CS / EN

Ostatní živočišné produkty k lidské spotřebě

Other products of animal origin intended for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
p.n.K. 2020/2235 III 39 FRG chlazená, zmrazená nebo připravená žabí stehýnka určená k lidské spotřebě
chilled, frozen or prepared frogs` legs intended for human consumption
TZ - 2021/01 - FRG (800,9 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2020/2235 III 40 SNS hlemýždi určení k lidské spotřebě
snails intended for human consumption
TZ - 2021/01 - SNS (772,9 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2020/2235 III 41 GEL želatina určená k lidské spotřebě
gelatine intended for human consumption
GEL Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2020/2235 III 42 COL kolagen určený k lidské spotřebě
collagen intended for human consumption
COL Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022
n. 2020/2235 III 43 RCG suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě
raw materials for the production of gelatine and collagen intended for human consumption
RCG Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022
n. 2020/2235 III 44 TCG ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě
treated raw materials for the production of gelatine and collagen intended for human consumption
TCG Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022
n. 2020/2235 III 45 HON med a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě
honey and other apiculture products intended for human consumption
HON Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022
p.n.K. 2020/2235 III 49 PAO jiné produkty živočišného původu z domácích kopytníků, drůbeže, králíků nebo produktů rybolovu určené k lidské spotřebě, na něž se nevztahují články 8 až 26 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235
other products of animal origin derived from domestic ungulates, poultry, rabbits or fishery products intended for human consumption and not covered by articles 8 to 26 of Commission implementing regulation (EU) 2020/2235
PAO Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2020/2235 III 48 INS hmyz určený k lidské spotřebě
insects intended for human consumption
INS

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

Poznámka:

Ochrana průmyslového vlastnictví, viz:

p.n.K. 2022/169
p.n.K. 2022/188
p.n.K. 2023/5
p.n.K. 2023/58

p.n.K. 2020/2235

III 46 HRP tyto vysoce rafinované produkty: chondroitin-sulfát, vysoce rafinovaná kyselina hyaluronová, jiné vysoce rafinované hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosanu, glukosaminu, syřidla, vyziny a aminokyselin určené k lidské spotřebě
highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass and amino acids intended for human consumption
HRP

Platné od 09.01.2023
Valid from 09.01.2023

p.n.K. 2020/2235 III 27 CAS střívka určená k lidské spotřebě
animal casings intended for human consumption
CAS Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235

III 50 COMP

netrvanlivé směsné produkty a trvanlivé směsné produkty obsahující jakékoliv množství masných výrobků, s výjimkou želatiny, kolagenu a vysoce rafinovaných produktů, které jsou určeny k lidské spotřebě
not shelf-stable composite products and shelf-slable composite products, containing any quantity of meat products except gelatine, collagen and highly refined products, and intended for human consumption
COMP

Platné od 16.07.2022
Valid from 16.07.2022

n. 2020/2235 III 52 TRANSIT-COMP tranzit netrvanlivých směsných produktů a trvanlivých směsných produktů obsahujících jakékoliv množství masných výrobků a určených k lidské spotřebě přes území Unie do třetí země buď okamžitě, nebo poté, co byly skladovány v Unii
transit through the Union to a third country either by immediate transit or after storage in the Union of not shelf-stable composite products and shelf-slable composite products containing any quantity of meat products and intended for human consumption
TRANSIT-COMP Platné od 16.07.2022
Valid from 16.07.2022
p.n.K. 2020/2235 III 53 STORAGE-TC PAO produkty živočišného původu a určité zboží, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie
products of animal origin and certain goods that originate in the Union, are moved to a third country or territory and moved back to the Union after unloading, storage and reloading in that third country or territory
STORAGE-TC PAO Platné od 14.9.2021,
Valid from 14.9.2021

p.n.K. 2020/2235

V soukromé potvrzení provozovatele, který do Unie dováží trvanlivé směsné produkty v souladu s článkem 14 Nařízení (EU) 2019/625
private attestation by the operator entering shelf-stable composite products into the Union in accordance with article 14 of Regulation (EU) 2019/625
E

Platné od 09.01.2023
Valid from 09.01.2023

p.n.k. 2019/2128   vzorové úřední osvědčení a pravidla pro vydávání úředních osvědčení pro zboží, které je dodáváno na plavidla opouštějící Unii a je určeno pro zásobování plavidel nebo ke spotřebě pro posádku a cestující nebo na vojenskou základnu NATO či Spojených států amerických
model official certificate and rules for issuing official certificates for goods which are delivered to vessels leaving the Union and intended for ship supply or consumption by the crew and passengers, or to NATO or a United States’ military base 
Vzor osvědčení zde  

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. 2020/2235
Konsol. znění 04.01.2024
Consol. text 04.01.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.n.K. 2024/399

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 599/2004, Implementing Regulations (EU) No 636/2014 and (EU) 2019/628, Directive 98/68/EC and Decisions 2000/572/EC, 2003/779/EC and 2007/240/EC

 

 

kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 a příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat do Unie.
Vzory veterinárních osvědčení, konkrétně kapitoly 1 (vzor „BOV“), 2 (vzor „OVI“), 3 (vzor „POR“), 4 (vzor „EQU“), 5 (vzor „RUF“), 7 (vzor „SUF“), 10 (vzor „RUM-MSM“), 11 (vzor „SUI-MSM“), 12 (vzor „NZ-TRANSIT-SG“), 13 (vzor „POU“), 15 (vzor „RAT“), 19 (vzor „E“), 20 (vzor „EP“), 23 (vzor „RM“), 24 (vzor „MP-PREP“), 25 (vzor „MPNT“), 26 (vzor „MPST“), 27 (vzor „CAS“), 28 (vzor „FISH-CRUST-HC“), 33 (vzor „MILK-RM“), 34 (vzor „MILK-RMP/NT“), 35 (vzor „DAIRY-PRODUCTS-PT“), 36 (vzor „DAIRY-PRODUCTS-ST“), 37 (vzor „COLOSTRUM“), 38 (vzor „COLOSTRUM-BP“), 45 (vzor „HON“) a 49 (vzor „PAO“) přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 se mění tak, aby odrážela ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, pokud jde o uplatňování zákazu používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Během přechodného období do dne 3. prosince 2024 se pro vstup do Unie i nadále povoluje použití osvědčení vydaných v souladu se vzory stanovenými ve výše zmíněných kapitolách přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud byla uvedená osvědčení vydána nejpozději dne 3. září 2024.

POZOR: Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 stanoví, že podmínky pro vstup zásilek zvířat nebo produktů živočišného původu, které spadají do jeho oblasti působnosti, do Unie se použijí 24 měsíců ode dne použitelnosti prováděcího nařízení, které do příslušných veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení začleňuje zákaz používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Toto nařízení by se mělo použít 6 měsíců po vstupu v platnost. Z toho vyplývá, že zásilky určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat vstupující do Unie ze třetích zemí musí být doprovázeny osvědčeními v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení ode dne 3. září 2026.

 

amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 and Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model certificates for the entry into the Union of consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals.
Model veterinary certificates, specifically, Chapters 1 (model ‘BOV’), 2 (model ‘OVI’), 3 (model ‘POR’), 4 (model ‘EQU’), 5 (model ‘RUF’), 7 (model ‘SUF’), 10 (model ‘RUM-MSM’), 11 (model ‘SUI-MSM’), 12 (model ‘NZ-TRANSIT-SG’), 13 (model ‘POU’), 15 (model ‘RAT’), 19 (model ‘E’), 20 (model ‘EP’), 23 (model ‘RM’), 24 (model ‘MP-PREP’), 25 (model ‘MPNT’), 26 (model ‘MPST’), 27 (model ‘CAS’), 28 (model ‘FISH-CRUST-HC’), 33 (model ‘MILK-RM’), 34 (model ‘MILK-RMP/NT’), 35 (model ‘DAIRY-PRODUCTS-PT’), 36 (model ‘DAIRY-PRODUCTS-ST’), 37 (model ‘COLOSTRUM’), 38 (model ‘COLOSTRUM-BP’), 45 (model ‘HON’) and 49 (model ‘PAO’) of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 should be amended to reflect the provisions laid down in Delegated Regulation (EU) 2023/905 as regards the application of the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. For a transitional period until 3 December 2024, as regards consignments of certain products of animal origin for human consumption, the use of certificates issued in accordance with the models set out in the aforementioned chapters of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union provided that those certificates were issued no later than 3 September 2024.

ATTENTION: Delegated Regulation (EU) 2023/905 provides that the conditions for entry into the Union of consignments of animals or products of animal origin within its scope are to apply 24 months after the date of application of the Implementing Regulation that incorporates in the relevant animal health certificates and animal health/official certificates the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. This Regulation should apply 6 months after its entry into force. It follows that consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals entering the Union from third countries are to be accompanied by certificates in accordance with the requirements set out in this Regulation as from 3 September 2026.

p.n.K. 2022/188

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/188 ze dne 10. února 2022, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem Acheta domesticus na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/188 of 10 February 2022 authorising the placing on the market of frozen, dried and powder forms of Acheta domesticus as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

p.n.K. 2022/169

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/169 ze dne 8. února 2022, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem moučných červů (larev potemníka moučného Tenebrio molitor) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/169 of 8 February 2022 authorising the placing on the market of frozen, dried and powder forms of yellow mealworm (Tenebrio molitor larva) as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

p.n.K. 2023/5

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/5 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/5 of 3 January 2023 authorising the placing on the market of Acheta domesticus (house cricket) partially defatted powder as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

p.n.K 2023/58

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/58 ze dne 5. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení zmrazených, kašovitých, sušených a práškových forem larev Alphitobius diaperinus (potemníka stájového) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/58 of 5 January 2023 authorising the placing on the market of the frozen, paste, dried and powder forms of Alphitobius diaperinus larvae (lesser mealworm) as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Odkaz na původní článek