CS / EN

Osvědčení – vývozy z EU do Kazachstánu

Certificates for exports from the EU into Republic of Kazachstan

Uvedená osvědčení jsou pouze vzory. Originály osvědčení je možné získat na příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy).

Certificates described below are models only. Original of certificates you can obtain at relevant Regional Veterinary Administration of the State Veterinary Administration (or Municipal Veterinary Administration in Prague of the State Veterinary Administration).

Text dokladu vyvoláte kliknutím na zvýrazněný odkaz.
For certificate click on highlight link.

Komodita
Commodity

Kód
Code

Platí od
Valid from

Plemenný a užitkový skot / Breeding and production cattle (779,8 KB)
  červen 2019
June 2019
Příloha k osvědčení pro vývoz plemenného a užitkového skotu z ČR do KZ / Annex to the certificate for breeding and production cattle from CZ to KZ (804,0 KB)
  červen 2019
June 2019

sperma býků
bovine semen

EX - 2019/09 - SPB (Kazakhstan) (776,1 KB)
16.9.2019

Dodatečné prohlášení k vet. osvědčení pro vývoz spermatu 
Additional attestion for the veterinary certificate for export of bovine semen 

Zde / Here (624,3 KB)
12.11.2019

 

 

 

 

 

Odkaz na původní článek