CS / EN

Přemísťování vodních živočichů v rámci EU

 

TRACES certifikáty k přepravě vodních živočichů

 
TRACES (veterinární osvědčení)

 • (2020/2236) Přemísťování vodních živočichů určených pro zařízení akvakultury (AQUA-INTRA-ESTAB)
 • (2020/2236) Přemísťování vodních živočichů určených k vypuštění do volné přírody (AQUA-INTRA-RELEASE)
 • (2020/2236) Přemísťování vodních živočichů určených k lidské spotřebě (AQUA-INTRA-HC)
 • (2020/2236) Přemísťování vodních živočichů, na něž se vztahují omezení přemísťování nebo mimořádná opatření v souvislosti s nákazami uvedenými na seznamu nebo nově se objevujícími nákazami (AQUA-INTRA-RESTRICT)
 • (2020/2236) Přemísťování vodních živočichů určených pro použití jako živá rybářská nástraha (AQUA-INTRA-BAIT)

HLÁŠENÍ

 • Hlášení VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ podléhající dozoru
 • Hlášení URČITÍ VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

V případě, že pro zásilku vodních živočichů (dále jen „VŽ“) byl vystaven příslušnou krajskou veterinární správou Státní veterinární právy (dále jen „KVS SVS“) pouze certifikát „HLÁŠENÍ“ musí zásilku doprovázet také tzv. Vlastní prohlášení provozovatele, které vyplňuje a podepisuje chovatel.

Vzorová veterinární osvědčení a vzorová hlášení pro přemísťování VŽ v rámci EU jsou dostupná zde.

 

Obecné požadavky na přemísťování vodních živočichů v rámci EU

 
MÍSTO PŮVODU

Základním požadavkem pro umožnění přemísťování VŽ z ČR do členských států EU (dále jen „ČS“) je, že zásilky VŽ musí pocházet ze schválených zařízení akvakultury, popř. z některých typů registrovaných zařízení akvakultury:

 • schválená zařízení akvakultury – uvedená na webových stránkách SVS zde;
 • některé typy registrovaných zařízení akvakultury:
  • zařízení akvakultury chovající VŽ pro okrasné účely v uzavřených zařízeních*, za předpokladu, že dané zařízení nepředstavuje významné riziko.

Pozn. * „uzavřeným zařízením“ se rozumí zařízení akvakultury, jehož odpadní vody jsou před vypuštěním do otevřených vod podrobeny úpravě, která je schopna zneškodnit původce nákaz uvedených na seznamu nebo nově se objevujících nákaz

VŽ musí být klinicky zdravínesmí pocházet ze zařízení akvakultury, kde dochází k jakémukoliv neobjasněnému zvýšenému úhynu.

Pravidla týkající se přemísťování VŽ v rámci EU jsou stanovena v části IV hlavě II kapitole 2 nařízení (EU) 2016/429. Tato pravidla jsou doplněna požadavky na veterinární, oznamovací a certifikační požadavky pro přemísťování VŽ v rámci EU, které jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990. V příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2236 jsou uvedena vzorová veterinární osvědčení, která musí být použita pro určité přemísťování druhů VŽ uvedených na seznamu (= VŽ uvedeni v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/1882) v rámci EU.

Obecným požadavkem na přemísťování VŽ je, že přemístění VŽ nesmí ohrozit nákazový status VŽ v místě určení. Nelze odesílat vnímavé druhy VŽ do ČS s lepším nákazovým statusem, než má místo (ČS) původu. Zásilky vnímavých VŽ lze odesílat pouze do ČS (oblastí/jednotek) se stejným nebo horším nákazovým statusem.

NÁKAZOVÉ STATUSY VŽ

Nákazové statusy se stanovují pouze pro schválená zařízení akvakultury.

1. Pro nákazy uvedené na seznamu kategorie C:

 • PROSTÝ
 • ERADIKAČNÍ PROGRAM (s cílem získání prostého statusu)
 • „dobrovolný“ PROGRAM DOZORU podle čl. 2 bodu 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 (s cílem prokázat, že zařízení akvakultury není infikované nákazou uvedenou na seznamu kategorie C) – nahrazuje původní tzv. nedefinovaný nákazový status

ČS/oblasti/jednotky(zařízení)/zóny, které nemají ani jeden z uvedených nákazových statusů pro nákazy uvedené na seznamu kategorie C nemají žádný nákazový status a jsou považovány za ZAMOŘENÉ (infikované).

Kde najít nákazové statusy jednotlivých ČS?

 • ČS, které mají na svém území uznaný prostý status nebo eradikační program pro nákazy uvedené na seznamu kategorie C pro oblasti > než 75% území ČS jsou uvedeny v přílohách XII–XVIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/620.
 • ČS, které v souladu s čl. 83 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 mají na svém území uznaný prostý status nebo eradikační program pro nákazy uvedené na seznamu kategorie C pro oblasti < než 75% území ČS (jednotky/zóny) jsou uvedeny na webových stránkách Evropské komise (dále jen „EK“) zde. ČS mohou zavést na svém území prosté statusy nebo eradikační programy pro jednotky nebo zóny zjednodušeným způsobem formou tzv. vlastních prohlášeních, které jsou zveřejňovány na webových stránkách EK a ostatní ČS a EK mají 60 dní na případné připomínky k tomuto vlastnímu prohlášení. Vlastní prohlášení ČS nabývá platnosti po uplynutí 60 dní od zveřejnění! ČS s jednotkami/zónami s prostým statusem nebo eradikačním programem jsou uvedené pod nadpisy „Provisional declarations of freedom“ (ČS s prostými statusy) a „Provisional declarations of eradication programmes“ (ČS s eradikačními programy). Po rozkliknutí „Link to the declaration“ lze dohledat pro jakou jednotku/zónu v ČS a pro jakou nákazu je uznán prostý status nebo eradikační program.
 • Veřejný rejstřík schválených zařízení akvakultury v jednotlivých ČS s informacemi o nákazových statusech (prostý, eradikační program, program dozoru) zveřejňuje EK na svých webových stránkách zde (pod nadpisem „Member states“). V případě, že pro určité schválené zařízení akvakultury není v daném ČS uveden nákazový status musí být tento status chovatelem (žadatelem o odeslání zásilky VŽ) předem zjištěn.

2. Pro nákazy neuvedené na seznamu a nákazy uvedené na seznamu kategorie E

 • PROSTÝ
 • ERADIKAČNÍ PROGRAM (s cílem získání prostého statusu)

 }

 
= VNITROSTÁTNÍ OPATŘENÍ

Kde najít nákazové statusy jednotlivých ČS?

 • ČS, které zavedly na svém území v souladu s čl. 226 nařízení (EU) 2016/429 tzv. VNITROSTÁTNÍ OPATŘENÍ a mají na svém území uznaný prostý status nebo eradikační program pro nákazy neuvedené na seznamu (př. jarní virémie kaprů aj.) nebo nákazy kategorie E (herpesviróza koi) jsou uvedeny v příloze I a II prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/260. Uvedené rozhodnutí obsahuje v příloze III druhy VŽ vnímavých k těmto nákazám.

NÁKAZOVÉ STATUSY VŽ V ČR

 • Virová hemoragická septikémie (VHS) a infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN)
  • ČR ani žádné zařízení akvakultury v ČR nemá uznaný prostý status ani eradikační program
  • některá schválená zařízení akvakultury v ČR mají zavedený „dobrovolný“ program dozoru (nutné oznámení na místně příslušnou KVS SVS) a mohou tak deklarovat, že zařízení akvakultury není infikované nákazami VHS/IHN
  • ostatní schválená zařízení akvakultury, která se neúčastní „dobrovolného“ programu dozoru jsou považovaná za ZAMOŘENÁ (infikovaná).
 • Herpesviróza koi (KHV)
  • ČR ani žádné zařízení akvakultury v ČR nemá zavedené vnitrostátní opatření, a tak ČR nemá v souvislosti s KHV žádný nákazový status

PŘEPRAVA

Během přepravy musí být zajištěno splnění podmínek přepravy týkající se welfare VŽ během přepravy stanovených v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.

U dlouhotrvajících cest (nad 8 hodin) se zásilkami VŽ je nutné mít povolení přepravce typu 2schválený dopravní prostředek, kterým jsou VŽ přepravováni. Pokud trvá přeprava méně než 8 hodin, stačí mít povolení přepravce typu 1. Více informací a potřebné formuláře naleznete zde.

U VŽ neplatí povinnost provádět přestávky během přepravy, protože patří mezi tzv. ostatní druhy, u kterých se nestanovují intervaly napájení, krmení, délka trvání cesty a doba odpočinku. Je dáno, že se mají přepravovat v souladu s písemnými pokyny o krmení a napájení a se zřetelem na potřebnou zvláštní péči.

Zásilka VŽ musí být na vnější straně dopravního prostředku nebo kontejneru označena čitelným štítkem o přítomnosti živých zvířat. V případě přepravy zvířat v kontejneru musí být označena jeho horní část.

V případě, že jsou přemísťováni VŽ, které doprovází veterinární osvědčení, musí být dopravní prostředek nebo kontejner označen číselným štítkem, který zajistí propojení zásilky s veterinárním osvědčením.

Dopravci VŽ musí vést a uchovávat záznamy po dobu min 3 let o:

 • druzích, kategoriích a množstvích (počet, objem nebo hmotnost) VŽ, které přepravují;
 • úhynech VŽ v průběhu přepravy, pokud je to možné vzhledem k přepravovanému druhu;
 • zařízeních akvakultury (název, adresa, registrační číslo/číslo schválení) a zařízeních pro potraviny z vodních organismů schválených pro tlumení nákaz navštívených dopravním prostředkem;
 • datech, časech a místech výměny vody během přepravy;
 • čištění a dezinfekci dopravního prostředku;
 • poznávací značce dopravního prostředku v němž jsou VŽ přepravováni;
 • datech a časech nakládky a vykládky VŽ;
 • plánu biologické bezpečnosti pro dopravní prostředek a důkazy o jeho provádění,
 • referenčních číslech dokladů doprovázejících zásilky VŽ.

Uvedené záznamy nemusí vést dopravci přepravující živočichy pocházející z akvakultury, kteří jsou určeni k okrasným účelům nebo jikry a mlíčí VŽ, pokud jsou tito VŽ přemísťovaní v zapečetěných nepropustných nádobách, které zůstávají neotevřené a nepropustné od okamžiku jejich nakládky až do okamžiku jejich vykládky v konečném místě určení.  

 

Přemísťování VŽ z jiných ČS do ČR k vypuštění do volné přírody

 
V souladu s odst. 3 § 8 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), mohou být do ČR přemístěni VŽ určení k vypuštění do volné přírody v ČR pouze pokud pocházejí z ČS (oblasti/jednotky) prostého nákaz kategorie C, pro který se přemísťovaný druh VŽ uvedený na seznamu.

Odkaz na původní článek