CS / EN

Krmiva pro hospodářská zvířata (zákaz zkrmování)

Příslušným orgánem pro dozor nad výrobou a uváděním na trh krmiv pro hospodářská zvířata a jejich správné označování je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který registruje nebo schvaluje všechny výrobce krmiv v České republice.

Státní veterinární správa dozoruje zdravotní nezávadnost krmiv – mikrobiologické znečištění (kontaminace salmonelami) a rovněž použití živočišných bílkovin, včetně rybí moučky, v krmivech pro hospodářská zvířata. 

Mezi povolené živočišné bílkoviny, které lze zkrmovat všem druhům hospodářských zvířat patří mléčné, vaječné nebo hydrolyzované bílkoviny vyrobené z nepřežvýkavců nebo kůží přežvýkavců. Níže v tabulce uvádíme přehled dalších živočišných bílkovin, které lze použít ve výživě hospodářských zvířat, přičemž platí, že všichni výrobci (producenti) uvedených krmných surovin živočišného původu musí být schválení/registrování dle nařízení (ES) č. 1069/2009 a splňovat podmínky uvedené v nařízení Komise (EU) č. 142/2011. Samotný přehled níže uvedených živočišných bílkovin vychází z přílohy IV nařízení (ES) č. 999/2001.

 

 

Skot, ovce, kozy

Prasata

Drůbež

Akvakultura

Rybí moučka

Pouze v mléčných náhradách

Ano

Ano

Ano (nesmí pocházet ze stejného druhu farmově chovaných ryb)

Zpracovaná živočišná bílkovina z drůbeže

Ne

Ano  

Ne

Ano  

Zpracovaná živočišná bílkovina z prasat

Ne

Ne

Ano

Ano

Zpracovaná živočišná bílkovina z hmyzu*

Ne

Ano

Ano

Ano

Zpracovaná živočišná bílkovina mix bez obsahu přežvýkavců

Ne

Ne

Ne

Ano

Zpracovaná živočišná bílkovina mix s obsahem přežvýkavců

Ne

Ne

Ne

Ne

Krevní výrobky

Ne

Ano (z krve nepřežvýkavců)

Ano (z krve nepřežvýkavců)

Ano (z krve nepřežvýkavců)

Difosforečnan a trifosforečnan vápenatý živočišného původu

Ne

Ano

Ano

Ano

Kolagen / želatina z přežvýkavců

Ne

Ano

Ano

Ano

Kolagen / želatina z nepřežvýkavců

Ano

Ano

Ano

Ano

* zpracovaná živočišná bílkovina vyrobena ve schváleném zařízení z farmově chovaného hmyzu druhů: bráněnka (Hermetia illucens), moucha domácí (Musca domestica), potemník moučný (Tenebrio molitor), potemník stájový (Alphitobius diaperinus), cvrček domácí (Acheta domesticus), cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus), cvrček banánový (Gryllus assimilis), bourec morušový (Bombyx mori). 

Odkaz na původní článek