CS / EN

Ochrana pohody zvířat – welfare

Ochrana zvířat proti týrání je společenským i odborným tématem, které má své etické aspekty a speciální odbornou náplň. Aktuální informace zde uvedené navazují na soubor, který byl vydávaný každoročně Státní veterinární správou od r. 1994, jako informační bulletin SVS „PROGRAM OCHRANY ZVÍŘAT“.

Účelem právních předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání je ochrana všech zvířat za různých podmínek a činností, které s nimi provádí člověk v souvislosti s jejich chovem.

Ochrana zvířat je v současnosti zakotvena v řadě právních předpisů. Tento soubor právních předpisů je tak rozsáhlý, že je účelné jej členit na dvě oblasti, a to na tzv. přímou a nepřímou ochranu zvířat proti týrání. Přímá ochrana zvířat proti týrání zahrnuje ochranu zvířat vymezenou právními předpisy, které vymezují, zakazují a postihují činnosti považované za týrání zvířat. Nepřímá ochrana zvířat proti týrání zahrnuje ochranu zvířat, kterou vymezují předpisy upravující zacházení se zvířaty a ochranu jejich pohody a zdraví. Jedná se o předpisy, jejichž hlavním cílem není ochrana zvířat proti týrání, ale které svým obsahem přesto k ochraně zvířat přispívají (např. veterinární zákon, zákon o krmivech, zákon o myslivosti, zákon o ochraně krajiny a přírody). Výčet těchto předpisů je uveden v záložce „Právní předpisy ČR”

Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, který vychází z mezinárodních předpisů vydaných Radou Evropy a Evropským Společenstvím, obecné i konkrétnější požadavky na chov zvířat a provádění různých činností se zvířaty, ať se jedná o zvířata hospodářská, zájmová, laboratorní, zvířata zoologických zahrad či zvířata cirkusů.

Účelem zákona na ochranu zvířat je chránit zvířata před jednáním člověka, které by mohlo vést k týrání či utýrání zvířete, k zásahům do jeho integrity. Účelem zákona však není chránit člověka před zvířaty anebo bránit zvířatům v jejich instinktivních, přirozených a fyziologicky podmíněných aktivitách.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání ukládá všem osobám v České republice chránit zvířata před týráním a zakazuje všechny formy propagace týrání zvířat. Orgánům ochrany zvířat, tedy Ministerstvu zemědělství, příslušným státním orgánům (např. Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu zdravotnictví), včetně Akademie věd ČR, Státní veterinární správě (SVS) a obcím, bylo uvedeným zákonem uloženo tuto činnost vykonávat, koordinovat, vyhodnocovat a předkládat návrhy k nápravě nebo ke změně a úpravě předpisů.

Vrcholným orgánem ochrany zvířat v ČR je Ministerstvo zemědělství, které řídí výkon státní správy. Ministr zemědělství má pro tuto činnost zřízen jako poradní orgán Ústřední komisi pro ochranu zvířat (ÚKOZ).

Orgánům SVS bylo zákonem na ochranu zvířat proti týrání uloženo provádění dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z uvedeného zákona a předpisů s touto problematikou souvisejících. Odbornou činnost, zejména metodické řízení dozoru a výkon dozoru ve vyhrazených případech, pravidelné hodnocení činnosti, předkládání opatření a odborných návrhů provádí v rámci Ústřední veterinární správa SVS. Dozor v terénu vykonávají úřední veterinární lékaři příslušných krajských veterinárních správ SVS a Městské veterinární správy v Praze SVS.

Prokázané porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat řeší dále obce s rozšířenou působností formou správního řízení a po vyhodnocení případu udělí pokutu. Na návrh příslušné krajské veterinární správy SVS může obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit tzv. zvláštní opatření, tedy nařídit odebrání týraného zvířete, nařídit snížení počtu hospodářských zvířat, včetně jejich usmrcení nebo nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat. Podmínky, kdy lze navrhnout tzv. zvláštní opatření stanoví § 28a zákona na ochranu zvířat, nelze tento postup uplatnit u všech případů porušení.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání upravuje také sankce a sankční řízení v části Přestupky. Zákon na ochranu zvířat proti týrání umožňuje uložit následující pokutu:

  • do výše 100 000 Kč fyzickým osobám a do výše 200 000 Kč právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (jedná se o případy, kdy nedojde k narušení tělesné integrity zvířete, především v případech porušení povinnosti vést zákonem stanovené evidence, o případy úniku zvířete, apod.),
  • do výše 400 000 Kč fyzickým osobám a do výše 1 000 000 Kč právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (u méně závažných případů týrání zvířat),
  • do výše 1 000 000 Kč fyzickým osobám a do výše 3 000 000 Kč (u závažnějších případů týrání zvířat, které ale nedosahují závažnosti trestného činu).

Osoba, která týrala nebo utýrala zvíře, může být postižena také podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, prostřednictvím trestného činu „týrání zvířat“ (upraveno v § 302 trestního zákoníku), trestného činu „chov zvířat v nevhodných podmínkách“ (upraveno v § 302a trestního zákoníku) nebo trestného činu „zanedbání péče o zvíře z nedbalosti“ (upraveno v § 303 trestního zákoníku). O tom, který právní předpis se použije, rozhoduje závažnost deliktu. Méně závažné případy, které nevykazují znaky trestního činu, jsou dále postihovány podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, případně veterinárního zákona.

V mnohých oblastech nemá zákon na ochranu zvířat proti týrání preventivní charakter. V některých částech zákona jsou stanoveny minimální standardy pro chov a konkrétní podmínky pro danou činnost a v případě, že chovatel tyto požadavky dodrží, lze konstatovat, že v intencích tohoto zákona je zvíře chováno v odpovídajících podmínkách. Tam, kde zákon nespecifikuje podrobné podmínky chovu daného druhu či kategorie zvířat, nebo nezakazuje určitý typ chovu či chovatelské postupy, je možné posoudit pouze obecné podmínky (zajištění přiměřených podmínek pro zachování fyziologických funkcí a biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířat) a zejména případné následky poškození zdravotního stavu chovaných zvířat.

Podrobnější informace k právním předpisům lze nalézt v záložce Právní předpisy.

Stanoviska, vyjádření a výzvy oddělení ochrany zvířat MZe k aktuálním oblastem týkajícím se ochrany zvířat naleznete zde: https://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/system-ochrany-zvirat-v-cr/oddeleni-ochrany-zvirat/informace-z-oddeleni-ochrany-zvirat/

Souhrnné informace k vybraným aktuálním tématům naleznete také zde: https://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/dalsi-temata/

Odkaz na původní článek