CS / EN

Ostatní zpracovatelé VŽP

Do této kategorie lze zahrnout všechny ostatní osoby a subjekty mimo již zmíněné v předešlých bodech a které nějak manipulují s VŽP nebo získanými produkty. Do této skupiny patří například zpracovatelé loveckých trofejí, zpracovatelé kůží, peří, rohů, vlny, včelařských produktů jako je například výroba mezistěn do úlů, oleochemické závody pro zpracování živočišných tuků, přepravci VŽP nebo získaných produktů, sklady VŽP nebo získaných produktů ale i zprostředkovatelé obchodu s VŽP nebo získanými produkty.

Všechny výše uvedené činnosti podléhají registraci místně příslušné krajské veterinární správy. Formulář žádosti o registraci:
Žádost o schválení nebo registraci osoby nebo provozovny manipulující s VŽP (85,5 KB)

Bližší podmínky pro výše uvedené činnosti lze nalézt v nařízení Komise (EU) č. 142/2011.

Odkaz na původní článek