CS / EN

Plemenářská zařízení

Plemenářským zařízením neboli zařízením zacházejícím se zárodečnými produkty se dle článku 2 Nařízení komise (EU) 2020/686 rozumí středisko pro odběr spermatu, tým pro odběr spermatu, tým pro odběr a produkci embryí, zařízení pro zpracování zárodečných produktů nebo středisko pro skladování zárodečných produktů, jež bylo schváleno v souladu s článkem 97 nařízení (EU) 2016/429.

Schvalování plemenářských zařízení se vztahuje na skot, prasata, koně, ovce a kozy.

Dle článku 97 nařízení (EU) 2016/429, musí zařízení splňovat následující podmínky:

 • Provozovatel musí jmenovat:
  1. veterinárního lékaře střediska odpovědného za činnosti podle zaměření zařízení
  2. týmového veterinárního lékaře odpovědného za činnosti podle zaměření zařízení
 • Mají zařízení a vybavení, jež:
  1. náležitě snižuje riziko zavlečení a šíření nákaz na přijatelnou úroveň při zohlednění daného typu zařízení;
  2. má náležitou kapacitu pro počet chovaných suchozemských zvířat nebo objem zárodečných produktů;
  3. nepředstavuje nepřijatelné riziko šíření nákaz při zohlednění zavedených opatření ke zmírnění rizika;
  4. má personál vhodně odborně připravený pro činnosti dotyčného zařízení
  5. má zavedený systém, který umožňuje dotyčným provozovatelům prokázat příslušnému orgánu, že splňují požadavky uvedené v písmenech a) až d).

Po splnění podmínek při fyzické kontrole příslušný orgán přidělí jedinečné číslo schválení a je zavedeno do registru plemenářských zařízení.

Provozovatelé zařízení vedou a uchovávají záznamy, jež obsahují alespoň tyto informace:

 1. plemeno, stáří, identifikace a nákazový status dárcovských zvířat používaných k produkci zárodečných produktů;
 2. čas a místo odběru, zpracování a skladování odebíraných, produkovaných nebo zpracovávaných zárodečných produktů;
 3. identifikace zárodečných produktů spolu s údaji o jejich místě určení, je-li známé;
 4. dokumenty, které musejí doprovázet zárodečné produkty vstupující do zařízení nebo opouštějící dané zařízení v souladu s článkem 162 a čl. 164 odst. 2 a pravidly přijatými podle čl. 162 odst. 3 a 4;
 5. případně výsledky klinických a laboratorních testů;
 6. používané laboratorní techniky.

Konkrétní požadavky na vedení záznamů specifikované pro konkrétní typ zařízení, jsou uvedeny v kapitole 3 Nařízení komise (EU) 2020/686.

Formulář žádosti o schválení a registraci plemenářského zařízení naleznete v sekci Oblast zdraví zvířat a péče o pohodu zvířat.

Odkaz na původní článek