CS / EN

Bioplynové stanice a kompostárny

Bioplynové stanice nebo kompostárny, které zpracovávají vedlejší živočišné produkty nebo získané produkty, včetně kuchyňských odpadů nebo prošlých potravin živočišného původu, podléhají schválení místně příslušnou krajskou veterinární správou dle článku 24 nařízení (ES) č. 1069/2009. Formulář žádosti:
Žádost o schválení nebo registraci osoby nebo provozovny manipulující s VŽP (85,5 KB)

Schválení ze strany krajské veterinární správy se samozřejmě nevyžaduje u domácích kompostérů, které zpracovávají kuchyňské odpady z vlastní domácnosti. Schválení se rovněž nevyžaduje u kompostérů zpracovávajících kuchyňské odpady pouze z vlastního provozu, jako jsou například restaurace nebo školní jídelny, a to za podmínky, že výsledný kompost není uváděn na trh, ale je aplikován výhradně na vlastním pozemku majitele kompostéru.   

Kompostárna nebo bioplynová stanice může zpracovávat pouze vedlejší živočišné produkty  kategorie 2 nebo 3. V případě kategorie 2 ale platí, že v „syrovém“ stavu to mohou být pouze mléko, vejce a produkty z nich vyrobené anebo hnůj, kejda a trávící trakt a jeho obsah. Uvedené materiály však nesmí představovat riziko šíření přenosného onemocnění.

Ostatní materiály kategorie 2 musí být nejdřív zpracovány v asanačním podniku tlakovou sterilizací a až výsledná masokostní moučka může být využita v kompostárně nebo bioplynové stanici.

Materiály kategorie 1 nesmí být použity na výrobu bioplynu nebo v kompostárně ani po předešlém zpracování tlakovou sterilizací v asanačním podniku, vyjma glycerinu získaného při výrobě bionafty z kafilerních tuků kategorie 1, který lze použít pří výrobě bioplynu.

Standardní parametry pro zpracování VŽP v kompostárně a bioplynové stanici vybavené pasterizačně/hygienickou jednotkou

  1. Maximální velikost částic před vstupem do jednotky je 12 mm,
  2. Minimální teplota celé hmoty materiálu v jednotce bude 70 °C, a
  3. Minimální doba v jednotce bez přerušení bude 60 minut.

Poučení pro provozovatele kompostáren a bioplynových stanic: Produkce kompostu a digestátu jako organických hnojiv bez řádného schválení krajskou veterinární správou je přestupkem podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. o) veterinárního zákona, za který může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. Registrace kompostu nebo digestátu jako hnojiva dle zákona č. 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech) provedená ÚKZÚZ nenahrazuje schválení ze strany krajské veterinární správy a neopravňuje k uvádění kompostu nebo digestátu na trh.

Podmínky pro schválení bioplynových stanic nebo kompostáren zpracovávajících VŽP jsou uvedeny v příloze V nařízení Komise (EU) č. 142/2011.

Odkaz na původní článek