CS / EN

Jak kontaktovat SVS

 
 
Podání dokumentů ú
ředního charakteru
 

Dokumenty úředního charakteru je nezbytné adresovat do datové schránky d2vairv nebo na elektronickou adresu podatelny epodatelna@svscr.cz anebo zasílat na korespondenční adresu Slezská 100/7, Praha 2, 120 00. Osobní podání je možné učinit na adrese jednotlivých podatelen KVS.

Pro vyřízení určitých úředních žádosti využijte nabídku formulářů na webu SVS a jejich podání, včetně povinných příloh, směřujte do datové schránky d2vairv nebo využijte elektronickou adresu podatelny epodatelna@svscr.cz anebo zasílejte na korespondenční adresu Slezská 100/7, Praha 2, 120 00. Osobní podání je možné učinit na adrese jednotlivých podatelen KVS.

Vzhledem k tomu, že elektronická adresa podatelny a datová schránka je svodná pro celou Státní veterinární správu, je nutné ve zprávě uvést konkrétní pracoviště SVS, pro které je zpráva určena či jinak identifikovat místní příslušnost (např. uvedením obce a PSČ relevantní k příslušnému dokumentu, dotazu či žádosti). Jen takto bude možné přesměrovat příslušný dokument, dotaz či žádost na konkrétní pracoviště a zajistit tak rychlé a efektivní vyřízení.

Upozorňujeme, že podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

  • Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  • Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

 

 

Kontaktní formulář pro běžné dotazy
 

K zadávání běžných dotazů týkajících se veterinární problematiky a podnětů ke kontrole využijte kontaktní formulář. Váš dotaz se dostane přímo k našim odborníkům a ti vám tak odpoví v nejkratším možném termínu.

Upozorňujeme, že úřední žádosti (schválení, registrace, žádost o poskytnutí informací aj.) mají charakter podání, tj. úkonů směřujících vůči správnímu orgánu a nelze je učinit prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

 

Kontakty na organizační útvary SVS
 

Adresy, kontakty a úřední hodiny organizačních útvarů SVS jsou dostupné zde.

 

 

Kontakty na zaměstnance SVS
 

Kontakty na jednotlivé zaměstnance lze vyhledat v organizační struktuře SVS.

Odkaz na původní článek