CS / EN

Oznamovací povinnost chovatelů tří a více fen starších jednoho roku

 

 Online formulář – Oznámení chovu tří a více fen starších 12 měsíců 

Formulář ke stažení: Oznámení chovu tří a více fen starších 12 měsíců (37,0 KB)

Nejčastější dotazy – Hlášení chovu tří a více fen starších 12 měsíců

Seznam chovatelů tří a více fen starších 12 měsíců

 

Již několik let platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Novela veterinárního zákona s účinností od 15. 1. 2020 tuto povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen.

§ 4 odst. 3 – Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat; v oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.

§ 4 odst. 4 – Chovatel uvedený v odstavci 3 je dále povinen oznámit krajské veterinární správě písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy snížení počtu jím chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců pod 3, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

§ 4 odst. 5 – Žije-li více chovatelů ve společné domácnosti, ve které chovají 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, má oznamovací povinnost podle odstavců 3 a 4 pouze jeden z nich.“

Oznámení o chovu či změnách v chovu 3 a více fen starších 12 měsíců můžete provést online přes aplikaci „Hlášení tří a více fen“. Nejdříve je nutné se zaregistrovat na stránce registrace. Emailem obdržíte přihlašovací heslo do aplikace „Hlášení tří a více fen“ (viz. „online formulář“ v úvodu tohoto článku). Po přihlášení do této aplikace ohlásíte povinné údaje, a tyto vložené údaje pak můžete kdykoli aktualizovat. V případě, že jste již v minulosti přes online formulář provedli oznámení o chovu 5 a více fen, nahlašovat svůj chov nyní znovu nemusíte. Vaše hlášení je již v systému evidováno, což si můžete ověřit po registracipřihlášení  do nového online formuláře. Registraci je nutné provést pod stejným e-mailem.

Další možností oznámení o chovu či změnách v chovu 3 a více fen starších 12 měsíců je osobní či písemný kontakt s místně příslušnou Krajskou veterinární správou (viz „formulář ke stažení“ v úvodu tohoto článku).

Výjimka z oznamovací povinnosti chovu tří a více fen se vztahuje na chovatele podnikající v chovu psů na základě živnostenského oprávnění (tito chovatelé mají oznamovací povinnost podle § 13a zákona č. 246/1992 Sb.); dále na ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Vojenskou a obecní policii tj. psy služební; na chovatele psů se zvláštním výcvikem, tj. psy vodící a asistenční; a také pak na útulky pro toulavá a opuštěná zvířata, hotely nebo penziony pro zvířata. Naopak chovatelům loveckých psů od 15. 1. 2020 již nebude výjimka z oznamovací povinnosti umožněna.

Seznam chovatelů 3 a více fen nepředstavuje „seznam množíren s nelegálním prodejem“, ale je to seznam míst, kde se chová větší počet fen bez ohledu na charakter a cíl chovu. V seznamu, který SVS na základě ustanovení § 48 odst. 1 písm. j) bodu 1 veterinárního zákona povinně zveřejňuje, tak naleznete nejen chovy psů s průkazem původu a bez něj, ale také chovy psů pro sportovní vyžití či chovy s větším počtem fen ne nutně využívanými k reprodukci. Zveřejněná informace o registraci chovu obsahuje pouze jméno a příjmení chovatele, obec a kraj.

Je na místě zdůraznit, že se nejedná o registraci chovů s vydáním registračního čísla ani o povolení chovu. Za nenahlášení chovu hrozí chovateli sankce. Neznamená to však, že pokud chovatel chov nenahlásí, SVS chov automaticky uzavře.

Chovatel musí současně dodržovat obecné podmínky legislativy a v případě, že má na chov psů živnost, má být již u příslušné KVS registrován podle zákona na ochranu zvířat.

Cílem této úpravy tedy je, aby se orgány veterinární správy dozvěděly o tom, že chovatel chová větší množství psů na daném místě. Veterinární zákon ukládá povinnost nahlásit počet zvířat a místo chovu. Úřední veterinární lékaři pak mohou pravidelně prověřovat, zda v chovu nedochází například k týrání zvířat.

Odkaz na původní článek