovými jsou viry influenzy typu A, subtypy H5 a H7, které mohou být buď vysoce, nebo nízce patogenní. Viry vysoce patogenní aviární influenzy (především H5N1) mohou způsobit rozsáhlé ztráty u domácí drůbeže, naopak u volně žijících vodních ptáků (např. kachen) jsou úhyny vzácné. Dosud nebyl dokázán přenos virů z volně žijících ptáků na lidi.

Opatření k zamezení šíření nákazy se přijímají, pokud se vyskytne virus influenzy typu A podtypu H5 nebo H7 v chovech drůbeže (jak HPAI, tak LPAI) a pokud je potvrzena vysoce patogenní aviární influenza ptáků způsobená virem vysoce patogenní influenza A subtypu H5N1 u volně žijícího ptactva.

Státní veterinární správa sleduje aktuální situaci doma i v zahraničí. Virus ptačí chřipky je v prostředí přítomen, i přestože ptáci nevykazují klinické příznaky onemocnění (zejména pokud se jedná o nízce patogenní kmeny). Důležitou prevencí je zabránit přímému kontaktu drůbeže s volně žijícími rezervoáry a zabránit kontaktu volně žijících ptáků s vodou a krmivem pro drůbež.

Přehled potvrzených ohnisek, včetně map a laboratorních protokolů a přijatých opatření v souvislosti s ohnisky ptačí chřipky v roce 2017 jsou dostupně zde: https://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/

 

Surveillance aviární influenzy v ČR

S ohledem na včasné zachycení viru aviární influenzy na našem území je zaveden v souladu s evropskou legislativou systém sledování aviární influenzy ptáků v chovech drůbeže a u volně žijících ptáků.

V chovech drůbeže se provádí odběr krve k sérologickému vyšetření, který má za cíl zjistit přítomnost protilátek proti viru ptačí chřipky v chovech.

U volně žijících ptáků je surveillance založena na laboratorním virologickém vyšetřování nalezených nemocných nebo uhynulých volně žijících ptáků a zaměřuje se především na cílové druhy stěhovavých vodních ptáků, u nichž se ukázalo, že jsou vystaveni vysokému riziku nákazy a přenosu viru vysocepatogenní aviární influenzy do chovů drůbeže.

Při zjištění vysocepatogenní nebo nízcepatogenní aviární influenzy subtypu H5 nebo H7 v chovech drůbeže a v případě výskytu HPAI subtypu H5N1 u volně žijících ptáků se přijímají opatření, které mají za cíl zabránit šíření této nebezpečné nákazy.

V komerčních chovech drůbeže je také zaveden systém včasného varování, kdy má chovatel drůbeže podnikatel povinnost sledovat užitkovost a zdravotního stav drůbeže. Pokud dojde k poklesu v příjmu potravy a vody o více než 20 %, poklesu v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a zvýšené úmrtnosti o více než 3 % týdně musí chovatel neprodleně hlásit tyto změny místně příslušné krajské veterinární správě.

Podrobné informace o způsobu provádění surveillance ptačí chřipky na území ČR a výsledcích v jednotlivých letech je možné nalézt ve Zprávách o činnosti v oblasti zdraví zvířat.

 

Výskyt HPAI a LPAI v ČR v letech 2006-2017

Rok

Vysoce  patogenní ptačí chřipka (HPAI)

Nízce patogenní ptačí chřipka (LPAI)

chov drůbeže

ptáci v zajetí

volně žijící ptáci

chov drůbeže

volně žijící ptáci

2006

   

HPAI H5N1 (labuť)

   

2007

HPAI H5N1

 

HPAI H5N1 (labuť)

   

2008

         

2009

     

LPAI H5N3; H7N9

 

2010

     

LPAI H6N9

LPAI různé subtypy a v jednom případě H5N3 (kachna)

2011

       

LPAI H7N7 (labuť)

2012

       

LPAI H4N6 (kachna)

2013

         

2014

         

2015

         

2016

         

ke dni 30. 9. 2017

HPAI H5N8 – 38 ohnisek

HPAI H5N5 – ZOO Liberec

HPAI H5N8 (40 labutí, 7 kachen, 2 husy, 2 volavky)

   

 

2017

Ke dni 9. 10. 2017 bylo potvrzeno na území ČR celkem 39 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (dále jen „HPAI“) subtypů H5N8 (38 ohnisek) a H5N5 (1 ohnisko). Celkem 33 ohnisek bylo potvrzeno v malochovech drůbeže, 5 ohnisek v komerčních chovech drůbeže a 1 případ HPAI byl potvrzen u ptáků v zajetí v ZOO Liberec. Ohniska v chovech drůbeže byla potvrzena v 11 krajích. Současně byl potvrzen virus také u 51 volně žijících ptáků (40 labutí, 7 kachen, 2 husy, 2 volavky) v celkem 13 krajích. Všechna ohniska byla zlikvidována a uzavřená pásma vymezená kolem potvrzených ohnisek byla zrušena.

Státní veterinární správa obdržela dne 5. 9. 2017 od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) informaci o uveřejnění článku k znovuzískání prostého nákazového statutu v souvislosti s ptačí chřipkou v České republice na odkaze http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/ . Česká republika splnila všechny podmínky znovuzískání statutu a sumarizovala požadované informace podle OIE kodexu pro suchozemské živočichy. V článku je uvedeno, že od 23. 6. 2017 je Česká republika prostá ptačí chřipky. Zveřejněním na OIE webových stránkách je tato informace přístupná všem třetím zemím.

 

2013, 2014, 2015, 2016

V roce 2013 nebyl zaznamenán žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI) v ČR. Ve vzorcích z chovů drůbeže v rámci aktivní surveillance nebyl v roce 2013 zjištěn virus aviární influenzy subtypu H5/H7. Žádný uhynulý volně žijící pták v rámci pasivní surveillance AI nebyl pozitivní na přítomnost viru aviární influenzy.

 

2012

V roce 2012 nebyl zaznamenán žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI) v ČR. Ve vzorcích z chovů drůbeže v rámci aktivní surveillance nebyl v roce 2012 zjištěn virus aviární influenzy subtypu H5/H7. Byl potvrzen výskyt LPAI H4N6 v orgánech uhynulých volně žijících kachen divokých v Ústeckém kraji. Nepřijímala se žádná opatření.

 

2011

V roce 2011 nebyl zaznamenán žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI) v ČR. V chovech drůbeže nebyl v roce 2011 zjištěn virus aviární influenzy subtypu H5 nebo H7. Celkem byl virus aviární influenzy detekován u volně žijících ptáků v 22 případech. V rámci pasivního surveillance byl pouze v orgánech jedné uhynulé labutě prokázán virus LPAI H7N7, v ostatních 21 případech se jednalo o ulovené divoké kachny, tedy aktivní dozor. U jedné divoké kachny byl identifikován virus AI v tracheálním i kloákálním výtěru, celkem tedy bylo detekováno 22 pozitivních vzorků u 21 divokých kachen.

 

2010

V roce 2010 nebyl v České republice zaznamenán výskyt HPAI ani LPAI subtypu H5/ H7 v chovech drůbeže. V jednom hospodářství v Jihočeském kraji s chovem pernaté vodní zvěře (voliérový chov kachny divoké) byl potvrzen LPAI subtypu H6N9. V rámci aktivního dozoru se odebraly kloakální a tracheální výtěry od 500 ulovených kachen k virologickému vyšetření. Z tohoto množství bylo 76 divokých kachen pozitivních na nízcepatogenní virus aviární influenzy, v jednom případě byl potvrzen subtyp H5N3. V roce 2010 bylo v rámci pasivního dozoru (nalezení uhynulí nebo nemocní ptáci) vyšetřeno 153 ptáků, přičemž u jedné divoké kachny byl potvrzen nízcepatogenní virus aviární influenzy subtyp H11N9.

 

2009

Nízce patogenní aviární influenza (LPAI) drůbeže byla potvrzena 24. 2. 2009 v okrese Hodonín. V hospodářství, jehož součástí byly rybníky Písečný, Dvorský a Lužický se nacházela tři hejna husí v celkovém počtu 2 952 a jedno hejno divokých kachen 350 ks. Žádný z ptáků nevykazoval klinické příznaky onemocnění. V rámci rutinního monitoringu ptačích virů byl potvrzen subtyp H7N9 u jednoho hejna husí. V této souvislosti byla vydána mimořádná veterinární opatření (MVO), stanoveno ohnisko a vymezeno další pásmo s omezením o poloměru 1 km kolem ohniska. Pozitivní hejno (679 ks) bylo utraceno 25. 2. a ohnisko bylo vyčištěno a vydezinfikováno. V dalším pásmu s omezením se sledoval zdravotní stav drůbeže a současně se odebíraly vzorky na virologické vyšetření pravidelně, jednou týdně po dobu tří týdnů. Všechny laboratorní výsledky byly negativní. Proto mohla být MVO 24. 3. zrušena a v hospodářství obnoven původní režim.

Dne 5. listopadu 2009 byl potvrzen Národní referenční laboratoří pro AI (SVÚ Praha) druhý případ LPAI v katastru obce Třebín, okres České Budějovice, Jihočeský kraj. Jako ohnisko nákazy byl označen rybník Ryšávek, na kterém chovala společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. 280 kusů divokých kachen, které byly určené pro vypuštění do volné přírody. V rámci rutinního vyšetření bylo odebráno 20 tracheálních a 20 kloakálních výtěrů. Jeden z těchto 40 vzorků byl pozitivní. V odebraném vzorku byl zjištěn výskyt LPAI, subtyp H5N3. Kachny nevykazovaly žádné klinické příznaky onemocnění. Všech 280 kachen bylo 6. listopadu 2009 utraceno a následně byly bezpečně zneškodněny v kafilérii. KVS České Budějovice vydala pro zasažené hospodářství Mimořádná veterinární opatření. V okolí ohniska bylo vymezeno pásmo s omezením o poloměru 1 kilometr. V tomto pásmu se nacházeli pouze drobnochovatelé. Tato opatření byla 1. prosince 2009 zrušena.

 

2008

V roce 2008 nebyl zaznamenán žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI) v ČR.

 

2007

Vysoce patogenní aviární influenza (HPAI) byla naposledy zaznamenána v českých chovech drůbeže v roce 2007 v obcích Tisová, Nořín, Netřeby a Choceň v chovech výkrmových krůt a brojlerů. U volně žijících ptáků byl potvrzen případ HPAI subtypu H5N1 u labutě na Jižní Moravě (Lednice).

 

2006

V roce 2006 byla detekována vysoce patogenní aviární influenza sutypu H5N1 u volně žijících ptáků a to u labutí rozmístěných na území Jihočeského a Jihomoravského kraje.

 

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít