CS / EN

Léčiva a odborné veterinární úkony

Na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) smí provádět sami chovatelé hospodářských zvířat na svých hospodářstvích u svých hospodářských zvířat některé vybrané odborné veterinární úkony, kterými jsou:

  1. kastrace samců mladších 7 dnů u prasat, skotu, ovcí, koz, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů,
  2. odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat a kůzlat ve věku do 4 týdnů provedenou chemickou kauterizací, tepelnou kauterizací nástrojem, který vyvíjí potřebné teplo po dobu nejméně 10 sekund,
  3. krácení ocasu u selat mladších 7 dnů a jehňat mladších 8 dnů,
  4. odstraňování ostruh, hřebenů, posledních článků křídel, krácení zobáků, drápů, nastřihování meziprstních blan během prvního dne života drůbeže, odstraňování drápů a zkrácení horní části zobáku u pižmových kachen do 21 dní věku,
  5. kauterizaci zobáků hrabavé drůbeže mladší 10 dnů, která je určena k produkci konzumních vajec, ošetření a úpravu kopyt, paznehtů a spárků zvířat,
  6. obrušování nebo odštípnutí zubů savých selat,
  7. označování zvířat jejich tetováním, ušní známkou nebo elektronickým,
  8. označování zvířat vrubováním uší, označování koní výžehem nebo označování ryb vymrazováním.

Výše uvedené úkony smí provádět pouze chovatel hospodářských zvířat, který splňuje následující podmínky:

  1. minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškounebo vyšší odborné vzdělání ve veterinárním oboru, nebo jiném oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti (požadavky na odbornou způsobilost stanovuje § 59a odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 166/1999 Sb.),
  2. absolvování specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění odborných veterinárních úkonů, složení závěrečné zkoušky a získání osvědčení o způsobilosti k provádění těchto úkonů.

Specializovanou odbornou průpravu organizuje vysoká škola organizující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, která vydává osobám, které absolvovaly tuto specializovanou odbornou průpravu, osvědčení o způsobilosti k provádění odborných veterinárních úkonů a vede seznam těchto osob.

Přehled vypsaných kurzů sledujte na webových stránkách: https://www.vfu.cz/cz/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/.

Práva a povinnosti chovatele hospodářských zvířat jsou stanoveny v § 64b zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), seznam tzv. „dalších odborných veterinárních úkonů“ a podrobnosti provádění těchto úkonů upravuje vyhláška č. 342/2012 Sb.

Chovatel hospodářských zvířat je povinen vést záznamy o dalších odborných veterinárních úkonech, které provedl, o datu jejich provedení, počtu a identifikaci zvířat, u kterých byly tyto úkony provedeny, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 2 let, a na požádání je předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.

 

Odborné veterinární úkony - leták pro chovatele (318,8 KB)

 

 

Odkaz na původní článek