CS / EN

Vejce a vaječné výrobky – seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz do EU

Eggs and egg products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/405
Konsol. znění 12.08.2022
Consol. text 12.08.2022

7 vejce a vaječné výrobky
eggs and egg products
příloha XIX p.n.K. (EU) 2021/404 a r.K. 2011/163/EU (obojí v platném znění)
Annex XIX of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 and Com.dec. 2011/163/EU (both as amended)
vejce určené k uvedení na trh jako vejce třídy A
eggs intended for marketing as Class A eggs
příloha IV p.n.K. (EU) 2021/405
Annex IV of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks
p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 13.07.2022
Consol. text 13.07.2022
p.n.K. 2022/1306
p.n.K.2022/1385
p.n.K. 2022/1429
p.n.K. 2022/1454
p.n.K. 2022/1618
p.n.K. 2022/1619
p.n.K. 2022/1676
+ p.n.K. 2022/1961
+ p.n.K. 2022/2061
+ p.n.K. 2022/2183

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 of 24 March 2021 laying down the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council 

r.K. 2011/163/EU
konsol. znění 11.08.2022
Consol. text 11.08.2022

Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES
Commission Decision of 16 March 2011 on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC 

 

Odkaz na původní článek