CS / EN

Seznam třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz do EU

List of third countries from which imports into the EU are allowed

Doporučujeme Vám, abyste si aktuální informace ověřili na těchto adresách:
We recommend that you check the current information at these addresses:

Sante

Odkaz na stránky EK:
Link to EC website:

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/establishment/index#!/search?sort=country.translation

EUR-Lex (přístup k právu Evropské unie)
EUR-Lex (access to European Union law)
Změna – podniky – Brazílie:
prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/700 (389,4 KB)

Change – Establishments – Brazil
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/700
Odkaz na původní článek