Online formuláře


Registrace do
online formulářů


Zapomenuté
heslo

Registrace a zapomenuté heslo neplatí pro formulář „Hlášení vztekliny“.


Hlášení zásilek potravin živočišného původu z EU

Každý, kdo přijme ze země EU zásilku potravin živočišného původu je povinen předem oznámit krajské veterinární správě definované informace týkající se zásilky. Včasným vyplněním a odesláním příslušného formuláře je tato povinnost splněna.(vyhláška 172/2015 o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení).


Formulář hlášení vztekliny

Veterinární lékaři pro provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat v souladu s požadavky stanovenými ministerstvem podle paragrafu 44, odst. 1, písm. d) veterinárního zákona ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR.


Formulář pro hlášení sezónního prodeje živých ryb

Osoba, která provozuje prodej živých ryb na samostatném prodejním místě (např. prodej vánočních kaprů) musí nejméně 7 dní před zahájením prodeje oznámit krajské veterinární správě, kdy a na kterém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen. Vyplněním a odesláním on-line formuláře je tato povinnost splněna. Prodejce je povinen seznámit se s požadavky na samostatná prodejní místa a pravidla pro prodej živých ryb na těchto místech a s poučením o týrání ryb.


Ostatní online formuláře

Další online formuláře soukromé laboratoře provádějící vyšetření na trichinely a výrobce medikovaných krmných směsí.