CS / EN

Obchodování a vývoz

V rámci obchodování s VŽP nebo získanými produkty mezi členskými státy EU platí:

  • V případě materiálů kategorie 1 nebo 2 musí členský stát určení souhlasit s přijetím těchto materiálů. To znamená, že pokud někdo chce vyvézt například do Německa masokostní moučku kategorie 1 nebo 2 musí předem v Německu požádat příslušný orgán o povolení. Vzor žádosti o povolení k odeslání VŽP nebo získaných produktů do jiného členského státu je uveden v příloze XVI kapitoly III oddílu 10 nařízení (EU) č. 142/2011.
  • Potvrzené povolení musí být následně předloženo místně příslušné krajské veterinární správě, odkud uvedené materiály budou odeslané. Každá zásilka musí být rovněž hlášena prostřednictvím systému TRACES.

Povinnost hlášení každé zásilky prostřednictvím systému TRACES se kromě materiálů kategorie 1 nebo 2 (zpracovaných i nezpracovaných) týká i zpracované živočišné bílkoviny což je „masokostní moučka“ kategorie 3.

  • Každou zásilku VŽP nebo získaných produktů všech tří kategorií musí provázet řádně vyplněný obchodní doklad dle přílohy VIII nařízení (EU) č. 142/2011 přičemž přepravované materiály musí být řádně označeny (barevně i textem) dle podmínek stanovených v kapitole II přílohy VIII nařízení (EU) č. 142/2011:
  1. Materiály kategorie 1 – černá barva a nápis „pouze k neškodnému odstranění“ nebo v případě dalšího zpracování „pouze k výrobě získaného produktu. Není určeno k lidské spotřebě ani ke krmení zvířat ani k aplikaci na půdu“.
  2. Materiály kategorie 2 (kromě hnoje) – žlutá barva a nápis „není určeno ke krmení zvířat“.
  3. Materiály kategorie 3 – zelená barva a nápis „není určeno k lidské spotřebě“.

Konkrétní podmínky pro přepravu a jejich správné označení jsou uvedeny v příloze VIII nařízení Komise (EU) č. 142/2011. Pro přepravu VŽP nebo získaných produktů v rámci České republiky lze použít i národní obchodní doklad.

Přeprava finálních výrobků (tzv. produktů, které dosáhly konečného bodu) jako například zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, zpracované kůže, kožky nebo kožešiny, želatina, kolagen, ošetřené lovecké trofeje anebo bionafta nepodléhá výše uvedeným podmínkám – jedná se o hotové výrobky, které lze uvádět na společný trh.     

Vývoz (export) VŽP kategorie 1 a 2 do třetích zemí je vesměs zakázán, zejména pokud se týká masokostní moučky kategorie 1 nebo 2. Povolen je pouze export zpracované živočišné bílkoviny (kategorie 3) za podmínky, že každá zásilka musí být hlášena prostřednictvím systému TRACES a v případě, že moučka obsahuje bílkovinu z přežvýkavců, tak export může být realizován pouze v zaplombovaných kontejnerech napřímo ze zpracovatelského závodu (kafilerie) na předem určené stanoviště hraniční kontroly (BIP), místa ze kterého zásilka opustí EU.

Odkaz na původní článek