CS / EN

Organická hnojiva

Organickým hnojivem se rozumí materiály živočišného původu používané k udržování nebo zlepšování výživy rostlin a fyzikálních a chemických vlastností a biologické aktivity půd, ať už samostatně nebo společně; mohou zahrnovat hnůj, nemineralizované guáno, obsah trávicího traktu, kompost a zbytky rozkladu (digestát).

Mezi organická hnojiva tak kromě klasického hnoje patří i hnojiva s obsahem kompostu a digestátu nebo masokostní moučky kategorie 2 a zpracované živočišní bílkoviny (masokostní moučka kategorie 3) anebo dalších získaných produktů jako například rohoviny, glycerinu, hydrolyzované bílkoviny, krevních výrobků a podobně. Všechny uvedené komodity použité k výrobě organických hnojiv musí pocházet z krajskou veterinární správou schválených nebo registrovaných provozů.

Výroba organických hnojiv podléhá schválení krajskou veterinární správou dle článku 24 nařízení (ES) č. 1069/2009. Výrobce organických hnojiv před zahájením výroby musí požádat o schválení provozu místně příslušnou krajskou veterinární správu. Formulář žádosti:

Žádost o schválení nebo registraci osoby nebo provozovny manipulující s VŽP (62,0 KB)

V případě schválení je provozu přiděleno schvalovací číslo, které musí být následně uváděno na všech výrobcích. Výrobce, včetně schvalovacího čísla, je uveden v seznamu schválených/registrovaných zpracovatelů VŽP.

Schválený výrobce organických hnojiv je povinen nahlásit svou činnost na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který provádí registraci hnojiv dle zákona č. 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech). ÚKZÚZ je rovněž příslušným orgánem pro dozor nad správným označováním, skladováním  a používáním hnojiv.

Poučení pro výrobce organických hnojiv: Výroba organických hnojiv bez řádného schválení krajskou veterinární správou je přestupkem podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. o) veterinárního zákona, za který může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. Registrace hnojiva dle zákona č. 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech) provedená ÚKZÚZ nenahrazuje schválení ze strany krajské veterinární správy a neopravňuje k uvádění organických hnojiv na trh.

Podmínky pro výrobu organických hnojiv jsou uvedeny v příloze XI a obecné požadavky pro výrobní zařízení v příloze IX nařízení Komise (EU) č. 142/2011.

Odkaz na původní článek