CS / EN

Čerstvé maso dom. živ. druhů a zvěře + masné výrobky k lidské spotřebě

Fresh meat of domestic animals, of wild animals and meat products – for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“; osvědčení je možno vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES

EU Rule

Příloha

Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka

Remark

n. 2020/2235 III 1 BOV čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou strojně odděleného masa, domácího skotu
fresh meat intended for human consumption, excluding mechanically separated meat, of domestic bovine animals
BOV Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022
n. 2020/2235 III 2 OVI čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou strojně odděleného masa, domácích ovcí a koz
fresh meat intended for human consumption, excluding mechanically separated meat, of domestic ovine and caprine animals

OVI

Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022
n. 2020/2235 III 3 POR čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou strojně odděleného masa, domácích prasat
fresh meat intended for human consumption, excluding mechanically separated meat, of domestic porcine animals

POR

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 11 SUI-MSM

strojně oddělené maso domácích prasat určené k lidské spotřebě
mechanically separated meat, intended for human consumption, of domestic porcine animals

SUI-MSM

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 4 EQU čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou mletého masa a strojně oddělého masa, domácích lichokopytníků (Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženci)
fresh meat intended for human consumption, excluding minced meat and mechanically separated meat, of domestic solipeds (Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds)

EQU

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 5 RUF

čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, volně žijících zvířat čeledi Bovidae (kromě domácího skotu, ovcí a koz), velbloudovitých a jelenovitých chovaných jako farmová zvěř
fresh meat intended for human consumption, excluding offal, minced meat and mechanically separated meat, of wild animals of family Bovidae (other than domestic bovine, ovine and caprine animals), camelid animals and cervid animals kept as farmed game

RUF

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 6 RUW čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, zvířat čeledi Bovidae (kromě domácího skotu, ovcí a koz), volně žijících velbloudovitých a jelenovitých chovaných
fresh meat intended for human consumption, excluding offal, minced meat and mechanically separated meat, of animals of family Bovidae (other than domestic bovine, ovine and caprine animals), wild camelid animals and wild cervid animals

RUW

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 7 SUF čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, zvířat volně žijících plemen plemen prasat a čeledi Tayassuidae, chovaných jako farmová zvěř
fresh meat intended for human consumption, excluding offal, minced meat and mechanically separated meat, of animals kept as farmed game of wild breeds of porcine animals and animals of the family Tayassuidae

SUF

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 8 SUW čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, volně žijících zvířat volně žijících plemen prasat a zvířat čeledi Tayassuidae
fresh meat intended for human consumption, excluding offal, minced meat and mechanically separated meat, of wild animals of wild breeds of porcine animals and animals of the family Tayassuidae

SUW

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 9 EQW čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, volně žijících lichokopytníků podrodu Hippotigris (zebra)
fresh meat intended for human consumption, excluding offal, minced meat and mechanically separated meat, of wild game solipeds belonging to the subgenus Hippotigris (Zebra)

EQW

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 12 NZ-TRANZIT-SG čerstvé maso určené k lidské spotřebě pocházející z Nového Zélandu a převážené přes Singapur s vykládkou, možným skladováním a překládkou před vstupem do Unie
fresh meat intended for human consumption originating from New Zealand transiting through Singapore with unloading, possible storage and reloading before entry into the Union

NZ-TRANZIT-SG

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 24 MP-PREP masné polotovary určené k lidské spotřebě
meat preparations intended for human consumption
MP-PREP Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022
n. 2020/2235 III 10 RUM-MSM

strojně oddělené maso domácích přežvýkavců určeného k lidské spotřebě
mechanically separated meat, intended for human consumption, of domestic ruminants

RUM-MSM Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
2005/290 II čerstvé maso domácích prasat – dovoz z KANADY
fresh meat of domestic swine – import from Canada
TZ - 2005/04 - POR.Canada (147,0 KB)
 
n. 2020/2235 III 13 POU

čersté maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou mletého masa a strojně odděleného masa, drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci
fresh meat intended for human consumption, excluding minced meat and mechanically separated meat, of poultry other than ratites

POU

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 15 RAT čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou mletého masa a strojně odděleného masa, ptáků nadřádu běžci
fresh meat intended for human consumption, excluding minced meat and mechanically separated meat, of ratites

RAT

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 17 GBM čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou mletého masa a strojně odděleného masa, pernaté zvěře
fresh meat intended for human consumtion, excluding minced meat and mechanically separated meat, of game birds

GBM

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 25 MPNT

masné výrobky určené k lidské spotřebě, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka, u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik
meat products intended for human consumption, including rendered animal fats and greaves, meat extracts and treated stomachs, bladders and intestines other than casings, that are not required to undergo a specific risk mitigating treatment

MPNT

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235  III 26 MPST masné výrobky určené k lidské spotřebě, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik
meat products intended for human consumption, including rendered animal fats and greaves, meat extracts and treated stomachs, bladders and intestines other than casings, that are required to undergo a specific risk mitigating treatment

MPST

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 21 WL čerstvé maso určené k lidské spotřebě volně žijících zajícovitých (králíci a zajíci), s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, kromě nestažených a nevyvržených zajícovitých
fresh meat intended for human consumption of wild leporidae (rabbits and hares), excluding offal, minced meat and mechanically separated meat except of unskinned and uneviscerated leporidae

WL

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 22 WM čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, volně žijících suchozemských savců, s výjimkou kopytníků a zajícovitých
fresh meat intended for human consumption, excluding offal, minced meat and mechanically separated meat, of wild land mammals other than ungulates and leporidae

WM

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 23 RM

čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou mletého masa a strojně odděleného masa, králíků ve farmovém chovu
fresh meat intended for human consumption, excluding minced meat and mechanically separated meat, of farmed rabbits

RM

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 47 REP

maso plazů určené k lidské spotřebě
reptile meat intended for human consumption

REP

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC
Poznámka
Remarks

p.n.K. 2020/2235
Konsol. znění 04.01.2024
Consol. text 04.01.2024

 

 

 

 

 

 

+ p.n.K. 2024/399

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 599/2004, Implementing Regulations (EU) No 636/2014 and (EU) 2019/628, Directive 98/68/EC and Decisions 2000/572/EC, 2003/779/EC and 2007/240/EC

 

 

kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 a příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat do Unie.
Vzory veterinárních osvědčení, konkrétně kapitoly 1 (vzor „BOV“), 2 (vzor „OVI“), 3 (vzor „POR“), 4 (vzor „EQU“), 5 (vzor „RUF“), 7 (vzor „SUF“), 10 (vzor „RUM-MSM“), 11 (vzor „SUI-MSM“), 12 (vzor „NZ-TRANSIT-SG“), 13 (vzor „POU“), 15 (vzor „RAT“), 19 (vzor „E“), 20 (vzor „EP“), 23 (vzor „RM“), 24 (vzor „MP-PREP“), 25 (vzor „MPNT“), 26 (vzor „MPST“), 27 (vzor „CAS“), 28 (vzor „FISH-CRUST-HC“), 33 (vzor „MILK-RM“), 34 (vzor „MILK-RMP/NT“), 35 (vzor „DAIRY-PRODUCTS-PT“), 36 (vzor „DAIRY-PRODUCTS-ST“), 37 (vzor „COLOSTRUM“), 38 (vzor „COLOSTRUM-BP“), 45 (vzor „HON“) a 49 (vzor „PAO“) přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 se mění tak, aby odrážela ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, pokud jde o uplatňování zákazu používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Během přechodného období do dne 3. prosince 2024 se pro vstup do Unie i nadále povoluje použití osvědčení vydaných v souladu se vzory stanovenými ve výše zmíněných kapitolách přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud byla uvedená osvědčení vydána nejpozději dne 3. září 2024.

POZOR: Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 stanoví, že podmínky pro vstup zásilek zvířat nebo produktů živočišného původu, které spadají do jeho oblasti působnosti, do Unie se použijí 24 měsíců ode dne použitelnosti prováděcího nařízení, které do příslušných veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení začleňuje zákaz používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Toto nařízení by se mělo použít 6 měsíců po vstupu v platnost. Z toho vyplývá, že zásilky určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat vstupující do Unie ze třetích zemí musí být doprovázeny osvědčeními v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení ode dne 3. září 2026.

 

amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 and Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model certificates for the entry into the Union of consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals.
Model veterinary certificates, specifically, Chapters 1 (model ‘BOV’), 2 (model ‘OVI’), 3 (model ‘POR’), 4 (model ‘EQU’), 5 (model ‘RUF’), 7 (model ‘SUF’), 10 (model ‘RUM-MSM’), 11 (model ‘SUI-MSM’), 12 (model ‘NZ-TRANSIT-SG’), 13 (model ‘POU’), 15 (model ‘RAT’), 19 (model ‘E’), 20 (model ‘EP’), 23 (model ‘RM’), 24 (model ‘MP-PREP’), 25 (model ‘MPNT’), 26 (model ‘MPST’), 27 (model ‘CAS’), 28 (model ‘FISH-CRUST-HC’), 33 (model ‘MILK-RM’), 34 (model ‘MILK-RMP/NT’), 35 (model ‘DAIRY-PRODUCTS-PT’), 36 (model ‘DAIRY-PRODUCTS-ST’), 37 (model ‘COLOSTRUM’), 38 (model ‘COLOSTRUM-BP’), 45 (model ‘HON’) and 49 (model ‘PAO’) of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 should be amended to reflect the provisions laid down in Delegated Regulation (EU) 2023/905 as regards the application of the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. For a transitional period until 3 December 2024, as regards consignments of certain products of animal origin for human consumption, the use of certificates issued in accordance with the models set out in the aforementioned chapters of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union provided that those certificates were issued no later than 3 September 2024.

ATTENTION: Delegated Regulation (EU) 2023/905 provides that the conditions for entry into the Union of consignments of animals or products of animal origin within its scope are to apply 24 months after the date of application of the Implementing Regulation that incorporates in the relevant animal health certificates and animal health/official certificates the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. This Regulation should apply 6 months after its entry into force. It follows that consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals entering the Union from third countries are to be accompanied by certificates in accordance with the requirements set out in this Regulation as from 3 September 2026.

 

Odkaz na původní článek