CS / EN

Newcastleská choroba – doporučení pro chovatele

Newcastleská choroba je nebezpečná nákaza více jak 200 druhů ptáků, z nich nejvnímavější je hrabavá drůbež, zvláště kur domácí a papouškovití. Postižené hejno drůbeže se likviduje.

Chovatelům drůbeže v ČR se doporučuje přijmout opatření, která minimalizují nebezpečí přenosu nákazy do chovu a která spočívají v těchto krocích:

 • pravidelná vakcinace drůbeže proti newcastleské chorobě. Na trhu jsou dostupné inaktivované i živé atenuované vakcíny – vakcinace je povinná v reprodukčních chovech kura domácího a v chovech nosnic produkujících konzumní vejce s více než 500 ks nosnic,
 • zákaz vstupu nepovolaným osobám do hal a chovů drůbeže,
 • dodržování zoohygienických zásad v chovu,
 • jednorázové naskladňování a vyskladňování turnusů,
 • aktivace dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů na farmu,
 • zasíťování oken, větracích otvorů a zamezení vstupu volně žijícího ptactva do hal,
 • u chovů, které jsou prováděné na výběhu, zamezit hlavně v podzimním období styku drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky a to omezením výběhové chovu nebo výstavbou zastřešených venkovních voliér, minimálně však zamezit kontaktu volně žijících ptáků s krmením a napájecí vodou pro drůbež,
 • organizovat chov v uzavřených prostorách – halách a zamezit styku drůbeže s volně žijícím ptactvem,
 • vést řádnou evidenci o chovu drůbeže, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích, jak vyplývá z legislativy,
 • pravidelně sledovat zdravotní stav (chování, kondici, příjem krmiva, tekutin, případně snášku),
 • hlásit příslušné krajské veterinární správě státní veterinární správy (KVS SVS) nebo městské veterinární správě v Praze státní veterinární správy (MěVS SVS) zvýšené úhyny a hromadné úhyny drůbeže, v případě chovatelů, kteří chovají drůbež jako podnikatelé platí povinnost hlásit KVS SVS nebo MěVS SVS pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a hlásit zvýšenou úmrtnost o více než 3 % týdně 
 • při chovu v halách v době, kdy nebude mít drůbež přístup na výběh, je třeba pamatovat na zajištění dostatečného podestýlání, zajištění dostatečného krmného prostoru (krmítek) a napáječek. Rovněž je třeba dodržovat doporučené množství kusů drůbeže podle jednotlivých kategorií na jednotku prostoru a dbát na dostatečnou výměnu vzduchu zvýšeným větráním.

Viz veterinární požadavky na chov zvířat ve vyhlášce č. 176/2023 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.

 

Odkaz na původní článek