PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/659 of 12 April 2018 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae

Článek 22   Přechodná ustanovení.
Na přechodné období do 31. prosince 2018 povolí členské státy vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých, které jsou doprovázeny veterinárními osvědčeními vyhotovenými v souladu se vzory veterinárních osvědčení použitelnými před datem použitelnosti tohoto nařízení uvedeným v čl. 24 druhém pododstavci, do Unie.
Article 22   Transitional provisions.
For a transitional period until 31 December 2018, Member States shall authorise the entry into the Union of consignments of equidae and of semen, ova and embryos of equidae accompanied by health certificates drawn up in accordance with the model health certificates applicable before the date of application of this Regulation specified in the second subparagraph of Article 24.