CS / EN

Platná legislativa

 

Evropská legislativa

Od 21. dubna 2021 vstoupila v právní použitelnost nová evropská legislativa tzv. AHL (,,Animal Health Law“).

Jedná se o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/429 ze dne 9 března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), které zrušilo dosud používanou základní rybí evropskou legislativu (směrnice Rady 2006/88/ES), která byla transponovaná do české legislativy v podobě vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.

Pozn. Nařízení jsou právní akty, které se uplatňují automaticky a jednotně ve všech zemích Unie, a to okamžitě po jejich vstupu v platnost, aniž by se musely provádět do vnitrostátního práva. Jsou závazná v celém rozsahu pro všechny země EU.

K tomuto nařízení bylo vydáno k rybí problematice několik dalších právních aktů:

 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1882 – o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 bylo změněno prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/925. Od 5. července 2022 došlo ke změně unijního seznamu druhů vodních živočichů vnímavých k vyjmenovaným nákazám (zejména k virové hemoragické septikémii a infekční nekróze krvetvorné tkáně). Nově se uvádí pouze vědecké názvy druhů (nikoliv jejich běžné názvy v členském státě). Evropská komise však pro ulehčení připravila seznam vědeckých názvů druhů s odpovídajícími běžnými názvy každého druhu v anglickém jazyce.

 

 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/687 – kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu.
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/689 – kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy.
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/690 – kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o nákazy uvedené na seznamu, na které se vztahují programy dozoru v rámci Unie, zeměpisnou působnost těchto programů a nákazy uvedené na seznamu, pro které lze stanovit jednotky se statusem území prostého nákazy.
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/691 – kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů.
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/692 – kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu.
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/990 – kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky a požadavky na certifikaci pro přemísťování vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie.
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2235 – kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES.
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2236 – kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1251/2008.
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/260 – kterým se schvalují vnitrostátní opatření určená k omezení dopadu některých nákaz vodních živočichů podle čl. 226 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a zrušuje rozhodnutí Komise 2010/221/EU.
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/620 – kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy a statusu území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu.
 • Webové stránky EK – Seznam členských států EU s prostým nákazovým statusem nebo s programem eradikace pro nákazy vodních živočichů v oblastech nebo jednotkách, které zabírají méně než 75 % území daného členského státu: https://food.ec.europa.eu/animals/aquatic-animals/status-and-eradication_en#declarations-in-accordance-with-article-83-of-commission-implementing-regulation-eu-2020689
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2037 – kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o výjimky z povinností týkajících se registrace zařízení akvakultury a vedení záznamů provozovatelů.

 

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností

 

Národní legislativa

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
 • Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanových plemenářským zákonem.
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
 • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Odkaz na původní článek