CS / EN

Veterinární asanace (odchyt zvířat a DDD)

Odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat, a speciální ochranná dezinfekce, deratizace a dezinsekce jsou činnosti, spadají pod veterinární asanaci (§ 39 zákona č. 166/1999 Sb.). Uvedené činnosti mohou provozovat pouze osoby odborně způsobilé, s čistým výpisem z rejstříku trestů a s povolením místně příslušné krajské veterinární správy. Formulář žádosti s detailním popisem podmínek pro povolení činnosti:
Žádost o povolení výkonu veterinární asanační činnosti – DDD nebo odchyt zvířat (69,6 KB)

 

Odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat

Osoby vykonávající odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat jsou povinné absolvovat specializovanou odbornou průpravu organizovanou vysokou školou s akreditovaným studijním programem v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny a úspěšně složit závěrečnou zkoušku. Úspěšné absolvování uvedeného kurzu je zásadní podmínkou pro vydání povolení odchytu zvířat ze strany místně příslušné krajské veterinární správy.

Seznam registrovaných osob s povolením pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat je zde.

 

DDD (dezinfekce, deratizace a dezinsekce)

Ochranná dezinfekce, deratizace a dezinsekce (DDD) je definovaná zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (§ 55). Přičemž ochranná DDD se dělí na běžnou a speciální DDD. Běžnou DDD může de facto ve své domácnosti dělat každý za pomocí běžně dostupných prostředků, ale speciální DDD mohou dělat pouze osoby odborně způsobilé s povolením.

Speciální ochrannou DDD v potravinářských nebo zemědělských provozech (§ 58 odst. 2) může vykonávat pouze osoba, která:

a) absolvovala speciální mistrovský kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví). Školení dle uvedené vyhlášky č. 490/2000 Sb. organizují orgány ministerstva zdravotnictví.;

b) má platné osvědčení o odborné způsobilosti;

c) má povolení k výkonu veterinární asanační činnosti vydané místně příslušnou krajskou veterinární správou. Bez tohoto povolení nelze vykonávat speciální DDD v potravinářských a zemědělských provozech.

 

Seznam registrovaných osob s povolením pro výkon speciální ochranné DDD v potravinářských a zemědělských provozech je zde.

Odkaz na původní článek