CS / EN

Nařízení o úředních kontrolách


Aktuálně: od 11.6.2024. bude v systému TRACES zavedeno povinné dvoufázové ověření pro všechny uživatele. Je potřeba, aby všichni uživatelé systému TRACES si ve svém účtu EU Login zaregistrovali telefonní číslo, na které bude přicházet ověřovací SMS nebo mobilní zařízení s EU Login aplikací.

Zde naleznete příručku, kde jsou všechny možnosti popsány s přesným návodem k jejich zprovoznění.


Nařízení o úředních kontrolách

Dne 14. 12 2019  se stalo účinným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), také „OCR“,

  • nařízení (EU) 2017/625 (kromě jiného) stanovuje pravidla pro provádění úředních kontrol zásilek zvířat a zboží vstupujících do Unie ze třetích zemí příslušnými orgány členských států, přičemž do kompetence SVS náleží provádění tzv. pohraniční veterinární kontroly,
  • účelem úředních kontrol je ověření souladu s právními předpisy EU pro oblast zemědělsko-potravinového řetězce,
  • toto nařízení změnilo, případně zrušilo řadu stávajících právních předpisů EU.

Čl. 56 nařízení (EU) 2017/625 se týká společného zdravotního vstupního dokladu (dále jen „SZVD“, nebo se také můžete setkat s anglickou zkratkou “CHED“), jehož prostřednictvím má provozovatel odpovědný za zásilku povinnost uvědomit příslušné stanoviště hraniční kontroly (dále jen „SHK“) jeden pracovní den před jejím příchodem na SHK v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1013.

Rozlišujeme doklad SZVDP/CHEDP, který doprovází zásilky produktů živočišného původu, a SZVDA/CHEDA doprovázející zásilky zvířat.

Doklad SZVD/CHED sestává ze 3 části:

Část I – Popis zásilky

Část II – Kontroly

Část III – Další postup

Vytvoření části I SZVD/CHED a potažmo uvědomění SHK jeden den předem o příchodu zásilky provozovatelem odpovědným za zásilku (tj. dovozcem nebo jinou osobou odpovědnou za zásilku) je možné pouze prostřednictvím systému TRACES New Technology (dále jen „TRACES NT“).

Pro přístup do TRACES NT a zažádání o roli „hospodářského subjektu“ je potřeba si nejprve založit tzv. EU-login dle návodu č. 1 a až poté přistoupit k vytvoření Vašeho hospodářského subjektu v samotném systému TRACES NT, dle návodu č. 2:

Návod 1: EU-login pro hospodářské subjekty (465,3 KB)
Návod 2: založení účtu v TRACES NT pro hospodářské subjekty (717,0 KB)

Oficiální návody na stránkách Evropské Komise:
EU-login
TRACES-NT

Vzory SZVD/CHED jsou k dispozici v sekci „Vstupní doklady“.

Odkaz na původní článek