Čerstvé maso dom. živ. druhů a zvěře + masné výrobky k lidské spotřebě

 

Fresh meat of domestic animals, of wild animals and meat products – for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“; osvědčení je možno vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES

EU Rule

Příloha

Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka

Remark

    NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
COMMISSION REGULATION (EU)2016/1396 of 18 August 2016 amending certain Annexes to Regulation (No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
CS Eurlex (611,5 KB)

 

EN Eurlex (544,1 KB)

Dodatečné požadavky.

Additional requirements.

n. 206/2010 + n. 810/2010 + n. 191/2013 + (n. 2016/1396) + n. 2017/731

II 2 BOV čerstvé maso, včetně mletého masa, domácího skotu (včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců)
fresh meat, including minced meat, of domestic bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds)
  TZ - 2017/05 - BOV (1,4 MB)

 

n. 206/2010 + n. 810/2010 + n. 191/2013 + (n. 2016/1396) + n. 2017/731

II 2 OVI čerstvé maso, včetně mletého masa, domácích ovcí (Ovis aries) a koz (Capra hircus)
fresh meat, including minced meat, of domestic ovine animals (Ovis aries) and caprine animals (Capra hircus)
 

TZ - 2017/06 - OVI (1,4 MB)

 

n. 206/2010 +

oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 + n. 191/2013 +

n. 1218/2014

II 2 POR čerstvé maso, včetně mletého masa, domácích prasat (Sus scrofa)
fresh meat, including minced meat, of domestic porcine animals (Sus scrofa)
TZ - 2014/12 - POR (1,3 MB)

 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 +
n. 191/2013
II 2 EQU čerstvé maso, kromě mletého masa, domácích lichokopytníků (Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženců)
fresh meat, excluding minced meat, of domestic solipeds (Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds)
TZ - 2017/03 - EQU (1,4 MB)

 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 +
n. 191/2013
II 2 RUF čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, volně žijících zvířat řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a zvířat čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae), která jsou od narození nebo po dobu posledních tří měsíců chována jako domácí zvířata nebo chována na farmách
fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae, that are domestically kept or bred since birth or for the last three months in farms
TZ - 2013/03 - RUF (772,2 KB)

 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 II 2 RUW

čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, volně žijících zvířat řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a zvířat čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae), která byla usmrcena nebo ulovena ve volné přírodě
fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild animals of the order Artiodactyla (Excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae that are killed or hunted in the wild

TZ - 2010/08 - RUW (729,0 KB)

 

 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 +
n. 191/2013
II 2 SUF

čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, volně žijících zvířat čeledí Suidae, Tayassuidae nebo Tapiridae, která jsou od narození chována jako domácí zvířata nebo chována na farmách
fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae families that are domestically kept or bred since birth in farms

TZ - 2013/03 - SUF (710,2 KB)

 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 II 2 SUW

čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, volně žijících zvířat čeledí Suidae, Tayassuidae nebo Tapiridae, která byla usmrcena nebo ulovena ve volné přírodě
fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae families that are killed or hunted in the wild

TZ - 2010/08 - SUW (719,4 KB)

 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010, n. 191/2013, 2016/1832 II  2  EQU

čerstvé maso, kromě mletého masa, domácích lichokopytníků (Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženců)
fresh meat excluding minced meat, of domestic solipeds (Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds)

TZ - 2017/03 - EQU (1,4 MB)

 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 II 2 EQW

čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, volně žijících lichokopytníků podrodu Hippotigris (zebra)
fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild solipeds belonging to the subgenus Hippotigris (Zebra)

TZ - 2010/08 - EQW (715,7 KB)

 
n. 206/2010 + n. 2016/535+oprava n. 2016/535 (L 146/37) II 2
NZ-TRANZIT-SG
veterinární osvědčení pouze pro tranzit přes území Singapuru s vykládkou, možným uskladněním a překládkou čerstvého masa pocházejícího z Nového Zélandu, pro něž má Nový Zéland povolení k dovozu do Unie, které je způsobilé pro vstup do Unie a je určeno pro Unii
veterinary certificate only for transit through Singapore with unloading, possible storage and reloading of fresh meat originating from New Zealand, for which New Zealand is authorised for introduction into the Union, which is eligible for introduction and destined to the Union
TZ - 2016/06 - NZ-TRANZIT-SG (350,5 KB)

 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 II 2

tranzit/skladování čerstvého masa
transit/storage of fresh meat

TZ - 2010/08 - TRST (923,9 KB)

 

 

n. 2000/572/ES
+ n. 2008/592/ES
+ n. 191/2013
(+ n. 2016/1396)
+ n. 2016/1832
+ r. 2017/622

II  MP-PREP

masné polotovary
meat preparations

TZ - 2017/05 - MP-PREP (1,4 MB)

 

 

 

2000/572/ES
ve znění 2008/592/ES

III

masné polotovary (tranzit/skladování)
meat preparations for transit / storage

TZ - 2008/09 - MP-PREP-TS (645,8 KB)

 
2005/290/ES II

čerstvé maso domácích prasat – dovoz z KANADY
fresh meat of domestic swine – import from Canada

TZ - 2005/04 - POR.Canada (147,0 KB)

 
nař. 999/2001 XI č. A 15 b)

prohlášení doprovázející osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro dovoz produktů živ. původu obsahujících materiál ze skotu, ovcí nebo koz. Platí pro produkty živ. původu uvedené v příl. XI část A odst. 15 a).
declaration accompanying health certificate for import into the Community of products of animal origin (Annex XI part A point 15 a) of Regulation (EC) No 999/2001), containig material from bovine, ovine or caprine animals, from third countries

TZ - 2005/04 - PROPR (129,9 KB)

 

n. 798/2008
+ n. 2017/151

 POU

maso drůbeže
meat of poultry

TZ - 2017/01 - POU (386,1 KB)

 
nař. 798/2008 I část 2

mleté maso a strojně oddělené maso drůbeže
minced meat and mechanically separated meat of poultry

POU-MI/MSM (705,7 KB)


cs znění z Úředního věstníku

CS version

 

n. 798/2008
+ n. 2015/608

RAT

maso farmových ptáků nadřádu běžci k lidské spotřebě
meat of farmed ratites for human consumption

TZ - 2015/05 - RAT (369,6 KB)

 
nař. 798/2008 I část 2 mleté maso a strojně oddělené maso farmových ptáků nadřádu běžci k lidské spotřebě
minced meat and mechanically separated meat of farmed ratites for human consumption

RAT-MI/MSM (33,1 KB)


cs znění z Úředního věstníku

CS version

 
nař. 798/2008 I část 2
vzor WGM
maso volně žijící pernaté zvěře
wild game-bird meat
TZ - 2009/01 - WGM (656,3 KB)

(form)

 
nař. 798/2008 I část 2 mleté maso a strojně oddělené maso volně žijící pernaté zvěře
wild game-bird minced meat and mechanically separated meat
WGM-MI/MSM (33,1 KB)


cs znění z Úředního věstníku
CS version
 
n. 798/2008
ve znění
n. 411/2009
XI tranzit/skladování vajec prostých specifikovaných patogenních původců, masa, mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vajec a vaječných výrobků
transit/storage of specified pathogen-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products
TZ - 2009/06 - TRA.STO (454,0 KB)

 

r. 2007/777/ES
+ r. 2014/175/EU
+ r. 2014/759/EU
+ n. 2016/1832
(+ n. 2016/1396)
+ n. 2017/622

III

masné výrobky, opracované žaludky, močové měchyře a střeva k dovozu
meat products, treated stomachs, bladders and intestines for import

TZ - 2017/05 - MAVY (443,2 KB)

 
r. 2007/777/ES IV určité masné výrobky/opracované žaludky, močové měchýře a střeva – tranzit a skladování
certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines – transit and/or storage
TZ - 2007/12 - MVTS (198,2 KB)

 
n. 119/2009 II vzor WL maso volně žijících zajícovitých (králíků a zajíců)
meat of wild leporidae (rabbits and hares)
TZ - 2009/02 - WL (658,3 KB)

 
n. 119/2009 II vzor WM maso volně žijících suchozemských savců, s výjimkou kopytníků a zajícovitých
meat of wild land mammals other than ungulates and leporidae
TZ – 2009/02 – WM (658,1 KB)

 
n. 119/2009
ve znění
n. 191/2013
II vzor RM maso králíků ve farmovém chovu
meat of farmed rabbits
TZ - 20013/03 - RM (681,6 KB)

 
n. 119/2009 III tranzit/skladování masa volně žijících zajícovitých, králíků ve farmovém chovu a volně žijících suchozemských savců, s výjimkou
transit/storage of meat of wild leporidae, farmed rabbits and wild land mammals other than ungulates
TZ - 2009/02 - M1.TRA.STO (658,3 KB)

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít