CS / EN

II. Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do třetích zemí

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země. Aktuální veterinární podmínky pro vývoz by si měla zjistit vždy osoba doprovázející za zvíře v zájmovém chovu – a to buď přímo u kompetentní veterinární autority třetí země určení nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.

Níže jsou uvedené odkazy na webové stránky kompetentních autorit některých třetích zemí, které SVS informovaly o svých podmínkách dovozu zvířat v zájmovém chovu:

 

V případě, že

a) třetí země požaduje úřední potvrzení nebo vystavení veterinárního osvědčení, chovatelem předložené dokumenty po domluvě a za předpokladu splnění podmínek v dokumentu stanovených potvrdí úřední veterinární lékař místně příslušné Krajské veterinární správy SVS – http://www.svscr.cz/ (pod záložkou „Organizační útvary“ v hlavním panelu nalevo). Je v kompetenci úředního veterinárního lékaře příslušné KVS požadovat ověřený překlad veterinárního osvědčení do českého jazyka. Na příslušnou KVS se majitel dostaví v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě s dokumenty, které potvrzují splnění podmínek uvedených ve veterinárním osvědčení požadovaném třetí zemí určení (svého mazlíčka sebou brát nemusíte);

b) třetí země dovozu vyžaduje vystavení veterinárního osvědčení a nemá specifikovány vlastní dovozní podmínky, lze pro cestování se psy nebo kočkami, za předpokladu obdržení souhlasu kompetentní veterinární autority dané třetí země, použít obecné veterinární osvědčení pro psy a kočky;

c) třetí země (např. Brazílie, Panama) požaduje ověření vystaveného veterinárního osvědčení, pasu nebo jiného identifikačního dokladu ústřední kompetentní autoritou (tzv. superlegalizaci), provede jej Ústřední veterinární správa. Kontaktujte odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu (int@svscr.cz, případně telefonicky na 227 010 545, 227 010 472).

V případě neobchodního přesunu zvířat v zájmovém chovu jsou podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušnou krajskou veterinární správou Státní veterinární správy účtovány tyto správní poplatky:

  • za vydání veterinárního osvědčení k vývozu za jedno zvíře: 50 Kč,
  • za vydání veterinárního osvědčení k vývozu za více než jedno zvíře 100 Kč,
  • za úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete: 50 Kč.

Pokud bude přesun do třetí země probíhat přes některý z členských států EU, musí být splněny podmínky pro přesun v rámci EU uvedené v následujícím odkazu:
Cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do členských států EU

Některé členské státy vyžadují navíc např. předchozí notifikaci, nebo v případě psů ošetření proti Echinococcus multilocularis podle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/772. Státy EU vyžadující toto ošetření jsou podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/878 Malta, Finsko, Irsko a Spojené Království. Požadavky jednotlivých států EU lze ověřit na tomto odkazu.

Podmínky pro zpětný návrat do ČR naleznete na příslušném odkazu níže:
a) Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí  – Vyjmenované třetí země (197,2 KB)

b) Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z ostatních třetích zemí

Odkaz na původní článek