CS / EN

IV. Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí


Upozornění:

26. dubna 2024 vyšlo v Úředním věstníku prováděcí nařízení (EU) 2024/1130, které mění pravidla neobchodního přesunu psů, koček a fretek z Ruska a Běloruska do EUZměna se dotkla seznamu vyjmenovaných třetích zemí uvedeného v příloze II prováděcího nařízení (EU) 577/2013, ze kterého byly Rusko a Bělorusko odstraněny. Následkem je zpřísnění podmínek přesunu zvířat v zájmovém chovu  z těchto zemí. Psi, kočky a fretky z Ruska a Běloruska budou muset splnit podmínku sérologického vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině při vstupu do EU. V této souvislosti byla zveřejněna tisková zpráva na webu SVS.

Uvedené prováděcí nařízení 2024/1130 se použije od 16.9.2024.


Aktuálně:

26. 3. 2024 vstupuje v platnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/822 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o požadavky na platnost sérologických testů prokazujících titr protilátek proti vzteklině pro psy, kočky a fretky.


Vyjmenované třetí země (197,2 KB)
(tj. země uvedené v části 1 a části 2 přílohy II, prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013, dle čl. 13 odst. 1 a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013)

Pro umožnění návratu občana ČR, který vycestoval do některé vyjmenované třetí země se svým zvířetem, zpět na území EU, nebo při dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

 

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka nebo fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí veterinární lékař oprávněný praktikovat veterinární lékařství v zemi odeslání. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněna osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Pokud jsou pes, kočka nebo fretka identifikováni tetováním a toto tetování bylo provedeno nejpozději 2.7.2011, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že tetování je zřetelně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3.7.2011.

Zvíře musí být označeno mikročipem případně tetováním dříve, než je očkováno proti vzteklině!

 

2. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka nebo fretka musí být očkováni proti vzteklině, přičemž v době podání musí být zvíře alespoň dvanáct týdnů staré. Ve třetí zemi toto očkování provádí schválený veterinární lékař. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou o účinnosti alespoň jedné mezinárodní antigenové jednotky (doporučení WHO) nebo rekombinantní očkovací látkou. Očkovací látka podávána v členském státě musí být registrovaná, pokud je podávána ve třetí zemi, musí být schválena příslušným orgánem nebo mít licenci vydanou tímto orgánem a musí splňovat alespoň požadavky stanovené OIE.

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. za 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování (doba platnosti každého očkování je dána výrobcem použité vakcíny). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud nebylo provedeno během doby platnosti předchozího očkování nebo neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

 

3. Veterinární osvědčení nebo Evropský pas

Pes, kočka nebo fretka původem ze třetí země musí být při dovozu doprovázeni veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek (v souladu se vzorem stanoveným prováděcím nařízením Komise č. 2019/1293), které musí před odcestováním zvířete vystavit úřední veterinární lékař vyvážejícího území nebo třetí země nebo schválený veterinární lékař, a následně jej schválit příslušný orgán území nebo třetí země odeslání. Dále musí být zvíře doprovázeno písemným prohlášením podepsaným majitelem nebo oprávněnou osobou, ve kterém potvrzuje, že zvíře je do EU přemísťováno v rámci neobchodního přesunu.

Ošetření proti přítomnosti parazita Echinococcus multilocularis uvedené v bodě II.4. veterinárního osvědčení Česká republika nepožaduje.

Osvědčení platí 10 dní od data vystavení úředním veterinárním lékařem vyvážející země až do data kontroly v místě vstupu do EU.  Za účelem dalšího přesunu do jiného členského státu je toto osvědčení platné od data kontroly dokladů a totožnosti po dobu celkem 4 měsíců nebo do data skončení platnosti očkování proti vzteklině nebo do doby, než přestanou platit podmínky týkající se zvířat mladších 16 týdnů uvedených v bodě II.3. veterinárního osvědčení, podle toho, která situace nastane dříve.

V případě, že se jedná o zpětný návrat psa, kočky nebo fretky ze třetí země do EU, použije se místo veterinárního osvědčení evropský pas zvířete v zájmovém chovu. V případě přesunu zvířete z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, San Marina nebo Vatikánu, zvířata mohou být doprovázena pasem podle vzoru uvedeného v části B, přílohy III prov. nař. Komise (EU) č. 577/2013.

 

4. Výjimka z povinného očkování proti vzteklině pro mladá zvířata v zájmovém chovu (psy, kočky a fretky)

V souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 576/2013 Česká republika může souhlasit s dovozem mladých zvířat psů, koček a fretek z  Vyjmenované třetí země (197,2 KB)
 pokud budou splněny tyto podmínky:

– zvířata pocestují v rámci neobchodního přesunu;

– zvířata budou mladší dvanácti týdnů a nebudou očkována proti vzteklině

nebo budou ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny a budou již očkována proti vzteklině, ale ještě nebudou splňovat požadavky na platnost očkování;

– majitel nebo oprávněna osoba předloží podepsané prohlášení, že dané zvíře v zájmovém chovu nepřišlo od narození až do okamžiku neobchodního přesunu do styku s volně žijícími zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině

nebo jsou zvířata v zájmovém chovu přemisťována společně se svou matkou, na které jsou dosud závislá, a z identifikačního dokladu provázejícího jejich matku vyplývá, že před jejich narozením byla očkována proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost očkování.

Dovozce musí nejméně 15 dní přede dnem předpokládaného dovozu požádat Ústřední veterinární správu SVS o stanovení veterinárních podmínek dovozu.

Vyplněnou žádost je možné poslat emailem na epodatelna@svscr.cz, případně zaslat poštou na kontaktní adresu SVS.
Vzhledem k tomu, že elektronická adresa podatelny je svodná pro celou Státní veterinární správu, je nutné v e-mailu uvést konkrétní pracoviště SVS, pro které je e-mail určen či jinak identifikovat místní příslušnost (např. uvedením obce relevantní k příslušnému dokumentu, dotazu či žádosti). Jen takto bude možné přesměrovat příslušný dokument, dotaz či žádost na konkrétní pracoviště a zajistit tak rychlé a efektivní vyřízení.

Dovoz mladých zvířat (psů, koček a fretek) z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, San Marina a Vatikánu podléhá výše uvedeným pravidlům.

Cestování se psy, kočkami a fretkami ve věku dvanácti týdnů nebo ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny z jiných než vyjmenovaných třetích zemí na území České republiky není dovoleno!

 

5. Výjimka v případě tranzitu

V případě tranzitu psů, koček a fretek z vyjmenovaných třetích zemí do EU přes ostatní třetí země se sérologické vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině nepožaduje, pokud majitel nebo oprávněná osoba předloží písemné prohlášení, že daná zvířata nepřišla během tohoto tranzitu do styku se zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině a že jsou v dopravním prostředku nebo v areálu mezinárodního letiště bezpečně zajištěna.

Odkaz na původní článek