CS / EN

Ochrana zvířat při přepravě

Společné stanovisko MZe a SVS k dlouhotrvající přepravě zvířat

Česká republika vždy podporovala iniciativy vedoucí ke zlepšení úrovně pohody zvířat v Evropské unii (EU), vždy však s plným vědomím, že při přijímání vyšších standardů nejen v oblasti pohody zvířat, ale i jiných závazků v rámci EU, je třeba dbát na zachování konkurenceschopnosti vůči ostatním členským státům.

Podmínky, které musí být splněny v případě přepravy zvířat, a také doplňkové požadavky pro dlouhotrvající cesty, jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č.1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností, a týkají se jak plánovaní přepravy a povinných zastávek určených k odpočinku zvířat, tak vybavenosti dopravních prostředků. Dozor nad plněním stanovených podmínek při odbavení zásilky vykonávají úřední veterinární lékaři. Odbavují zásilku nejen administrativně, ale též kontrolují například počet naložených zvířat ve vozidle, funkčnost napájecího systému, podestýlku. Kontrolu během přepravy vykonávají pověření veterinární lékaři tranzitních zemí a v místě výstupu z EU. Případné nesrovnalosti nebo porušení povinností během cesty jsou hlášeny příslušným kontrolním orgánem zpětně kompetentnímu orgánu v místě odeslání zásilky. Na základě zpětného hlášení jsou přijímána opatření s ohledem na odbavení dalších zásilek.

V letním období, kdy teploty kulminují, je pokaždé věnována zvýšená pozornost zachování standardů pro přepravu zvířat podle nařízení (ES) č. 1/2005, především pak co se týká dodržení teplotního rozsahu během přepravy. Bez ohledu na to, zda se dopravní prostředek pohybuje či zda stojí, musí větrací systém udržet v prostoru se zvířaty teplotu 5°C až 30°C s tolerancí +/- 5°C. Každoročně je všem krajským veterinárním správám a vývozcům skotu proto zasílán dopis ústředního ředitele Státní veterinární správy, ve kterém je zdůrazněna povinnost dodržovat stanovené podmínky, zejména teplotní limity, a zdůrazněna zodpovědnost dopravce. V období, kdy je zřejmé, že stanovené teplotní limity není možné po celou cestu dodržet, nejsou zásilky odbavovány.  

Rovněž letos, vzhledem k očekáváným vysokým teplotám, upozornila Státní veterinární správa již v první polovině června chovatele a dopravce hospodářských zvířat na nutnost dodržovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat při přepravě. Také zavedla systém zpětných kontrol, podle kterého musí dopravci zaslat příslušné krajské veterinární správě do 30 dnů od ukončení cesty kopii knihy jízd a teplotního záznamu. Pokud bude zjištěno překročení teplotních limitů, či dopravce požadované dokumenty nedodá, bude mu uložena pokuta. S dopravcem, u něhož bude zjištěn obdobný přestupek opakovaně, bude zahájeno řízení o pozastavení činnosti, a v případě zahraničního subjektu řízení o dočasném zákazu přepravy zvířat na území ČR.

Ve dnech 26. – 28. 6. 2019 pozastavila Státní veterinární správa v souvislosti s předpovědí extrémních teplot odbavování zásilek hospodářských zvířat z České republiky na vzdálenost delší než 600 km. Situaci nadále sleduje a v případě, že by velmi vysoké teploty pokračovaly i nadále, je připravena na situaci reagovat a pozastavení odbavování zopakovat.

Téma přepravy zvířat má Evropská komise ve svých prioritách. Problematika přepravy zvířat se řešila již v souvislosti se Strategií Evropské unie v oblasti ochrany
a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012 – 2015, kdy zazněl mimo jiné požadavek některých států na omezení doby přepravy na jatky na osm hodin. Česká republika má toto omezení ve své národní legislativě pro vnitrostátní přepravu zvířat určených k poražení již od roku 2008, na rozdíl od většiny ostatních států EU. 

Stanovení pevného období, po které bude zakázáno odbavovat hospodářská zvířata z České republiky na dlouhotrvající cesty nad rámec stanovený evropskou legislativou, se v současné době jeví problematické, neboť by mohlo způsobit zásadní problémy v oblasti chovu hospodářských zvířat, a ohrozit tak konkurenceschopnost EU na globální úrovni. V tento okamžik tedy nepovažujeme úplný zákaz vývozu živého skotu do třetích zemí za vhodné řešení, neboť exportní aktivity členských zemí by byly v krátké době nahrazeny dodávkami ze vzdálenějších třetích zemí. V takovém případě lze předpokládat méně přísné předpisy na ochranu zvířat, případně i jejich absenci, což by v důsledku mohlo vést ke snížení standardů pro přepravu zvířat a zároveň ke značnému prodloužení přepravní doby. Takový krok by v konečném důsledku mohl vážně poškodit evropské zemědělství a zároveň zhoršit podmínky pro přepravovaná zvířata.    

Je rovněž nesystémové řešit problémy plošným zákazem v okamžiku, kdy nebyly vyčerpány existující kontrolní a regulační mechanismy. Preferujeme, aby každý dotčený členský stát přijal účinná opatření na základě zpětných hlášení kontrolních orgánů i z těch částí cest, které jsou mimo působnost členského státu či Unie a aby k zajištění funkčnosti byly využívány nástroje kontroly a vymáhání, které mají členské státy a orgány EU
již dnes k dispozici. Česká republika dlouhodobě podporuje aktivity v oblasti důsledného
a jednotného vymáhání platných pravidel, vzájemné spolupráce dozorových orgánů, sjednocení výkladu předpisů jak na úrovni EU, tak při jednání se třetími zeměmi.

 

 

Tisková zpráva:

https://www.svscr.cz/svs-kvuli-horku-pozastavila-odbavovani-zasilek-hospodarskych-zvirat-na-vetsi-vzdalenosti/

 

 

 

 

Odkaz na původní článek