CS / EN

Status zanedbatelného rizika ke klasické klusavce

Dne 11. 4. 2024 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/877 ze dne 21. března 2024, kterým se mění příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o schválení statusu zanedbatelného rizika klasické klusavky v Česku.

České republice je tímto nařízením přiznán status zanedbatelného rizika ke klasické klusavce pro celé území. To znamená, že všechna hospodářství ovcí a koz v ČR budou uznána jako hospodářství se zanedbatelným rizikem ke klasické klusavce. Česká republika se tímto zařadila mezi 4 členské státy EU, kterým byl tento status přiznán, členskými státy EU se zanedbatelným rizikem ke klasické klusavce jsou dále Rakousko, Finsko, Švédsko.

Klasická klusavka je řazena mezi skupinu onemocnění zvanou transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE).

Plnění podmínek pro uznání statusu zanedbatelného rizika ke klasické klusavce zajišťovala SVS ČR od roku 2015 do roku 2023, v roce 2022 podala SVS ČR žádost na Evropskou komisi za účelem udělení statusu zanedbatelného rizika ke klasické klusavce. V roce 2024 bylo tohoto cíle dosaženo, a ČR tak získala výše uvedený nákazový status.

Chovatelům ovcí a koz tímto bude usnadněno obchodování s členskými státy EU s plemennými zvířaty, poněvadž chovatelé již nebudou muset žádat o udělení statusů pro jednotlivá hospodářství za účelem obchodování s plemennými zvířaty a veškeré ovce a kozy (jiné než jatečné) přemísťované z ČR do ostatních členských států budou mít v TRACES certifikátech potvrzeno, že pocházejí z hospodářství nacházejícího se v členském státu se zanedbatelným rizikem klasické klusavky.

SVS ČR bude i nadále zajišťovat plnění podmínek pro udržení uvedeného statusu. V souvislosti s tímto novým nákazovým statusem budou tedy od 11. 4. 2024 přijaty následující změny ve veterinárním dozoru nad TSE v chovech ovcí a koz:

 

1. Přemísťování ovcí a koz v rámci ČR a EU vzhledem k TSE

Přemísťování ovcí a koz v rámci ČR vzhledem k TSE nebude nijak omezeno (s výjimkou hospodářství s vysloveným podezřením na TSE).

Pro přemísťování ovcí a koz z EU do ČR budou od 11. 4. 2024 platit následující pravidla podle přílohy VIII nařízení č. 999/2001:

Ovce a kozy určené pro všechna zamýšlená použití s výjimkou okamžité porážky, určené pro členské státy se zanedbatelným rizikem klasické klusavky:

1. pocházejí z hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky; nebo

2. pocházejí z členského státu nebo oblasti členského státu se zanedbatelným rizikem klasické klusavky; nebo

3. v případě ovcí mají genotyp prionového proteinu ARR/ARR a v případě koz nesou alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146, pokud nepocházejí z hospodářství podléhajícího omezením podle přílohy VII, kapitoly B, bodů 3 a 4 nařízení č. 999/2001;

Odchylně od uvedených bodů a) – c):

  • je možné přemístit do ČR ovce a kozy, které jsou ohroženým plemenem za podmínek stanovených v příloze VIII, kapitole A, oddílu A, bodu 4.1 písm. d) nařízení č. 999/2001 – tuto výjimku by musela udělit ÚVS SVS.
  • se požadavky uvedené ve zmíněných písmenech nevztahují na ovce a kozy chované v uzavřených zařízeních podle definice v čl. 4 bodě 48 nařízení (EU) 2016/429 a přemísťované výhradně mezi těmito zařízeními (stanoveno v příloze VIII, kapitole A, oddílu A, bodu 4.1 písm. c) nařízení č. 999/2001 – novela s platností od 14. 4. 2024).

Jiná výjimka pro přemísťování ovcí a koz nebude umožněna.

To znamená, že v případě přemístění ovcí a koz jiných než jatečných do ČR, musí tyto ovce a kozy (až na výjimky uvedené výše) pocházet z hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky nebo z členského státu (dále jen „ČS“) se zanedbatelným rizikem klasické klusavky (Rakousko, Švédsko, Finsko), nebo musí být doložen genotyp zvířat podle bodu c) výše. Toto platí jak pro plemenné, tak pro výkrmové ovce a kozy.

Pokud budou do ČR přemístěny ovce a kozy za účelem porážky, nemusí tato zvířata splňovat výše uvedené garance vzhledem ke klasické klusavce, ale taková zvířata musí být přemístěna přímo na jatky. Nelze zvířata bez garancí ke klasické klusavce přemístit na hospodářství s tím, že budou určena k domácí porážce nebo následné porážce na jatkách.

V certifikátech TRACES musí být vždy uvedeny příslušné zdravotní garance ke klasické klusavce. V případě, že na území ČR budou přemístěny ovce a kozy bez příslušných garancí ke klasické klusavce a ČS původu tyto garance dodatečně nedoloží, bude krajská veterinární správa (dále jen „KVS“) k hospodářství, na nějž byla taková zvířata přisunuta, přistupovat jako k hospodářství s podezřením výskytu nákazy klasické klusavky.

V případě, že by do ČR byly přemísťovány ovce a kozy ze třetích zemí, je taktéž nutné, aby ve veterinárním osvědčení k dovozu zvířat ze třetích zemí do EU byly potvrzeny potřebné zdravotní garance ke klasické klusavce.

 

2. Vyšetření ovcí a koz na TSE podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (dále jen „MKZ“) – kódy EpC322 a EpD312

ČR podle nařízení č. 999/2001 bude stále mít povinnost pro udržení uděleného statusu vyšetřit přibližně 3 000 ovcí a koz starších 18 měsíců na TSE ročně.

To znamená, že stejně jako v předešlých letech se budou podle MKZ na TSE (klasickou klusavku) i nadále vyšetřovat všechna uhynulá, utracená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců. Odběr vzorků na vyšetření provádí úřední veterinární lékař v asanačním podniku (případně na jatkách). Nic se tedy nemění na povinnosti chovatele odsunout do asanačního podniku všechny uhynulé a utracené ovce a kozy.

 

3. Statusy k TSE pro jednotlivá hospodářství ovcí a koz a kontroly na hospodářstvích

Od 11. 4. 2024 se ruší udělování statusů zanedbatelného a kontrolovaného rizika ke klasické klusavce pro jednotlivá hospodářství ovcí a koz. Všechna hospodářství ovcí a koz v ČR budou považována za hospodářství se zanedbatelným rizikem ke klasické klusavce (včetně hospodářství smíšených, v nichž jsou chovány ovce nebo kozy společně s jinými druhy zvířat). Statusy udělené jednotlivým hospodářstvím před datem 11. 4. 2024 není nutné rušit. Úřední dokumenty, jimiž byl status udělen, se stávají obsolentními, ztrácejí právní účinky.

Od 11. 4. 2024 se taktéž ruší stávající kontroly prováděné SVS ČR na hospodářstvích ovcí a koz, kterým byl před tímto datem udělen prostřednictvím KVS SVS status zanedbatelného nebo kontrolovaného rizika ke klasické klusavce. Nově bude SVS ČR kontroly hospodářství ovcí a koz vzhledem k nově získanému statusu provádět v rámci plánovaných kontrol na hospodářstvích v daném kalendářním roce. Hospodářství v ČR do těchto kontrol jsou vybírána na základě analýzy rizika.

Přiznání statusu zanedbatelného rizika ke klasické klusavce pro ČR nemá žádný vliv na ustanovení § 19 Plemenářského zákona, tedy stále platí, že k plemenitbě lze využívat pouze licentované berany a kozly.

 

4. Pravidla pro zásilky zárodečných produktů ovcí a koz (sperma a embrya) z EU do ČR

Sperma a embrya ovcí a koz musí:

  • být odebírána od zvířat, která byla od narození nepřetržitě chována v hospodářství nebo hospodářstvích se zanedbatelným rizikem nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky, vyjma případů, kdy je hospodářství střediskem pro odběr spermatu, za předpokladu, že toto středisko pro odběr spermatu splňuje požadavky stanovené v bodě 1.3 písm. c) podbodě iv), oddílu A, kapitoly A, přílohy VIII nařízení č. 999/2001; nebo
  • být odebírána od zvířat, která byla poslední tři roky před odběrem nepřetržitě chována v hospodářství nebo hospodářstvích splňujících požadavky podle bodu 4.2 písm. b) oddílu A, kapitoly A, přílohy VIII nařízení č. 999/2001; nebo
  • být odebírána od zvířat, která byla od narození nepřetržitě chována v zemi nebo v oblasti se zanedbatelným rizikem klasické klusavky; nebo
  • v případě spermatu ovcí být odebíráno od samců s genotypem prionového proteinu ARR/ARR a v případě spermatu koz být odebíráno od samců nesoucích alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146; nebo
  • v případě embryí ovcí nést alespoň jednu alelu ARR a v případě embryí koz nést alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146.

 

5. Případy podezření na TSE (transmisivní spongiformní encefalopatie) u ovcí a koz

Členský stát se zanedbatelným rizikem klasické klusavky má podle nařízení č. 999/2001 povinnost vyšetřit na TSE všechna zvířata s podezřením na výskyt TSE. Chovatelé mají povinnost vycházející z Veterinárního zákona – hlásit na KVS SVS nebo soukromému veterinárnímu lékaři podezření na nebezpečné nákazy, mezi které se řadí i TSE u ovcí a koz. Všechna onemocnění TSE se projevují jako subakutně nebo chronicky probíhající bezhorečnatá onemocnění spojená se ztrátou kondice a příznaky typickými pro narušení centrálního nervového systému. Vzhledem k dlouhé inkubační době propuká klinické onemocnění u starších zvířat. Počáteční příznaky onemocnění se projevují změnami chování, nemocná zvířata jsou typická zvýšenou pohybovou aktivitou, při pohybu u ovcí je dále pozorováno vyhazování končetinami na stranu a vysoké našlapování. Ležící zvíře má problémy vstát a s postupujícím onemocněním zůstává dlouhodobě ležet. U ovcí onemocnění často doprovází úporný pruritus jako důsledek hyperestezie nervového původu lokalizovaný na kůži pánevních končetin, beder a hlavy, spojený se ztrátou rouna na postižených místech. Nemocná zvířata během několika týdnů až měsíců hynou v kachexii za nervových příznaků a na celkovou vyčerpanost nebo musí být utracena.

Odkaz na původní článek