CS / EN

Veřejná vystoupení a svody zvířat

Podle „Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu“ nemohou být zvířata v zájmových chovech použita pro publicitu, představení, výstavy, soutěže a podobné akce, jestliže organizátor nevytvořil nezbytné podmínky tak, aby byla zajištěna pohoda zvířat, jejich zdraví a kondice.

 

Který zákon upravuje podmínky konání veřejných vystoupení 

V České republice podmínky konání veřejného vystoupení upravuje § 8 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že při veřejném vystoupení zvířat musí být pro jejich organizování stanoven pořadatel, který odpovídá za jejich přípravu, průběh a kontrolu.

Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh.

Za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat. Svody zvířat, které patřily dříve také do kategorie veřejných vystoupení, jsou nyní povolovány obcemi dle § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Svody se podle novely veterinárního zákona týkají pouze soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů. 

 

Povinnosti pořadatele vystoupení 

Pomocný formulář pro oznámení konání veřejného vystoupení (28,2 KB)

Pořadatel je povinen

 • při veřejném vystoupení zajistit přítomnost fyzické osoby, která
  • rozpozná zhoršený zdravotní stav zvířat a změny v jejich chování
  • umí bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat
  • zabezpečí ochranu zvířat a celkové vhodné prostředí
 • oznámit nejméně 7 dní přede dnem konání veřejného vystoupení místně příslušné krajské veterinární správě a příslušné obci
  • místo a datum konání
  • druh a počet zvířat účastnících se veřejného vystoupení
  • údaje o výše uvedené fyzické osobě
 • předložit seznam činností se zvířaty
 • poučit osoby, které se účastní veřejného vystoupení, o manipulaci se zvířaty, přípravě pomůcek a vybavení, o zásadách pohody a ochrany zvířat
 • oznámit porušení podmínek ochrany zvířat
 • neprodleně oznámit krajské veterinární správě a příslušné obci změny týkající místa a data konání, druhu a počtu zvířat, seznamu činností se zvířaty adt.

Pořadatel je oprávněn

 • při důvodném podezření z porušení podmínek ochrany zvířat, veřejné vystoupení zastavit nebo danou osobu, která podmínky porušuje, vyloučit.

 

Výjimka z dodržení povinností
Oznámení o konání veřejného vystoupení a předložení seznamu činností se zvířaty se nevztahuje na ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, obecní policii, na zoo a záchranou stanici, pokud se vystoupení koná v jejich prostorech a dále na zpětné vypuštění zvířete do volné přírody zoo nebo záchrannou stanicí.

 

Veřejná vystoupení s volně žijícími zvířaty

Zákon č. 246/1992 Sb. zakazuje v § 14a určité činnosti s volně žijícími zvířaty, které souvisejí s veřejnými vystoupeními.

Je zakázáno

 • provozovat mobilní zařízení typů pojízdných zvěřinců, exotarií, terárií a akvárií, v nichž jsou jedinci volně žijících druhů umístěni převážně v prostoru dopravního prostředku, s výjimkou zvířat, se kterými je pracováno v cirkusové manéži,
 • provádět zvláštní způsob výcviku pro přípravu a provedení triků nebo výkonu v cirkuse, divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení (tj. drezúru), s výjimkou výcviku nebo veřejného vystoupení loveckého dravce, sokola nebo sovy chovaných k sokolnickému využití a cílených pohybových aktivit zvířat v zoologických zahradách s platnou licencí (zákon č. 162/2003 Sb.) konaných za účelem vzdělávacím či v zájmu zvířat,
  • u primátů, ploutvonožců, kytovců, nosorožců, hrochů a žiraf narozených od 1. března 2004 včetně,
  • u jedinců ostatních volně žijících druhů zvířat narozených od 1. ledna 2022 včetně,

a k těmto účelům s nimi vstupovat na území státu,

 • množit nebo jinak nabývat nově narozené jedince volně žijících druhů zvířat za účelem jejich drezúry či veřejného předvádění v delfináriích, cirkusech a podobných zařízeních zaměřených na předvádění drezúry zvířat, s výjimkou výcviku nebo veřejného vystoupení loveckého dravce, sokola nebo sovy chovaných k sokolnickému využití.

Podmínky pro chov a drezúru zvířat jsou stanoveny vyhláškou č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, která vešla v účinnost dne 15. 7. 2006.

 

Další zakázané činnosti, které v určité míře mohou souviset i s veřejnými vystoupeními, se týkají vybraných druhů šelem a lidoopů (příloha zákona č. 246/1992 Sb.). Od 1. 2. 2021 je u těchto vybraných druhů zvířat zakázáno:

 • umožnit fyzický kontakt se zvířaty osobám odlišným od chovatele, s výjimkou veterinárního lékaře, osoby provádějící odchyt a přepravu zvířat, osoby blízké chovateli nebo zaměstnance chovatele,
 • odebírání mláďat těchto zvířat od matky a jejich umělé dokrmování před odstavem, s výjimkou případů, kdy je to podle posouzení veterinárního lékaře nutné z důvodu zdravotního stavu matky nebo mláďat,
 • venčení mimo prostory určené k chovu zvířete nebo k veřejnému vystoupení.

 

 

 

 • Vztahující se předpisy:

  • Evropská dohoda č. 19/2000 Sb., o ochraně zvířat v zájmovém chovu
  • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Odkaz na původní článek