CS / EN

Organická hnojiva

Organickým hnojivem se rozumí materiály živočišného původu používané k udržování nebo zlepšování výživy rostlin a fyzikálních a chemických vlastností a biologické aktivity půd, ať už samostatně nebo společně; mohou zahrnovat hnůj, nemineralizované guáno, obsah trávicího traktu, kompost a zbytky rozkladu (digestát).

Mezi organická hnojiva tak kromě klasického hnoje patří například:

  • Kompost nebo digestát (viz sekci bioplynové stanice a kompostárny);
  • Zpracovaný hnůj – tepelné ošetření při nejméně 70 °C po dobu alespoň 60 minut;
  • Rohovina nebo hnojiva z ovčí vlny – tepelné ošetření při nejméně 80 °C po dobu alespoň 60 minut;
  • Hnojiva s obsahem živočišných mouček (masokostní, péřová, krevní, hydrolyzovaná a další);
  • Hnojiva s obsahem glycerinu;
  • Hmyzí trus (frass) – tepelné ošetření při nejméně 70 °C po dobu alespoň 60 minut.

Hmyzí trus získaný od farmově chovaného hmyzu, na rozdíl od klasického hnoje, nelze uvádět na trh jako „čerstvý hnůj“, jelikož se nejedná o hnůj – před jeho uvedením na trh musí projít tepelným ošetřením.

Všechna výše uvedená organická hnojiva (vyjma hnoje) musí pocházet z krajskou veterinární správou schválených provozů a vyhovovat mikrobiologickému vyšetření (negativní na Salmonella a v toleranci na Enterobacteriaceae nebo E. coli).

Výrobce organických hnojiv před zahájením výroby je povinen požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o schválení výrobního provozu dle článku 24 nařízení (ES) č. 1069/2009. Formulář žádosti: Žádost o schválení nebo registraci osoby nebo provozovny manipulující s VŽP (85,5 KB)

V případě schválení je provozu přiděleno schvalovací číslo, které musí být následně uváděno na všech výrobcích. Výrobce, včetně schvalovacího čísla, je uveden v seznamu schválených/registrovaných zpracovatelů VŽP zveřejněmám na internetových stránkách Státní veterinární správy.

Poučení pro výrobce organických hnojiv: Výroba organických hnojiv bez řádného schválení krajskou veterinární správou je přestupkem podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. o) veterinárního zákona, za který může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Registrace hnojiva dle zákona č. 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech) provedená ÚKZÚZ nenahrazuje schválení ze strany krajské veterinární správy a neopravňuje k uvádění organických hnojiv na trh.

Podmínky pro výrobu organických hnojiv jsou uvedeny v příloze XI a obecné požadavky pro výrobní zařízení v příloze IX nařízení Komise (EU) č. 142/2011.

Odkaz na původní článek