CS / EN

Způsob oznámení o týrání zvířat

Občané mohou podávat, nejlépe písemnou formou, oznámení a podněty k šetření případů na ochranu zvířat proti týrání

 • příslušnému obecnímu úřadu,
 • krajské veterinární správě (resp. příslušnému veterinárnímu inspektorátu v bývalých okresních městech apod.),
 • policii ČR,
 • státnímu zastupitelství.

Přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání projednávají orgány ochrany zvířat ve správním řízení.

Trestní činy vyšetřují orgány činné v trestním řízení a projednávají je soudy.

Pracovníci orgánů ochrany zvířat pověření výkonem dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě jsou oprávněni vstupovat do chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení, do objektů, v nichž je prováděna obchodní činnost se zvířaty, do objektů chovatelů, v nichž jsou chována zvířata, a do objektů, v nichž jsou zvířata porážena, vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace, věcnou osobní a jinou pomoc nezbytnou k výkonu své činnosti; tato pomoc je bezplatná.

Dozor vykonávají příslušné krajské veterinární správy nebo SVS ČR v případech, kdy si to vyhradí.Pověřen výkonem dozoru může být pouze odborný pracovník, který dosáhl věku 18 let, získal osvědčení o způsobilosti po úspěšném složení zkoušek podle zkušebního řádu a prokázal v rámci zkoušky znalost právních předpisů, vztahujících se k činnosti jím vykonávané.

Podle zjištěných skutečností při porušení zákona no ochranu zvířat pracovníci orgánů veterinární správy podávají podněty k zahájení správního řízení příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen projednat všechny podněty podané orgány veterinární správy podle § 22 odst. 1 písm. m), písemně, vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do jednoho měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí o výsledku řízení.

Při projednávání podnětu k ochraně zvířat podle § 24a zákona na ochranu zvířat Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 • rozhodují o zvláštním opatření podle § 28a (viz. dále), § 28b a o předběžné náhradní péči podle § 28c,
 • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat,
 • projednávají přestupky na úseku ochrany zvířat,
 • projednávají správní delikty podle § 27,
 • provádějí zvláštní opatření podle § 28a v součinnosti s příslušným orgánem Policie České republiky,
 • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat.

Na území hlavního města Prahy plní úkoly podle odstavce 1 příslušný úřad městské části hlavního města Prahy.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností si vyžádá v řízení o správním deliktu odborné  je povinen vyžádat si odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je v řízení o přestupku nebo správním deliktu závazné. Je-li řízení zahájeno z podnětu orgánu státní veterinární správy a součástí podnětu je i odborné vyjádření, další odborné vyjádření se nevyžaduje. Odborné vyjádření se rovněž nevyžaduje v řízení o správním deliktu spočívajícím v povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete.

Podle §25 Zaměstnanci zařazení v orgánu ochrany zvířat, pověření výkonem dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy vydanými k jeho provedení a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, posuzovatelé zařízení při akreditačním řízení týkajícím se osoby provozující uživatelské zařízení a při řízení o vydání osvědčení osobě provozující chovné nebo dodavatelské zařízení a při dodržení podmínek stanovených veterinárním zákonem také zaměstnanci obcí zařazení  v obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, pokud je to nezbytné k provedení řízení o správním deliktu nebo při provádění zvláštního opatření podle tohoto zákona, jsou oprávněni

 1. vstupovat do chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení, do objektů v nichž je prováděna obchodní činnost se zvířaty, do objektů a na místa, kde se konají veřejná vystoupení anebo kde jsou provozovány útulky pro zvířata, do objektu chovatelů, v nichž jsou chována zvířata a do objektů, v nichž jsou zvířata usmrcována,
 2. vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace, věcnou osobní a jinou pomoc nezbytnou k výkonu své činnosti; tato pomoc je bezplatná,
 3. pořizovat obrazovou dokumentaci.

Podle § 28a  na návrh krajské veterinární správy může obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím může realizovat tato zvláštní opatření

 1. nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče,
 2. nařídit chovateli zajistit opatření ke snížení počtu hospodářských zvířat včetně jejich usmrcení v souladu s tímto zákonem, dochází-li k jejich týrání,
 3. nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad.

Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.
Náklady spojené s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a s následnou péčí o něj hradí osoba, jíž bylo zvíře odebráno.
Náklady na léčení zvířete, které bylo týráno a poškozeno tak na jeho zdraví, ponese osoba, jež tento stav způsobila, i když přesahují hodnotu zvířete.
O nákladech rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností ve správním řízení.
Náklady spojené se snížením počtu hospodářských zvířat hradí chovatel.

Každý chovatel, nebo pořadatel veřejného vystoupení je povinen pracovníkům orgánů ochrany zvířat provádějícím dozor nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení a osobám

 1. umožnit vstup do prostor a míst uvedených v odstavci 1 písm. a),
 2. poskytnout potřebné informace, doklady, věcnou a osobní pomoc nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně umožnění bezplatného přístupu na veřejná vystoupení,
 3. předvést na požádání zvíře nebo zvířata na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.

Provozovatel útulku nebo záchranné stanice musí kromě uvedených stanovených povinností vést a poskytnout pracovníkům orgánů ochrany zvířat, provádějícím dozor nad dodržováním právních předpisů na úseku ochrany zvířat, tyto informace a doklady:

 1. provozní řád zabezpečující ochranu pohody zvířat a organizaci práce a pracovních postupů stanovených zvláštními právními předpisy6a),
 2. seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, hmotnosti, data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů6b),
 3. seznam vydaných zvířat a jejich nových chovatelů6b), včetně data předání, adresy, kde budou zvířata chována, nebo míst, kde byla zvířata opětně vypuštěna do původního prostředí,
 4. evidenci úniků zvířat z útulku,
 5. doklad o odborné způsobilosti.

Provozovatel útulku je dále povinen

 • provozovat internetové stránky útulku a zveřejňovat na nich aktuální seznam všech zvířat v útulku s jejich fotografií a datem a místem nálezu,
 • poskytnout při předání každého zvířete bezplatně novému chovateli v písemné podobě informace o dosavadním způsobu krmení a popis následné péče o ně.

Členové nebo pracovníci zájmových organizací a občanských sdružení nejsou orgány dozoru nad ochranou zvířat

Orgán nebo jiná osoba, která provádí zabezpečení bytu nebo jiného prostoru, či jiné opatření, v jehož důsledku nebude do bytu nebo jiného prostoru dočasně nikdo vcházet, je povinna se ujistit, že v bytě nebo jiném prostoru nezůstane živé zvíře, které by mohlo být týráno v důsledku omezení jeho výživy a napájení. Orgán nebo jiná osoba, která provádí jiné opatření, v jehož důsledku nemůže chovatel zabezpečit péči o zvíře, zejména zajištění neplánované hospitalizace chovatele, nebo omezení osobní svobody chovatele, je povinna se ujistit, že s chovatelem na místě není zvíře, které by mohlo výt týráno v důsledku omezení jeho výživy a napájení. Pokud zjistí, že takové ohrožení existuje, neprodleně to oznámí příslušnému obecnímu úřadu. Tento úřad bezodkladně zajistí zvířeti potřebnou péči, popřípadě je za tím účelem umístí do náhradní péče; účelně vynaložené náklady spojené s touto péčí hradí stát, pokud přesahují částku 30 000 Kč ve vztahu ke zvířeti nebo zvířatům jednoho chovatele. Vlastník zvířete je povinen nahradit státu náklady, které byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených se zajištěním náhradní péče o zvíře. Toto ustanovení se vztahuje také na případy, kdy je po znemožnění péče chovatele o zvíře z výše uvedených důvodů otevírán byt, automobil nebo jiný prostor.

Odkaz na původní článek