CS / EN

Online formuláře
Každý, kdo přijme ze země EU zásilku potravin živočišného původu je povinen předem oznámit krajské veterinární správě definované informace týkající se zásilky. Včasným vyplněním a odesláním příslušného formuláře je tato povinnost splněna (Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení).


Osoba, která provozuje prodej živých ryb na samostatném prodejním místě (např. prodej vánočních kaprů) musí nejméně 7 dní před zahájením prodeje oznámit krajské veterinární správě, kdy a na kterém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen. Vyplněním a odesláním on-line formuláře je tato povinnost splněna. Prodejce je povinen seznámit se s požadavky na samostatná prodejní místa a pravidla pro prodej živých ryb na těchto místech a s poučením o týrání ryb.


Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen (§ 4 odstavec 3 až 5 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon).


Ohlášení domácí porážky skotu nebo farmových jelenovitých. Ohlášení se provádí minimálně 3 dny před porážkou. Stejným způsobem musí být možné porážku odhlásit (tj. zaslat informaci, že ohlášená porážka se neuskuteční popř. neuskutečnila). (§ 21 odstavec 5 zákona č. 166/1999 Sb.)


Oznámit do 24 hodin od provedení porážky krajské veterinární správě porážku skotu nebo prasat, pokud jsou maso nebo orgány určeny k dodání zpět chovateli; v oznámení se uvede druh a počet poražených kusů a osobu, které maso nebo orgány dodal (§ 23 odstavec 1 písmeno h) zákona č. 166/1999 Sb.)


Ohlásit krajské veterinární správě každou dodávku jatečných zvířat nejméně 3 pracovní dny před jejím uskutečněním v provoze, kde není soustavný veterinární dozor (§ 23 odstavec 1 písmeno d) zákona č. 166/1999 Sb.)


Ohlašování zahájení předvývozních karantén v souladu s § 38b zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon). Oznámením zahájení karantény přes tento formulář splní vývozce povinnost podle § 38b odst. (9) veterinárního zákona.

Návod pro podání hlášení naleznete zde: Předvývozní karantény.ppsx nebo Předvývozní karantény.pdf


Formulář pro oznámení o uvedení nebezpečné potraviny živočišného původu na trh (povinnost potravinářského podniku dle čl. 19 nařízení (ES) č. 178/2002)


Podání podnětu k došetření infekcí přenášených potravinami a vodou (alimentární nákazy) v rámci kompetencí dozoru Státní veterinární správy(SVS) nebo zdravotně závadných potravin jejichž výroba je pod dozorem SVS. Formulář slouží pouze pracovníkům orgánů ochrany veřejného zdraví. Návod pro práci s formulářem: zde


Formulář pro oznámení veřejného vystoupení se zvířaty (povinnost dle §8 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání)
- Netýká se svodů hosp. zvířat


Online formuláře k africkému moru prasat (AMP)
  • Ohlášení přesunu těl ulovených volně žijících prasat
  • Ohlášení přemístění zásilky prasat chovaných mimo uzavřená pásma do uzavřených pásem
  • Veterinární osvědčení pro přemístění zásilek živých prasat a zárodečných produktů
  • Veterinární osvědčení pro přepravu živočišných produktů určených k lidské spotřebě
  • Veterinární osvědčení pro přepravu vedlejších živočišných produktů (VŽP)

Další online formuláře soukromé laboratoře provádějící vyšetření na trichinely a výrobce medikovaných krmných směsí.