CS / EN

Zahrabání (pohřbení) uhynulých zvířat v zájmovém chovu

Veterinární zákon umožňuje chovateli na vlastním pozemku zahrabání (pohřbení) vlastního zvířete v zájmovém chovu, například psa nebo kočky, za podmínky, že zvíře neuhynulo na nebezpečnou nákazu nebo nebylo na nějakou nákazu podezřelé. Doma na zahradě si tak lidé mohou kromě svého psa nebo kočky pohřbít například i fretku nebo králíka chovaného jako mazlíčka. Je ale zakázáno pohřbívat hospodářská zvířata jako je prase nebo přežvýkavec (skot, ovce, koza). Tato zvířata musí být neškodně odstraněna v kafilerii anebo krajskou veterinární správou schválené spalovně VŽP.

Samotné zahrabání (pohřbení) uhynulého psa nebo kočky musí být provedeno na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí (mimo vodního zdroje a podobně), a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků (např. chirox, chirosan, chloramin B, dezipur, chlorové vápno atd.).

Zahrabání (pohřbení) koně může být provedeno na vlastním pozemku chovatele pouze se souhlasem místně příslušné krajské veterinární správy a za podmínek stanovených vyhláškou č. 82/2014. Zahrabání koně není možné povolit v oblastech vymezených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Správní poplatek za vydání souhlasu k pohřbení koně je 100 Kč. Jelikož nelze souhlas vydat „na počkání“, měli by chovatelé koní možnost pohřební vlastních koní na vlastním pozemku řešit ještě za jejich života a v dostatečném časovém předstihu kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Odkaz na původní článek