CS / EN

I. Cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do členských států EU

Pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do členských států EU musí být splněny následující požadavky:

 

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněná osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.

Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.

 

2. Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou.

Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán „doklad o schválení a registraci“. Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.
Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře (92,7 KB)

Pas pro Českou republiku, jehož vzor je uveřejněn ve vyhlášce č. 610/2004 Sb., může být chovatelům pro zvířata vydáván pouze do 28. prosince 2014. Po tomto datu nesmí být pas podle tohoto vzoru soukromým veterinárním lékařem zvířeti vystaven. Pas do tohoto dne chovateli vydaný je však i nadále platný.

Počínaje 29. prosincem 2014 musí soukromý veterinární lékař pro psy, kočky a fretky vystavovat pouze nové pasy vyrobené podle vzoru ve vyhlášce č. 313/2014 Sb. Vzor pasu (123,4 KB)

Subjekty zajišťující výrobu a distribuci pasů schváleným veterinárním lékařům

 

3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 12 týdnů stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.

Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou.

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

 

4. Ošetření proti echinokokům (tj. odčervení)

Před vstupem na území Irska, MaltyFinska musí být psi ošetřeni proti echinokokům, tj. odčerveni.

Ošetření psů proti echinokokům musí být provedeno soukromým veterinárním lékařem ve lhůtě 120 – 24 hodin před vstupem na území těchto států a musí jím být potvrzeno do pasu.

V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.

 

5. Cestování s mláďaty neočkovanými proti vzteklině z České republiky do ostatních členských států

Členské státy mohou udělit výjimku z povinného očkování proti vzteklině pro mláďata psů, koček a fretek do stáří 12 týdnů, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Dále mohou členské státy povolit cestování s mladými psy, kočkami a fretkami ve věku mezi 12 – 16 týdny, kteří již byli očkováni proti vzteklině, ale toto očkování není ještě platné.

Informace o podmínkách cestování s mláďaty psů, koček a fretek do jednotlivých členských států EU jsou na internetových stránkách Evropské komise.

 

6. Poznámka

Při obchodování se psy, kočkami a fretkami musí být zvířata navíc doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 48 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Tyto požadavky pro obchodování musí být splněny i při neobchodním přesunu v případě, že:
– majitel nebo oprávněná osoba cestuje s více než pěti zvířaty, která nejsou přihlášena k účasti na soutěžích, výstavách nebo sportovních akcích či přípravě na tyto akce;
– zvíře v zájmovém chovu není při neobchodním přesunu doprovázeno svým majitelem nebo oprávněnou osobou (tj. zvíře cestuje „samo“).

Odkaz na původní článek