CS / EN

Bioplynové stanice a kompostárny

Bioplynové stanice nebo kompostárny, které zpracovávají vedlejší živočišné produkty, včetně kuchyňských odpadů, podléhají schválení místně příslušnou krajskou veterinární správou. Formulář žádosti:
Žádost o schválení nebo registraci osoby nebo provozovny manipulující s VŽP (60,4 KB)

Schválení ze strany krajské veterinární správy se samozřejmě nevyžaduje u domácích kompostérů, které zpracovávají kuchyňské odpady z vlastní domácnosti. Schválení se rovněž nevyžaduje u kompostérů zpracovávajících kuchyňské odpady pouze z vlastního provozu, jako jsou například restaurace nebo školní jídelny, a to za podmínky, že výsledný kompost není uváděn na trh, ale je aplikován výhradně na vlastním pozemku majitele kompostéru. 

Kompostárna nebo bioplynová stanice může zpracovávat pouze VŽP kategorie 2 nebo 3. V případě kategorie 2 ale platí, že v „syrovém“ stavu to mohou být pouze mléko, vejce a produkty z nich vyrobené nebo hnůj, kejda a obsah trávicího traktu. Uvedené materiály však nesmí představovat riziko šíření přenosného onemocnění.

Ostatní materiály kategorie 2 musí být nejdřív zpracovány v asanačním podniku tlakovou sterilizací a až výsledná masokostní moučka může být využita v kompostárně nebo bioplynové stanici.

Materiály kategorie 1 nesmí být použity na výrobu bioplynu nebo v kompostárně ani po předešlém zpracování tlakovou sterilizací v asanačním podniku.

 

Standardní parametry pro zpracování VŽP v kompostárně nebo bioplynové stanici

Zařízení musí být vybaveno pasterizačně/hygienickou jednotkou, která zaručí, že:

  1. Maximální velikost částic před vstupem do jednotky je 12 mm,
  2. Minimální teplota celé hmoty materiálu v jednotce bude 70 °C, a
  3. Minimální doba v jednotce bez přerušení bude 60 minut.

Výše uvedené parametry pro zpracování VŽP v kompostárnách nebo bioplynových stanicích není vyžadováno, pokud se v zařízení zpracovává hnůj, obsah trávicího traktu, kejda anebo mléko, vejce a produkty z nich za podmínky, že uvedené materiály nepředstavují žádné riziko z pohledu šíření závažného přenosného onemocnění a jsou jedinými materiály živočišného původu.   

Podmínky pro schválení bioplynových stanic nebo kompostáren zpracovávajících VŽP jsou uvedeny v příloze V nařízení Komise (EU) č. 142/2011.

Odkaz na původní článek