CS / EN

Čerstvé maso dom. živ. druhů a zvěře + masné výrobky k lidské spotřebě

Fresh meat of domestic animals, of wild animals and meat products – for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“; osvědčení je možno vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES

EU Rule

Příloha

Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka

Remark

n. 2020/2235 III 1 BOV čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou strojně odděleného masa, domácího skotu
fresh meat intended for human consumption, excluding mechanically separated meat, of domestic bovine animals
BOV Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022
n. 2020/2235 III 1 OVI čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou strojně odděleného masa, domácích ovcí a koz
fresh meat intended for human consumption, excluding mechanically separated meat, of domestic ovine and caprine animals

OVI

Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022
n. 2020/2235 III 1 POR čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou strojně odděleného masa, domácích prasat
fresh meat intended for human consumption, excluding mechanically separated meat, of domestic porcine animals

POR

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 SUI-MSM

strojně oddělené maso domácích prasat určené k lidské spotřebě
mechanically separated meat, intended for human consumption, of domestic porcine animals

SUI-MSM

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 EQU čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou mletého masa a strojně oddělého masa, domácích lichokopytníků (Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženci)
fresh meat intended for human consumption, excluding minced meat and mechanically separated meat, of domestic solipeds (Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds)

EQU

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 RUF

čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, volně žijících zvířat čeledi Bovidae (kromě domácího skotu, ovcí a koz), velbloudovitých a jelenovitých chovaných jako farmová zvěř
fresh meat intended for human consumption, excluding offal, minced meat and mechanically separated meat, of wild animals of family Bovidae (other than domestic bovine, ovine and caprine animals), camelid animals and cervid animals kept as farmed game

RUF

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/223 III 1 RUW čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, zvířat čeledi Bovidae (kromě domácího skotu, ovcí a koz), volně žijících velbloudovitých a jelenovitých chovaných
fresh meat intended for human consumption, excluding offal, minced meat and mechanically separated meat, of animals of family Bovidae (other than domestic bovine, ovine and caprine animals), wild camelid animals and wild cervid animals

RUW

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 SUF čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, zvířat volně žijících plemen plemen prasat a čeledi Tayassuidae, chovaných jako farmová zvěř
fresh meat intended for human consumption, excluding offal, minced meat and mechanically separated meat, of animals kept as farmed game of wild breeds of porcine animals and animals of the family Tayassuidae

SUF

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 SUW čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, volně žijících zvířat volně žijících plemen prasat a zvířat čeledi Tayassuidae
fresh meat intended for human consumption, excluding offal, minced meat and mechanically separated meat, of wild animals of wild breeds of porcine animals and animals of the family Tayassuidae

SUW

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 EQW čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, volně žijících lichokopytníků podrodu Hippotigris (zebra)
fresh meat intended for human consumption, excluding offal, minced meat and mechanically separated meat, of wild game solipeds belonging to the subgenus Hippotigris (Zebra)

EQW

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 NZ-TRANZIT-SG čerstvé maso určené k lidské spotřebě pocházející z Nového Zélandu a převážené přes Singapur s vykládkou, možným skladováním a překládkou před vstupem do Unie
fresh meat intended for human consumption originating from New Zealand transiting through Singapore with unloading, possible storage and reloading before entry into the Union

NZ-TRANZIT-SG

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/36
III 1 MP-PREP masné polotovary určené k lidské spotřebě
meat preparations intended for human consumption
MP-PREP Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022
n. 2020/2235 III 1 RUM-MSM

strojně oddělené maso domácích přežvýkavců určeného k lidské spotřebě
mechanically separated meat, intended for human consumption, of domestic ruminants

RUM-MSM Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
2005/290 II čerstvé maso domácích prasat – dovoz z KANADY
fresh meat of domestic swine – import from Canada
TZ - 2005/04 - POR.Canada (147,0 KB)
 
n. 2020/2235 III 1 POU

čersté maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou mletého masa a strojně odděleného masa, drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci
fresh meat intended for human consumption, excluding minced meat and mechanically separated meat, of poultry other than ratites

POU

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 RAT čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou mletého masa a strojně odděleného masa, ptáků nadřádu běžci
fresh meat intended for human consumption, excluding minced meat and mechanically separated meat, of ratites

RAT

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 GBM čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou mletého masa a strojně odděleného masa, pernaté zvěře
fresh meat intended for human consumtion, excluding minced meat and mechanically separated meat, of game birds

GBM

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 MPNT

masné výrobky určené k lidské spotřebě, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka, u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik
meat products intended for human consumption, including rendered animal fats and greaves, meat extracts and treated stomachs, bladders and intestines other than casings, that are not required to undergo a specific risk mitigating treatment

MPNT

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235  III 1 MPST masné výrobky určené k lidské spotřebě, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik
meat products intended for human consumption, including rendered animal fats and greaves, meat extracts and treated stomachs, bladders and intestines other than casings, that are required to undergo a specific risk mitigating treatment

MPST

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/223 III 1 WL čerstvé maso určené k lidské spotřebě volně žijících zajícovitých (králíci a zajíci), s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, kromě nestažených a nevyvržených zajícovitých
fresh meat intended for human consumption of wild leporidae (rabbits and hares), excluding offal, minced meat and mechanically separated meat except of unskinned and uneviscerated leporidae

WL

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 WM čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou drobů, mletého masa a strojně odděleného masa, volně žijících suchozemských savců, s výjimkou kopytníků a zajícovitých
fresh meat intended for human consumption, excluding offal, minced meat and mechanically separated meat, of wild land mammals other than ungulates and leporidae

WM

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 RM

čerstvé maso určené k lidské spotřebě, s výjimkou mletého masa a strojně odděleného masa, králíků ve farmovém chovu
fresh meat intended for human consumption, excluding minced meat and mechanically separated meat, of farmed rabbits

RM

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 REP

maso plazů určené k lidské spotřebě
reptile meat intended for human consumption

REP

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC
Poznámka
Remarks

p.n.K. 2020/2235
Konsol. znění 16.07.2022
Consol. text 16.07.2022

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 599/2004, Implementing Regulations (EU) No 636/2014 and (EU) 2019/628, Directive 98/68/EC and Decisions 2000/572/EC, 2003/779/EC and 2007/240/EC

 

Během přechodného období do 15. dubna 2023 je nadále povolen vstup do Unie a tranzit přes Unii pro zásilky určitých směsných produktů, k nimž jsou přiložena příslušná osvědčení vydaná v souladu se vzory stanovenými v kapitolách 50 a 52 přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými tímto nařízením, pokud dané osvědčení bylo vydáno nejpozději dne 15. ledna 2023 (jedná se o vzory osvědčení COMPTRANSIT-COMP).
For a transitional period until 15 April 2023, consignments of certain composite products, accompanied by the appropriate certificates, issued in accordance with the models set out in Chapters 50 and 52 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for entry into and transit through the Union provided that the certificate was issued no later than 15 January 2023 (COMP and TRANSIT-COMP model certificates).

 

Odkaz na původní článek