CS / EN

Krmiva, vedlejší živočišné produkty a veterinární asanace

V této části webových stránek jsou informace týkající se zdravotní nezávadnosti krmiv, manipulace s vedlejšími živočišnými produkty (VŽP), včetně výroby krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (petfood), a je zde také popsána problematika veterinární asanace zahrnující DDD a odchyt zvířat. Podrobné informace o jednotlivých problematikách najdete v menu. 

Co jsou vlastně vedlejší živočišné produkty neboli VŽP? Zjednodušeně lze říct, že jsou to všechny živočišné materiály, které nejsou z různých důvodů určeny k výživě lidí. Ale i tady existují výjimky. Dle definice VŽP mezi tyto produkty patří „celá těla zvířat nebo jejich části, produkty živočišného původu nebo jiné produkty získané ze zvířat, které nejsou určeny k lidské spotřebě, včetně oocytů, embryí a spermatu“.  Jedná se tedy například o maso, kosti, kůže, peří, vlnu, rohy a parohy, paznehty, krev, vejce a vaječné skořápky, mléko a mléčné výrobky, ryby, prošlé potraviny živočišného původu, hnůj nebo uhynulá zvířata a částečně i kuchyňské odpady. Všechny uvedené materiály lze ještě rozdělit do 3 kategorií.

Existují však výjimky, kdy živočišný materiál není klasifikován jako VŽP. Jsou jimi například psí exkrementy na chodníku, které spadají do působnosti zákona o odpadech v gesci ministerstva životního prostředí. Mezi VŽP rovněž nepatří uhynulá volně žijící zvířata (např. holub, srna, potkan a podobně), pokud nejsou podezřelá z nákazy. Stejně tak mezi VŽP nepatří vlakem či autem sražena srna nebo divočák.

Využití VŽP je velmi široké – od kompostování, přes výrobu bioplynu, bionafty, výrobu organických hnojiv, výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (petfood), výrobu kolagenu nebo želatiny pro krmivářské nebo technické využití, zpracování loveckých trofejí až po spalovny nebo zpracování v asanačním podniku (kafilerie).

Základní legislativa pro problematiku VŽP kromě veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb.) jsou:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu); a
  • nařízení Komise (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice.
Odkaz na původní článek