CS / EN

Prohlížitel včelstev

Zákonem č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) a některé související zákony, byl nově definován tzv. „prohlížitel včelstev“, požadavky na jeho způsobilost a oprávnění.

Prohlížitelem včelstev může být fyzická osoba, která absolvovala specializované školení pořádané Institutem celoživotního vzdělávání Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, a získala osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Seznam proškolených osob k prohlídce včelstev s rozebráním včelího díla je uveden níže.

 

Právní předpisy upravující povinnosti prohlížitele včelstev

 

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

§ 64c Prohlížitel včelstev

(1) Chovatel včelstev je v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu oprávněn zajistit v ochranném pásmu stanoveném v mimořádném veterinárním opatření rozebrání včelího díla proškolenou osobou k prohlídce včelstev s rozebráním včelího díla (dále jen „prohlížitel včelstev“).

(2) Prohlížitel včelstev je povinen provádět prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vést záznamy o datu, době a výsledku prohlídky včelstev, registračním čísle chovatele včelstev, registračním čísle stanoviště včelstev, počtu včelstev na stanovišti včelstev, počtu a identifikačním čísle vzorku, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 3 let a na požádání je poskytnout úřednímu veterinárnímu lékaři.

(3) Prohlížitelem včelstev může být fyzická osoba, která absolvovala specializované školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, která také prohlížitelům včelstev vydává osvědčení, vede seznam těchto osob a předává jej Ústřední veterinární správě.

 

Vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek            

§ 12 Rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev

(1) Prohlížitel včelstev prohlédne všechna včelstva na stanovišti chovatele včel a popřípadě včelí díla, která v době prohlídky neobsedá včelstvo, protože v předcházejících 12 měsících došlo k jeho úhynu.

(2) Při rozebrání včelího díla prohlížitel otevře úl a postupně vyjme všechny plásty s plodem a jednotlivě vizuálně posoudí všechny části včelího díla, kde se nachází plod. Prohlížitel včelstev posoudí strukturu zavíčkovaného plodu, mezerovitost plodu, tvar a barvu jednotlivých buněk a obsah buněk po jejich odvíčkování.

(3) V případě podezření na nákazu včelího plodu prohlížitel včelstev

  1. a) odebere vzorek k laboratornímu vyšetření a zajistí jeho odeslání k laboratornímu vyšetření a
  2. b) zabezpečí jednoznačné a nezaměnitelné označení úlu, ze kterého pochází včelstvo, od něhož je odebrán vzorek k laboratornímu vyšetření.

(4) Prohlížitel včelstev pořídí písemný záznam o provedené prohlídce včelstev na stanovišti. Záznam obsahuje

  1. a) jméno, příjmení a číslo osvědčení prohlížitele včelstev,
  2. b) datum a hodinu provedení prohlídky,
  3. c) registrační číslo chovatele včel, registrační číslo stanoviště včelstev a počet včelstev na stanovišti včelstev,
  4. d) výsledek prohlídky, ve kterém uvede výsledek vizuálního posouzení všech částí včelího díla, počet odebraných vzorků a jejich identifikaci, a
  5. e) podpis prohlížitele včelstev.

 

Seznam proškolených osob k prohlídce včelstev s rozebráním včelího díla (117,5 KB)

 

 

Náhrada nákladů spojená s nařízenou prohlídkou včelstev

 

O náhradu nákladů spojených s prohlídkou včelstev nařízenou v mimořádných veterinárních opatřeních žádá chovatel prostřednictvím Žádosti o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou dle § 67 zákona č. 166/1999 Sb.

Výši náhrady za prohlídku stanovilo Ministerstvo zemědělství. Více informací naleznete v níže uvedeném dokumentu „Náhrady nákladů a ztrát pro chovatele včel“.

 

Náhrady nákladů a ztrát pro chovatele včelstev (258,0 KB)

 

 

Odkaz na původní článek