CS / EN

Povinná registrace útulků pro zvířata

 

Formulář ke stažení: Žádost o registraci útulku (37,3 KB)

 

Od 1. 11. 2017 veterinární zákon zavedl nové opatření ve vztahu k útulkům pro zvířata – uložil povinnost zažádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o zaregistrování útulku.

§ 42 odst. 6 – Provozovatel útulku pro zvířata je povinen požádat krajskou veterinární správu o registraci útulku nejméně 14 dnů před zahájením činnosti. V žádosti vedle obecných náležitostí podle správního řádu uvede druh útulku, zda půjde o útulek pro hospodářská zvířata nebo o útulek pro zvířata v zájmovém chovu, a kapacitu útulku.

42 odst. 7 – Provozovatel útulku pro zvířata může tuto činnost vykonávat až po registraci. Krajská veterinární správa neprovede registraci, jestliže žadatel nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy vydanými k provozování útulku pro zvířata.

42 odst. 8 – Provozovatel útulku pro zvířata je povinen oznámit krajské veterinární správě změny údajů uvedených v dokladu o registraci do 30 dnů ode dne nastalé změny.

42 odst. 9 – Krajská veterinární správa zruší registraci na žádost provozovatele útulku pro zvířata. Zjistí-li krajská veterinární správa závažné nebo opětovné porušení povinnosti provozovatele útulku, registraci zruší. O zrušení registrace krajská veterinární správa žadatele informuje.

 

Co je útulek a kdo se musí registrovat

Povinnost požádat místně příslušnou KVS o registraci útulku se vztahuje bez výjimky na všechny provozovatele zařízení pro zvířata, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům. Každý provozovatel útulku má povinnost od 1. 11. 2017 požádat KVS o registraci.

Pojem „útulek“ je v současnosti explicitně zmíněn v řadě předpisů. S ohledem na jeho definici ve veterinárním zákoně může však i nadále docházet k nejasnostem, jaký subjekt bude považován za útulek, proto níže uvádíme znění definice, další související definice a dokumenty a současný výklad ustanovení.

Definice útulku podle veterinárního zákona:

útulek (§ 3 odst. 1 písm. kk)) – „útulkem pro zvířata se rozumí zařízení, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům.“

Definice zařízení a definice toulavého a opuštěného zvířete jsou uvedeny v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání:

toulavé zvíře (§ 3 písm. h)) – „toulavým zvířetem se rozumí zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele“,

opuštěné zvíře (§3 písm. i)) – „opuštěným zvířetem se rozumí zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal“,

zařízení (§3 písm. v)) – „zařízením se rozumí stavba, budova, komplexy budov nebo jiné prostory, v nichž je provozována činnost se zvířaty; může se jednat o zařízení, která nejsou úplně oplocena nebo zastřešena, jakož i o pohyblivá zařízení“.

Související dokumenty:

Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu

(Česká republika je signatářem této Dohody Rady Evropy od 24. března 1999) uvádí v čl. 1 odst. 4, co je považováno za útulek – „útulkem pro zvířata se rozumí zařízení neziskového charakteru, kde mohou být zvířata v zájmových chovech držena ve významném množství; takové zařízení může přijímat toulavá zvířata, je-li to právně upraveno národními předpisy“.

Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice zřizování útulků a tzv. depozithttp://eagri.cz/public/web/file/55745/Utulek_x_depozit.pdf

 

V případě spolků, u kterých se jedná o sdružení fyzických osob (event. právnické osoby), které ve svých zařízeních pro zvířata poskytují dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům (např. tzv. dočasky, azyly), případně zvířata také odchytávají, platí, že i tento spolek musí požádat příslušnou KVS o registraci a plnit další (níže uvedené) povinnosti provozovatele.

Na jednotlivé fyzické osoby, kterým je svěřena péče o zvířata obcí, resp. registrovaným útulkem, se povinnosti útulků nevztahují.

V případě tzv. záchytných kotců, pokud se jedná o zařízení, kde dochází k pravidelnému odchytu více zvířat a následné, i krátkodobé péči, platí, že provozovatel kotců má požádat příslušnou KVS o registraci a plnit další povinnosti provozovatele útulku.

Pro ostatní chovatele, kteří nebudou registrováni jako útulek, budou platit podmínky pro chovatele podle veterinárního zákona a povinnost oznámit SVS chov v případě, že budou držet více než 3 feny starší jednoho roku.

Seznam registrovaných útulků zveřejňuje SVS na svých internetových stránkách, kde jsou tak tyto subjekty dostupné k využití pro obce.

 

Jak požádat o registraci útulku

Žádost musí splňovat náležitosti podle správního řádu, tj. podle § 37 odst. 2 z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která jej činí.

Požádat o registraci je nutné nejméně 14 dní před zahájením činnosti nového útulku. Bez toho nebude moci útulek své aktivity zahájit.

Podání žádosti se řídí tedy obecnými pravidly podávání žádostí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Pro ulehčení je pro žadatele na stránkách SVS zveřejněn formulář, který je potřebné podepsat, přiložit kolek a doručit na podatelnu příslušné KVS (poštou nebo osobně).

Po registraci bude danému útulku přiděleno tzv. registrační číslo a vydán doklad o registraci.

 

Co znamená registrace útulku pro dané zařízení

Pokud provozovatel útulku nepožádá o jeho registraci nebo poruší jinou povinnost, SVS udělí sankci; v případě závažných nebo opětovných porušení stanovených povinností může registraci útulku i zrušit. Předmětem kontrol veterinárního dozoru je prověřit, zda je v chovu zajištěná řádná péče o zvířata, zda nedochází například k týrání zvířat a zda provozovatel dodržuje povinnosti dané veterinární legislativou. SVS nemá v kompetenci kontrolovat financování těchto zařízení, původ zvířat, vztahy mezi zřizovateli a provozovatelem, dodržování povinností občanského zákoníku a tím zasahovat do činnosti útulku.

 

Jaké povinnosti platí pro registrované útulky

Dnes se útulky a další podobná zařízení, bez ohledu na jejich označení (depozita, azyly, dočasky apod.), nacházejí legislativně v působnosti několika právních předpisů.

Podmínky pro péči o toulavá a opuštěná zvířata stanoví, z hlediska odchytu, odborné způsobilosti a zařízení jako stavby, veterinární zákon. Zřizování útulků ze strany obcí, základní principy péče ze strany provozovatelů jakožto chovatelů a konkrétní povinnosti provozovatelů útulků, pokud jde například o evidenci zvířat v daném zařízení, stanoví zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Tento předpis upravuje z části také péči o nalezené zvíře z hlediska jejího okamžitého zajištění ve prospěch záchrany zvířete.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví základní zásady, pokud jde o nalezená zvířata z hlediska majetkového práva. Je potřebné zdůraznit, že tyto zásady se nemění a platí, že o nálezu zvířete má být informována obec. To, komu svěří dočasnou péči o nalezené zvíře, u kterého není znám majitel, kam a na jak dlouhou dobu bude zvíře umístěno, je výhradní kompetencí obce.

Je tedy potřebné nezapomínat na tyto zásady a povinnosti:

 • Podle § 42 odst. 2 veterinárního zákona může odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat podle odstavce 1, jakož i sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, provádět fyzická osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu a složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti.

 • Podle § 25 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, musí provozovatel útulku mimo jiné vést a poskytnout pracovníkům orgánů ochrany zvířat, provádějícím dozor nad dodržováním právních předpisů na úseku ochrany zvířat:
  • provozní řád zabezpečující ochranu pohody zvířat, organizaci práce a pracovních postupů,
  • seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, hmotnosti, data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů,
  • seznam vydaných zvířat a jejich nových chovatelů, včetně data předání a adresy, kde budou zvířata chována,
  • evidenci úniků zvířat z útulku,
  • doklad o odborné způsobilosti.
 • Podle § 25 odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, musí provozovatel útulku nově od 1. 2. 2021:
  • provozovat internetové stránky útulku a zveřejňovat na nich aktuální seznam všech zvířat v útulku s jejich fotografií a datem a místem nálezu,
  • poskytnout při předání každého zvířete bezplatně novému chovateli v písemné podobě informace o dosavadním způsobu krmení zvířete a popis následné péče o ně.

 

V současné době je připravován prováděcí právní předpis, který stanoví podmínky pro provozování útulku, jeho uspořádání a minimální velikost prostor pro zvířata.

Případné dotazy zasílejte na adresu mluvci@svscr.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře https://www.svscr.cz/nejcastejsi-dotazy/.

Odkaz na původní článek