CS / EN

Maso dom. živ. druhů a zvěře, masné výrobky k lidské spotřebě

Fresh meat of domestic and wild animals, meat products for human consumption

 

Pro maso domácích živočišných druhů, maso zvěře a masné výrobky k lidské spotřebě není příslušnými právními předpisy Evropské unie vyžadováno veterinární osvědčení (směrnice 2004/41/ES, Úř. věst. č. L 157).

For meat of domestic animal species, game meat and meat products for human consumption, a veterinary certificate is not required by the relevant legislation of the European Union (Directive 2004/41/EC, OJ No. L 157).
 

V případě těl ulovené velké volně žijící zvěře v kůži musí být v rámci obchodování mezi členskými státy dle přílohy III oddílu IV kapitoly II bodu 8 písm. b) nařízení 853/2004 doprovázena veterinárním osvědčením; v určitých případech jen prohlášením proškolené osoby. Vzor osvědčení je stanoven v příloze II kapitole 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

Číslo předpisu
No of EU Rule
Kód osvědčení
HC code
Název komodity
Name of commodity
Kód jazyka
Language code
p.n.K. (EU) 2020/2235 INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME

Vzorové úřední osvědčení pro přemísťování nestažené velké volně žijící zvěře určené k lidské spotřebě mezi členskými státy

Model official certificate for the movement between member states of unskinned large wild game intended for human consumption

cz (35,2 KB)
en (34,8 KB)

Nařízení (ES) č. 853/2004

příloha III

oddíl IV

kapitola II

Nestažená velká volně žijící zvěř:

    1. b) smí být odeslána do zařízení pro nakládání se zvěřinou v jiném členském státě, pouze pokud ji během přepravy do uvedeného zařízení pro nakládání se zvěřinou doprovází úřední osvědčení stanovené v příloze II kapitole 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, vydané a podepsané úředním veterinárním lékařem, které potvrzuje, že jsou dodrženy požadavky stanovené v bodě 4 této kapitoly, pokud jde o přítomnost prohlášení, je-li zapotřebí, a doprovod příslušných částí těla.

V případě, že se zařízení pro nakládání se zvěřinou, které je v blízkosti oblasti lovu, nachází v jiném členském státě, nemusí být přeprava do tohoto zařízení pro nakládání se zvěřinou doprovázena osvědčením, nýbrž prohlášením proškolené osoby podle bodu 2 v souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice 89/662/EHS, přičemž se zohlední nákazový status členské země původu.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2019/627

Článek 28

Praktická opatření týkající se prohlídky po porážce u volně žijící zvěře:

    1. Úřední veterinární lékař ověří, že nestaženou velkou volně žijící zvěř přepravovanou do zařízení pro nakládání se zvěřinou z území jiného členského státu doprovází osvědčení o zdravotní nezávadnosti odpovídající vzoru uvedenému v příloze II kapitole 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 nebo prohlášení podle přílohy III oddílu IV kapitoly II bodu 8 písm. b) nařízení (ES) č. 853/2004. Úřední veterinární lékař zohlední obsah tohoto osvědčení nebo tohoto (těchto) prohlášení.

 

Odkaz na původní článek