CS / EN

AMP v ČR v minulých letech

 

Africký mor prasat v České republice v letech 2017-2019

V České republice byl dne 26. 6. 2017 potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých.  Vyšetření provedená ve Státních veterinárních ústavech v Olomouci a Jihlavě prokázala nákazu u dvou kusů uhynulých divokých prasat nalezených 21. a 22. 6. v katastrálním území Příluky u Zlína ve Zlínském kraji. Včasný záchyt AMP byl umožněn celoplošným monitoringem, v rámci kterého jsou již od roku 2014 na celém území ČR vyšetřována na AMP všechna nalezená uhynulá prasata divoká.

Okamžitě po potvrzení této nebezpečné nákazy v souladu s legislativou ČR i EU vydala SVS mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat, jeho postupnému tlumení a konečné eradikaci. Byla vymezena tzv. zamořená oblast (ZO) a stanovena opatření v této oblasti. Zamořenou oblastí byl určen celý okres Zlín (1033 km2), v rámci ZO byla vymezena tzv. vysoce riziková oblast.

Mezi zásadní přijatá opatření kromě okamžitého vymezení ZO na dostatečně velkém území, patřila ještě regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v ZO v počáteční fázi šíření AMP a spolupráce s Policií ČR v pozdější fázi), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, omezení migrace prasat divokých z a do ZO (za použití elektrických a pachových ohradníků a ponechání části nesklizených plodin jako zdroje potravy), vymezení oblasti s intenzivním odlovem kolem ZO a samozřejmě pokračující intenzivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna prasata divoká ulovená v ZO a v oblasti s intenzivním odlovem a také všechna nalezená uhynulá prasata divoká byla vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti.

Zároveň bylo chovatelům domácích prasat v ZO nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, kontrola všech přesunů prasat, povinnost hlásit domácí porážky prasat. V hospodářstvích s chovem prasat byly realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti; v zamořené oblasti zahrnovaly i odběry vzorků k laboratornímu vyšetření na AMP v souladu s legislativou. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům.

Důsledným uplatňováním přijímaných opatření se podařilo zabránit šíření infekce AMP v populaci prasat divokých a zavlečení AMP do chovů domácích prasat.

Celkem bylo od 26. 6. 2017 do 31. 12. 2017 diagnostikováno 205 pozitivních případů AMP u prasat divokých, z toho 191 případů u nalezených uhynulých a 14 případů u ulovených prasat divokých. Všechny pozitivní případy byly zjištěny pouze v malé části zamořené oblasti.

Příznivý vývoj pokračoval i v roce 2018. Důsledným uplatňováním nařízených veterinárních opatření se podařilo udržet infekci AMP na stejném území bez dalšího šíření. Na základě výsledků prováděného monitoringu a příznivého vývoje epidemiologické situace byla zamořená oblast od 1. 2. 2018 zmenšena. Výsledkem spolupráce SVS s myslivci a policií ČR při lovu prasat divokých v zamořené oblasti bylo snížení počtu prasat divokých v této oblasti na minimum. Během roku 2018 tak docházelo ke snižování počtu ulovených i nalezených uhynulých prasat divokých, ale zejména se výrazně snížil počet pozitivních případů. Za celý rok 2018 bylo celkem diagnostikováno pouze 25 pozitivních případů AMP u prasat divokých, z toho bylo 21 případů u nalezených uhynulých a 4 případy u ulovených prasat divokých. Poslední pozitivní případ u uloveného prasete divokého byl zjištěn 8. 2. 2018, u nalezených uhynulých prasat divokých 15. 4. 2018 – v tomto případě se ale jednalo o kadávery staré 5-6 měsíců, což znamená, že k nakažení a úhynu došlo již na konci roku 2017 nebo začátkem roku 2018. Všechna další vyšetření v rámci nadále probíhajícího intenzivního monitoringu jak u prasat divokých, tak v chovech prasat domácích byla negativní.

I v roce 2019 pokračoval příznivý vývoj situace. Nadále pokračoval intenzivní monitoring AMP jak u prasat divokých (všechna nalezená uhynulá prasata divoká na celém území ČR, všechna ulovená prasata divoká v ZO a oblasti s intenzivním odlovem), tak i u domácích prasat (všechny zmetalky, podezřelá uhynulá prasata, hromadné úhyny prasat). Ve všech případech bylo vyšetření na AMP negativní. Na základě prováděného plošného monitoringu AMP a jeho výsledcích byly prováděcím rozhodnutím Evropské komise (EU)2019/404 ze dne 12. 3. 2019 všechny oblasti ČR vyjmuty z části I a části II Přílohy prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU. Tímto rozhodnutím EK oficiálně uznala, že ČR úspěšně dokončila eradikaci AMP na svém území a nadále je považována za členský stát bez výskytu AMP. Následně byl Světovou organizací pro zdraví zvířat-OIE obnoven status země prosté AMP dne 19. 4. 2019 uveřejněním self-declaration ČR na webových stránkách OIE (http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/). SVS v souvislosti s dokončením eradikace AMP v ČR ke dni 14. 3. 2019 zrušila zamořenou oblast a oblast s intenzivním odlovem a s tím i opatření, která se na ně vztahovala. Nadále tak zůstala v platnosti jen některá opatření s platností pro celé území ČR.

Přestože byla ČR při tlumení a eradikaci AMP úspěšná, riziko jeho možného znovuzavlečení na naše území nadále trvá. Z důvodu nepříznivé nákazové situaci v sousedních státech – zejména v Polsku a Německu, kde byly potvrzeny případy AMP u divokých prasat pouze cca 60 km od hranice s ČR, vydala 12. 11. 2020 (s účinností od 16. 11. 2020) SVS mimořádná veterinární opatření, kterými v části Libereckého a Ústeckého kraje vymezila oblast intenzivního odlovu divokých prasat. Více informací naleznete zde.

 

Související odkazy

Odkaz na původní článek