CS / EN

Ústřední komise pro ochranu zvířat

Základní údaje o ÚKOZ

K plnění úkolů uvedených v § 20 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zřídil ministr zemědělství jako svůj odborný poradní orgán na úseku ochrany zvířat Ústřední komisi pro ochranu zvířat (ÚKOZ).

Předsedu a členy ústřední komise jmenuje a odvolává ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí, a to z odborníků navržených příslušnými státními orgány a právnickými osobami zabývajícími se ochranou nebo chovem zvířat, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat. Orgány ÚKOZ jsou předseda a rada. ÚKOZ se člení na výbor pro ochranu hospodářských zvířat (VOHZ), výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech (VOZZCH), výbor pro ochranu volně žijících zvířat (VOVŽZ) a výbor pro ochranu pokusných zvířat (VOPZ). Radu tvoří předseda a 4 místopředsedové volení z členů ÚKOZ, kteří jsou zároveň předsedy výborů. Rada řídí činnost ÚKOZ mezi jejími zasedáními a koordinuje činnost výborů.

Přehled členů ÚKOZ s uvedením subjektu, který je nominoval:

MVDr. Jiří Kruml (předseda ÚKOZ)

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. – Agrární komora ČR

MVDr. Lenka Hanušová – Státní veterinární správa ČR

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. – Unie českých a slovenských zoologických zahrad

MUDr. Dagmar Jírová, CSc. – Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Alena Klimtová, DiS. – Svaz měst a obcí ČR

doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc. (předsedkyně VOPZ) – Akademie věd ČR

Mgr. Eva Mazancová – Ministerstvo životního prostředí

doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. – Unie chovatelů hospodářských zvířat

MVDr. Lukáš Reček, Ph.D. – ÚKOZ

Ing. Petr Stýblo – Český svaz ochránců přírody

Ing. Romana Šonková – PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Bc. Vladimíra Tichá – Českomoravská kynologická unie

plk. MVDr. Jaromír Vopršal – Ministerstvo obrany

Ing. Martin Žižka, Ph.D. (předseda VOVŽZ) – Ministerstvo zemědělství

 

Stanoviska a názory ÚKOZ na některé z problémů na úseku ochrany zvířat naleznete zde.

Kontakt:
Ministerstvo zemědělství
Ústřední komise pro ochranu zvířat
Těšnov 17
117 05 Praha 1

e-mail: ukoz@mze.cz

Odkaz na původní článek