CS / EN

Nákazová situace v ČR

 
Tabulka č. 1: Monitoring VHS, IHN, KHV v letech 2008–2023

 

VHS

IHN

KHV

Počet vyšetřených hospodářství v rámci monitoringu

Počet ohnisek

Počet vyšetřených hospodářství v rámci monitoringu

Počet ohnisek

Počet vyšetřených hospodářství v rámci monitoringu

Počet ohnisek

2008

81

3

81

0

nevyšetřováno

0

2009

91

0

91

0

190

5

2010

87

2

87

1

184

1

2011

89

1

89

1

101

0

2012

89

0

89

0

95

0

2013

100

5

100

0

93

0

2014

100

12

100

4

104

0

2015

111

1

111

0

102

0

2016

94

3

94

0

97

2

2017

102

0

102

0

99

2

2018

96

0

96

0

103

2

2019

95

3

95

1

107

11

2020

91

1

91

0

105

4

2021

89

2

89

0

94

6

2022

63

0

63

0

povinný monitoring zrušen

4

2023

povinný monitoring zrušen

1

povinný monitoring zrušen

0

3

* VHS – virová hemoragická septikémie
* IHN – infekční nekróza krvetvorné tkáně
* KHV – herpesviróza koi

 

Nákazová situace v roce 2023

Od roku 2023 byl v ČR v souladu s EU legislativou zrušen povinný aktivní monitoring nákaz VHS/IHN. Místo něho byl zaveden tzv. dobrovolný program dozoru pro nákazy VHS/IHN (dobrovolný monitoring), do kterého se v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (Část II, B. Kontrola zdraví, bod 6. Ryby) mohou provozovatelé schválených zařízení akvakultury chovající vnímavé druhy ryb na uvedené nákazy přihlásit u místě příslušné krajské veterinární právy Státní veterinární správy.

V roce 2023 nebylo v ČR potvrzeno žádné ohnisko IHN, ale bylo zjištěno 1 ohnisko VHS v chovu pstruha duhového v Moravskoslezském kraji.

KHV byla v rámci pasivního monitoringu zjištěna v roce 2023 ve 3 chovech kaprů obecných v Pardubickém (2) a Olomouckém kraji (1).

 

Nákazová situace v roce 2022

V rámci monitoringu nebezpečných nákaz VHS/IHN bylo v roce 2022 v ČR vyšetřeno celkem 63 hospodářství s chovem vnímavých druhů ryb k těmto nákazám. Aktivní monitoring KHV byl v roce 2022 z důvodu změny EU legislativy zrušen.

V roce 2022 nebyla v ČR potvrzena žádná ohniska VHS ani IHN. KHV byla v rámci pasivního monitoringu zjištěna v jednom chovu kaprů obecných v Kraji Vysočina a dále v chovech koi kaprů v krajích Středočeském (2) a Jihomoravském (1).

 

Nákazová situace v roce 2021

V rámci monitoringu nebezpečných nákaz VHS/IHN bylo v roce 2021 v ČR vyšetřeno celkem 89 hospodářství s chovem vnímavých druhů ryb k těmto nákazám a v rámci monitoringu KHV bylo vyšetřeno 94 hospodářství s chovem kapra obecného.

V roce 2021 byla v ČR potvrzena 2 ohniska VHS v chovech pstruhů v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji. V chovech kaprů obecných bylo potvrzeno celkem 6 ohnisek, a to ve Středočeském (1), Karlovarském (1), Jihočeském (1) a Pardubickém kraji (1) a v Kraji Vysočina (2). Dále byl potvrzen také 1 pozitivní případ KHV v zájmovém chovu koi kaprů v Jihočeském kraji.

 

Nákazová situace v roce 2020

Mapa: Ohniska VHS (1) a KHV (4) v České republice ke dni 31. 12. 2020

Mapa

  virová hemoragická septikémie
  herpesviróza Koi
  infekční nekróza krvetvorné tkáně

V rámci monitoringu nebezpečných nákaz VHS/IHN bylo v roce 2020 vyšetřeno celkem 91 hospodářství s chovem vnímavých druhů ryb k těmto nákazám a během monitoringu KHV bylo vyšetřeno 105 hospodářství s chovem kapra obecného.

V průběhu roku 2020 bylo v ČR potvrzeno 1 ohnisko VHS v chovech pstruhů v Kraji Vysočina a 4 ohniska KHV v chovech kaprů v Pardubickém kraji.

 

Nákazová situace v roce 2019

Mapa: Ohniska VHS (3), KHV (11) a IHN (1) v České republice ke dni 31. 12. 2019

Mapa

  virová hemoragická septikémie
  herpesviróza Koi
  infekční nekróza krvetvorné tkáně

V rámci monitoringu nebezpečných nákaz VHS/IHN bylo v roce 2019 vyšetřeno celkem 95 hospodářství s chovem vnímavých druhů ryb k těmto nákazám a během monitoringu KHV bylo vyšetřeno celkem 107 hospodářství s chovem kapra obecného.

V průběhu roku 2019 byla v ČR potvrzena 3 ohniska VHS v chovech pstruhů v Jihočeském kraji (2) a v kraji Vysočina (1) a také 1 ohnisko IHN v chovu pstruhů v Jihomoravském kraji. Potvrzeno bylo také 11 ohnisek KHV v Praze (2), v Pardubickém kraji (6), Středočeském kraji (1), Moravskoslezském kraji (1) a v Jihomoravském kraji (1).

 

Nákazová situace v roce 2018

V průběhu roku 2018 bylo v rámci monitoringu VHS/IHN vyšetřeno celkem 96 hospodářství s chovem vnímavých druhů ryb k těmto nákazám. Žádný z vzorků nebyl pozitivní. Současně bylo vyšetřeno také 103 hospodářství s chovem kaprů na KHV, opět vše s negativním výsledkem vyšetření.

Státní veterinární správa řešila také šest podezření na herpesvirózu Koi v chovech kaprů. Z těchto podezření byla 2 ohniska KHV potvrzena v Pardubickém kraji. V roce 2018 se objevilo také jedno podezření na VHS a IHN v Plzeňském kraji, které se nakonec nepotvrdilo.

 

Nákazová situace v roce 2017

Od začátku roku 2017 bylo v rámci monitoringu VHS/IHN vyšetřeno již 79 chovů s vnímavými rybami k těmto nákazám, vše s negativním výsledkem vyšetření. Současně bylo vyšetřeno také 92 hospodářství s chovem kaprů na KHV, opět vše s negativním výsledkem vyšetření.

Státní veterinární správa řešila také šest podezření na koi herpesvirózu v chovech kaprů. Z těchto podezření byla KHV potvrzena ve Zlínském a Jihočeském kraji. V roce 2017 se dosud neobjevilo žádné podezření na VHS ani IHN.

 

Nákazová situace v roce 2016

Na území ČR se v roce 2016 objevila tři ohniska virové hemoragické septikémie (VHS) a v chovu kaprů se objevila skoro po šesti letech nepřítomnosti koiherpesviróza (KHV). Konkrétně byla potvrzena dvě ohniska KHV v Jihočeském kraji. Infekční nekróza krvetvorné tkáně se na našem území neobjevila.

Ohniska VHS byla zjištěna na základě nahlášení zvýšeného úhynu pstruhů duhových v chovu. Byla přijata opatření ke zdolání této nákazy.

 

Nákazová situace v roce 2015

V roce 2015 došlo oproti předchozímu roku k výraznému zlepšení nákazové situace v chovech ryb s ohledem na nákazy infekční hematopoetická nekróza (IHN) a virová hemoragická septikémie (VHS). V chovech kaprů opět nebylo zjištěno žádné ohnisko Koi herpesvirózy (KHV).

Oproti předchozímu roku došlo k výraznému poklesu výskytu případů nákaz lososovitých ryb. V roce 2015 bylo potvrzeno pouze jedno ohnisko virové hemoragické septikémie (dále jen „VHS“). Infekční nekróza krvetvorné tkáně ani koi herpesviróza se v loňském roce na našem území nepotvrdily. Ohnisko VHS bylo zjištěno na základě nahlášení zvýšeného úhynu pstruhů duhových v chovu. Následně se přijala opatření ke zdolání této nákazy v chovu. V roce 2015 se objevila ještě další dvě podezření na výskyt nákaz lososovitých ryb, která však nebyla potvrzena.

 

Nákazová situace 2014

V roce 2014 došlo k zhoršení nákazové situace v chovech ryb s ohledem na nákazy infekční hematopoetická nekróza (IHN) a virová hemoragická septikémie (VHS). V chovech kaprů nebylo zjištěno žádné ohnisko Koi herpesvirózy (KHV).

V roce 2014 bylo potvrzeno celkem čtrnáct ohnisek VHS a IHN. Jednalo se o deset samostatných ohnisek VHS, dvě samostatná ohniska IHN a dvě ohniska společného výskytu VHS a IHN.

Samostatná VHS byla v roce 2014 potvrzena v Moravskoslezském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a v kraji Vysočina. V rámci epizootologického šetření nebyl zjištěn původ zavlečení dané nákazy. Samostatná IHN byla v roce 2014 potvrzena v okrese v kraji Vysočina. Společně potvrzené nákazy VHS a IHN v rámci jednoho ohniska byly potvrzeny také v kraji Vysočina.

U všech potvrzených ohnisek byla chovateli nařízena mimořádná veterinární opatření a nákaza byla nahlášena Evropské komisi.

Na mapě č. 1 jsou zobrazena všechna ohniska VHS od roku 2008 do roku 2014. Ohniska VHS způsobila především v roce 2014 velké ztráty v chovech ryb.

Mapa – Ohniska VHS v České Republice 2008 – 2014 – zdroj IS SVS

Mapa

369502_578769_x_2015032712244445717369504_578770_x_2015032712264825818369506_578771_x_2015032712294553919369508_578772_x_2015032712295694320369510_578773_x_2015032712300535121

V roce 2014 se prováděl odběr vzorků v chovech ryb na VHS, IHN a KHV. Odběr vzorků na VHS a IHN nákazy probíhal v roce 2014 podle stejného schématu jako v letech 2013, 2012 a 2011. Odebíral se vzorek 30 ti ryb (plůdek/roček) nebo ovariální tekutiny od 30 ryb dvakrát ročně na všech hospodářstvích s chovem vnímavých druhů ryb. Odběr probíhal odběr v období od března do května a následně podruhé v období od listopadu do prosince. Vyšetření se provádělo u vnímavých ryb vždy z jednoho vzorku. V roce 2014 probíhal pasivní monitoring jarní virémie kaprů (SVC).

V rámci monitoringu VHS/IHN bylo provedeno 152 odběrů na 100 hospodářství, kde se odebíralo 30 kusů vnímavých ryb nebo ovariální tekutina od 30 kusů generačních ryb. Na základě prováděného cíleného dozoru bylo zjištěno 11 ohnisek a zbylá tři ohniska byla zjištěna na základě nahlášení klinických příznaků. V tabulce č. 1 jsou uvedena vyšetřená hospodářství na jednotlivé nákazy a vzniklá ohniska v letech 2008 – 2014.

V Národní referenční laboratoři pro virové choroby ryb byla prováděna předběžná typizace kmenů u vzorků z potvrzených ohnisek VHS za roky 2013 a 2014. Podle předběžných výsledků typizace lze konstatovat, že se na území ČR nachází celkem 5 variant viru VHS. Typizace kmenů vedla ke zjištění, že některá ohniska spolu mohou souviset a to s ohledem na prokázání úplně stejného genomu viru.

Mapa – Ohniska VHS v České Republice 2013 – 2014 s ohledem na genom viru

Mapa

Na základě uvedených skutečnosti lze konstatovat, že tato nepříznivě se vyvíjející nákazová situace v u nás i v Evropě v chovech ryb může být do budoucnosti značný problém. Je proto důležité dodržovat zásady biologické bezpečnosti v chovech. Základní preventivní opatření spočívají v zabránění zavlečení původce nákazy do chovného prostředí a přísné veterinární kontrole dovezených jiker i násadových ryb. Vše musí pocházet pouze z chovů bez výskytu této nákazy. Základem je pravidelně sledovat zdravotní stav vnímavých ryb v chovu. Další preventivní opatření se týkají především dodržování technologických postupů.

 

Nákazová situace 2013

V roce 2013 nebylo v České Republice zaznamenáno žádné ohnisko IHN ani KHV, ale bylo potvrzeno celkem pět ohnisek VHS. VHS byla potvrzena v okrese Bruntál a Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji, v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Poslední případ VHS byl potvrzen opět v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji.

Pokud jde o první ohnisko nákazy v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji, tak zde byly odebrány vzorky ovariální tekutiny pstruha duhového v rámci monitoringu dne 22. dubna 2013. Vzorek byl zaslán na vyšetření do Státního veterinárního ústavu České Budějovice, kde byl prokázán virus. Národní referenční laboratoř pro virové choroby ryb při Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně (dále jen „NRL“) následně konfirmovala původce dne 13. května 2013. Na hospodářství se u ryb nevyskytovaly žádné klinické příznaky, jen ojedinělý úhyn ryb.

Druhé ohnisko VHS bylo potvrzeno v okrese Šumperk v Olomouckém kraji dne 26. července 2013. Chovatel ryb nahlásil krajské veterinární správě příznaky nasvědčující podezření na výskyt nebezpečné nákazy. U ryb byl pozorován zvýšený úhyn, ztmavnutí povrchu těla, exoftalmus, nekoordinované plavání do kruhu a shromažďování se u výtoku. Při pitevním vyšetření byla viditelná anémie, nekróza ledvin a krváceniny ve svalovině. Byl odebrán úřední vzorek živých ryb, které byly zaslány přímo do NRL, která následně prokázala ve vzorku původce VHS.

Třetí ohnisko VHS bylo potvrzeno opět v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji 1. srpna 2013. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě podezření na výskyt nebezpečné nákazy ryb na základě výskytu klinickým příznaků a to zvýšeného úhynu ryb a výskyt exoftalmus. Byly odebrány úřední vzorky a zaslány do NRL v Brně.

Čtvrté ohnisko VHS bylo potvrzeno opět v okrese Šumperk v Olomouckém kraji 9. září 2013, kdy soukromým veterinárním lékařem byly na krajské veterinární správě nahlášeny příznaky nasvědčující podezření na výskyt nebezpečné nákazy. Byly odebrány úřední vzorky a zaslány do NRL.

Páté ohnisko VHS bylo potvrzeno v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji dne 24. 10. 2013. Krajské veterinární správě byl nahlášen zvýšený úhyn pstruha duhového na hospodářství. Při kontrole bylo následně zjištěno, že se u ryb objevují klinické příznaky, jako je porucha koordinace pohybu (spirálovitý pohyb a boční poloha těla). Při patologicko-anatomickém vyšetření byla zjištěna anémie žaber a krváceniny na vnitřních orgánech.

 

Nákazová situace 2012

V roce 2012 byl prováděn aktivní monitoring chovů produkujících ryby vnímavé k VHS a IHN a dále byl prováděn aktivní monitoring Koiherpesvirózy u kapra obecného. Ke konci roku 2011 byl ukončen monitoring zaměřený na IPN. V roce 2012 nebyla zaznamenána žádná nebezpečná nákaza ryb.

 

Nákazová situace 2011

V roce 2011 byl prováděn monitoring VHS, IHN, IPN a KHV. V roce 2011 došlo k výskytu jednoho ohniska IHN v kraji Vysočina. V rámci monitoringu byla odebrána od 30 ks generačních ryb pstruha duhového ovariální tekutina. Ve vzorku ovariální tekutiny byla prokázána IHN. Vnímavé ryby v hospodářství byly utraceny.V roce 2011 evidujeme dále jedno nové ohnisko VHS u pstruha duhového v Jihočeském kraji. U ryb docházelo po dobu 14 dní k postupnému hynutí, na jehož základě došlo k odebrání a vyšetření vzorků na nákazy lososovitých ryb. V odebraném vzorku byla potvrzena přítomnost viru VHS. Všechny vnímavé ryby v hospodářství byly utraceny.

 

Nákazová situace 2010

V roce 2010 byl prováděn monitoring na VHS, IHN, IPN a KHV. V roce 2010 bylo vyšetřeno celkem 149 vzorků na IPN a 152 vzorků na IHN a také na VHS. Na KHV bylo vyšetřeno 184 vzorků s pozitivním záchytem. Na KHV bylo potvrzeno pět pozitivních vzorků (v rámci jednoho ohniska) a dvě ohniska s VHS. Přičemž v jedné z nich byla podvojná infekce s IHN. Kromě toho se vyskytly tři případy virologického záchytu herpesviru v ovariálních tekutinách z chovů pstruha duhového a sivena.

 

Nákazová situace 2009

V roce 2009 byl prováděn monitoring ryb zaměřený na VHS, IHN, IPN a poprvé také na KHV. V roce 2009 bylo vyšetřeno celkem 152 vzorků na IPN a 152 vzorků na IHN. Všechny vzorky byly negativní. Na VHS bylo vyšetřeno 155 vzorků také s negativním výsledkem. Vzorků na KHV se vyšetřilo celkem 190 vzorků s pěti potvrzenými případy KHV.

 

Nákazová situace 2008

V roce 2008 byl prováděn monitoring ryb zaměřený na VHS, IHN a IPN. V roce 2008 bylo provedeno celkem 184 odběrů na IPN. Také bylo vyšetřeno celkem 81 hospodářství na nákazy VHS a IHN. V rámci monitoringu VHS bylo provedeno celkem 191 odběrů na 81 hospodářstvích a v rámci monitoringu IHN bylo provedeno 189 odběrů na 81 hospodářstvích. Potvrzena byla tři ohniska VHS.

Odkaz na původní článek