CS / EN

Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu (petfood)

Zvířetem v zájmovém chovu se dle definice v nařízení (ES) č. 1069/2009 rozumí „jakékoliv zvíře, které náleží k druhům, které jsou běžně živeny a drženy lidmi pro jiné než hospodářské účely, nikoliv však konzumovány“. Takže kromě psů nebo koček mezi zvířata v zájmovém chovu řadíme i například akvarijní nebo terarijní zvířata, tudíž níže uvedená pravidla se vztahují na všechny výrobce krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, ve kterých je obsažena živočišná bílkovina. Pokud tedy někdo vyrábí krmiva pro zájmová zvířata bez použití jakékoliv živočišné bílkoviny, například ptačí zob složený pouze ze semen různých plodin, níže uvedená pravidla se na něho nevztahují a jeho výroba spadá pouze do kompetence Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

Každý výrobce krmiv pro zvířata v zájmovém chovu nebo žvýkacích pamlsků pro psy anebo producent dochucovacích masových výtažků určených do krmiv podléhá schválení místně příslušnou krajskou veterinární správou a to dle článku 24 nařízení (ES) č. 1069/2009. Formulář žádosti: Žádost o schválení nebo registraci osoby nebo provozovny manipulující s VŽP (85,5 KB)

Výrobce krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (včetně BARFF) musí tedy před samotným zahájením výroby krmiv požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o schválení svého výrobního provozu. Samotný provoz musí mít vypracovaný postup založený na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP).

V případě schválení je provozu přiděleno schvalovací číslo, které musí být následně uváděno na všech výrobcích. Schválený výrobce, včetně schvalovacího čísla, je uveden v seznamu schválených/registrovaných zpracovatelů VŽP.

Schválený výrobce krmiv pro zvířata v zájmovém chovu je povinen nahlásit svou činnost na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který výrobce krmiv zaregistruje. ÚKZÚZ je rovněž kompetentním orgánem pro dozor nad správným označováním, kvalitou a složením krmiv. Veterinární dozor je zaměřen na vhodnost použitých surovin živočišného původu a zdravotní nezávadnost výsledných krmiv.

Poučení pro výrobce krmiv pro zájmová zvířata: Výroba krmiv bez řádného schválení krajskou veterinární správou je přestupkem podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. o) veterinárního zákona, za který může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. Registrace provedená ÚKZÚZ nenahrazuje schválení ze strany krajské veterinární správy a neopravňuje k uvádění krmiv na trh.

Pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu mohou být použity pouze VŽP kategorie 3, tj. materiály pocházející ze zdravých zvířat vhodných k lidské spotřebě. Tedy surovina za normálních okolností vhodná k lidské spotřebě, což platí zejména v případě produkce syrových krmiv neboli BARF. Je zakázáno k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu používat kuchyňské odpady.

Výsledné krmivo pro zvířata v zájmovém chovu musí splňovat přísná mikrobiologická kritéria (negativní na Salmonella a v toleranci na Enterobacteriaceae) a výrobce musí mít ve svém plánu HACCP stanovenou frekvenci vyšetřování finálních výrobků a sepsán postup opatření v případě nevyhovujících výsledků vyšetření.

Legislativa víceméně rozlišuje 4 druhy krmiv pro zájmová zvířata (pro psy nebo kočky):

1) Syrová krmiva neboli BARF

2) Zpracovaná krmiva – tepelně ošetřena zahřátím celé hmoty produktu nejméně na teplotu 90 °C nebo vyrobena z obdobně tepelně ošetřených surovin živočišného původu.

3) Konzervovaná krmiva – musí být podrobena tepelnému ošetření, při kterém je dosaženo hodnoty Fc rovné minimálně 3.

4) Žvýkací pamlsky – podrobeny ošetření dostačující ke zničení patogenních organismů včetně salmonel.

Konkrétnější a úplné podmínky pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu jsou uvedeny v přílohách XIII a IX nařízení Komise (EU) č. 142/2011

 

UPOZORNĚNÍ pro chovatele psů a koček na riziko při krmení syrovými krmivy (BARF)!

Aujeszkyho choroba je nebezpečná nákaza u prasat. Česká republika je sice uvedené nákazy úředně prostá, ale pouze co se týče domácích prasat. V populaci volně žijících divokých prasat původce onemocnění cirkuluje a cca 25 % populace divočáků je na tuto nákazu sérologicky pozitivních. Nákaza je z prasat přenosná téměř na všechny savce mimo člověka a primátů a vždy končí letálně (smrtí), kromě samotných prasat. Z uvedeného důvodu je důležité upozornit na velké riziko pro psy nebo kočky, pokud jsou krmeni syrovým masem nebo vnitřnostmi z volně žijících divokých prasat nebo syrovým krmivem (BARF) s obsahem masa z volně žijících divočáků. Základní preventivní pravidlo při krmení psa masem z volně žijících divokých prasat je tepelná úprava, jelikož původce onemocnění je poměrně citlivý k vyšším teplotám, naopak v mraženém mase je schopen přežít i několik měsíců. Je rovněž důležité zmínit, že ne všechny členské státy EU jsou prosté Aujeszkyho choroby u domácích prasat, proto je důležité znát původ vepřového, které chci dát zkrmit svému psovi v syrovém stavu nebo použít k výrobě BARF. Samozřejmě, že riziko nakažení je minimální , ale je důležité na něj upozornit. Z okolních zemí není prosté Aujeszkyho nemoci u domácích prasat například Polsko, dále jsou to všechny pobaltské země, Itálie anebo například Španělsko.

V případě nakažení psa původcem Aujeszkyho choroby, pes do několika dnů maximálně týdnů za výrazných nervových příznaků spojených se silným svěděním uhyne. Vakcinace proti nákaze pro psy neexistuje a nakaženého psa nelze vyléčit a zachránit. 

Zkrmování tepelně neopracovaného masa ze zvěřiny všeobecně (zejména neznámého původu) anebo syrových krmiv (BARF) ze zvěřiny představuje riziko i z pohledu nakažení psa nebo kočky různými parazity. Tím se domácí mazlíčci mohou stát potencionálním rizikem i pro své majitele.  

Na druhou stranu tepelně zpracované nebo konzervované krmivo ze zvěřiny je zcela bezpečné a nepředstavuje pro psa nebo kočku žádné riziko z pohledu možného nakažení  Aujeszkyho chorobou nebo parazity.

Odkaz na původní článek