CS / EN

Zahrabávaní (pohřbení) zvířat v zájmovém chovu včetně koňovitých a hřbitovy pro zvířata

Veterinární zákon umožňuje, aby si chovatel na svém pozemku zahrabal (pohřbil) své zvíře v zájmovém chovu nebo koňovitého za podmínky, že zvíře neuhynulo nebo nebylo utraceno z důvodu výskytu nebo podezření na nebezpečnou nákazu. Přičemž zvířetem v zájmovém chovu se rozumí zvíře, které náleží k druhům, které jsou běžně živeny a drženy lidmi pro jiné než hospodářské účely, nikoliv však konzumovány, nesmí se ale jednat o přežvýkavce, prasata nebo zvířata vyžadující zvláštní péči z třídy savců (například opice nebo šelmy). 

Pohřbení koňovitého je navíc podmíněno souhlasem místně příslušné krajské veterinární správy a za dodržení podmínek uvedených ve vyhlášce č. 210/2023 Sb. Formulář žádosti o souhlas se zahrabáním koňovitého: Žádost o souhlas se zahrabáním koňovitého (76,3 KB)

Jelikož souhlas se zahrabáním koňovitého nelze vydat tzv. „na počkání“ z důvodu nutnosti ověření splnění všech podmínek uvedených ve vyhlášce č. 210/2023 Sb. , chovatelům lze doporučit, aby vhodnost zvoleného místa pro zahrabání kadáveru koňovitého konzultovali s místně příslušnou krajskou veterinární správou již za života zvířete.  Samotný souhlas se zahrabáním kadáveru koňovitého krajská veterinární správa vydá až po úhynu nebo utracení zvířete, kdy lze ověřit, že zvíře neuhynulo nebo nebylo utraceno z důvodu podezření nebo výskytu nebezpečné nákazy.

Chovatel zájmového zvířete si tedy může na vlastním pozemku zahrabat (pohřbít) vlastního například psa nebo kočku. Místo pro zahrabání zájmového zvířete má být vodné jak z hlediska ochrany zdraví lidí nebo zvířat tak i životního prostředí (mimo vodního zdroje – studny, potoka a podobně). Veterinární zákon stanovuje zahrabání kadáveru do hloubky alespoň 80 cm.

Hřbitovy pro zvířata v zájmovém chovu

Hřbitov pro zvířata v zájmovém chovu může být zřízen pouze na základě povolení místně příslušné krajské veterinární správy a za podmínek uvedených ve vyhlášce č. 210/2023 Sb.

Seznam hřbitovů pro zvířata v zájmovém chovu je zde.

Odkaz na původní článek