CS / EN

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu je možné pouze za podmínek stanovených nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.


Upozornění:

26. dubna 2024 vyšlo v Úředním věstníku prováděcí nařízení (EU) 2024/1130, které mění pravidla neobchodního přesunu psů, koček a fretek z Ruska a Běloruska do EUZměna se dotkla seznamu vyjmenovaných třetích zemí uvedeného v příloze II prováděcího nařízení (EU) 577/2013, ze kterého byly Rusko a Bělorusko odstraněny. Následkem je zpřísnění podmínek přesunu zvířat v zájmovém chovu  z těchto zemí. Psi, kočky a fretky z Ruska a Běloruska budou muset splnit podmínku sérologického vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině při vstupu do EU. V této souvislosti byla zveřejněna tisková zpráva na webu SVS.

Uvedené prováděcí nařízení 2024/1130 se použije od 16.9.2024.


Aktuálně:

26. 3. 2024 vstupuje v platnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/822 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o požadavky na platnost sérologických testů prokazujících titr protilátek proti vzteklině pro psy, kočky a fretky.


Zvířata v zájmovém chovu jsou definována jako:
– psi, kočky a fretky
ostatní zvířata vyjmenovaných skupin

Co se rozumí neobchodním přesunem zvířat v zájmovém chovu (tj. „cestováním“):
– Neobchodní přesun zvířete v zájmovém chovu je takový přesun, jehož cílem není prodej ani převod vlastnictví zvířete.
– Zvíře v zájmovém chovu po celou dobu neobchodního přesunu doprovází svého majitele, který je uveden v identifikačním dokladu zvířete, nebo fyzickou osobu, kterou majitel písemně zmocnil, aby jeho jménem neobchodní přesun zvířete provedla (dále jen „oprávněná osoba“).

 

A. CESTOVÁNÍ SE PSY, KOČKAMI A FRETKAMI

Maximální počet zvířat druhů pes, kočka nebo fretka, která mohou majitele nebo oprávněnou osobu v rámci jednoho neobchodního přesunu doprovázet, je 5 ks zvířat.

Výjimka z maximálního počtu zvířat
Maximální počet zvířat těchto druhů může být v rámci jednoho neobchodního přesunu vyšší než pět, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
a) účelem neobchodního přesunu těchto zvířat je účast na soutěžích, výstavách nebo sportovních akcích či přípravě na tyto akce,
b) majitel nebo oprávněná osoba předloží písemné potvrzení dokládající, že tato zvířata jsou přihlášena k účasti na akci nebo jsou registrována u sdružení pořádajícího takové akce,
c) tato zvířata jsou starší šesti měsíců.

Pokud majitel nebo oprávněná osoba cestuje s více než pěti zvířaty těchto druhů a nesplňuje podmínky pro uplatnění výjimky, musí být splněny veterinární požadavky pro obchodní přesuny.

Požadavky pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky / export z České republiky

I. Cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do členských států EU

II. Cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do třetích zemí

Požadavky pro cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky / import do České republiky

III. Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z členských států EU a z Norska

IV. Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí

Vyjmenované třetí země (197,2 KB)

V. Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z ostatních třetích zemí

 

B. CESTOVÁNÍ S OSTATNÍMI ZVÍŘATY V ZÁJMOVÉM CHOVU

Ostatní zvířata v zájmovém chovu jsou definována jako:

– Bezobratlí (s výjimkou včel a čmeláků, na které se vztahuje článek 8 směrnice 92/65/EHS*, a měkkýšů a korýšů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. e) bodech ii) a iii) směrnice 2006/88/ES*)
– Okrasní vodní živočichové, jak jsou definováni v čl. 3 písm. k) směrnice 2006/88/ES* a kteří jsou vyňati z působnosti uvedené směrnice na základě jejího čl. 2 odst. 1 písm. a)
– Obojživelníci
– Plazi
– Ptáci: druhy ptáků jiné než uvedené v článku 2 směrnice 2009/158/ES*
– Savci: hlodavci a králíci jiní než ti, kteří jsou určeni k produkci potravin a definováni pod pojmem „zajícovci“ v příloze I nařízení (ES) č. 853/2004.

*(Pozn. odkazy na tyto směrnice nahrazeny odkazem na nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429)

VI. Požadavky pro cestování s ostatními zvířaty v zájmovém chovu

 

C. DALŠÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S CESTOVÁNÍM SE ZVÍŘATY V ZÁJMOVÉM CHOVU

Opatření v případech, kdy zvíře v zájmovém chovu nesplňuje stanovené podmínky

Pokud kontroly prováděné příslušnými celními nebo veterinárními orgány odhalí, že zvíře v zájmovém chovu nesplňuje obecné a specifické požadavky EU a požadavky českých právních předpisů, použije příslušný orgán jednu z následujících možností:
– zvíře odešle zpět do země nebo na území, z něhož bylo odesláno, nebo
– zvíře izoluje pod úřední kontrolou po dobu nezbytnou pro dosažení souladu se stanovenými podmínkami, nebo
– v krajním případě, pokud navrácení zvířete není možné nebo jeho izolace není z praktických důvodů proveditelná, nařídí utracení zvířete v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly týkajícími se ochrany zvířat v zájmovém chovu při usmrcování.

Výše uvedená opatření se provádějí na náklady majitele a majitel ani oprávněná osoba nemají nárok na finanční odškodnění.

Informace o cestování naleznete také na internetových stránkách Evropské komise.

Místa vstupu do České republiky pro zvířata v zájmovém chovu ze třetích zemí najdete zde.

Kontrolu zvířat v zájmovém chovu při neobchodním přesunu ze třetích zemí do EU provádějí celní úřady v rámci celní kontroly cestujících a jejich osobních zavazadel.

Maximální počet zvířat v zájmovém chovu, která mohou majitele nebo oprávněnou osobu v rámci jednoho neobchodního přesunu ze třetích zemí doprovázet, je 5 ks zvířat.

 

D. CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY PODLÉHAJÍCÍMI ÚMLUVĚ CITES

Některá zvířata, rostliny a výrobky z nich podléhají úmluvě CITES, popřípadě nařízením EU. Bližší informace týkající se jejich ochrany při dovozu, vývozu a obchodování s nimi najdete v sekci CITES na internetových stránkách České inspekce životního prostředí (www.cizp.cz).

Odkaz na původní článek