CS / EN

Lichokopytníci

Solipeds

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka

Remark

p.n.K. 2021/403 II 12 vstup koňovitých neurčených k porážce do Unie
entry into the Union of equine animals not intended for slaughter
EQUI-X Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 13 vstup koňovitých určených k porážce do Unie
entry into the Union of equine animals intended for slaughter
EQUI-Y Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 14 tranzit koňovitých neurčených k porážce přes území Unie
transit through the Union of equine animals not intended for slaughter
EQUI-TRANSIT-X Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 15 tranzit koňovitých určených k porážce přes území Unie
transit through the Union of equine animals intended for slaughter
EQUI-TRANSIT-Y Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 16 zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 30 dnů
re-entry into the Union of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export for a period of not more than 30 days
EQUI- RE-ENTRY-30 Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 17 zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích organizovaných pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale – FEI)
re-entry into the Union of registered horses for competition after temporary export for a period of not more than 90 days to participate in equestrian events organised under the auspices of the Fédération Equestre Internationale (FEI)
EQUI- RE-ENTRY-90-COMP Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 18 zpětný dovoz evidovaných dostihových koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na specifických dostizích v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru, Spojených arabských emirátech nebo Kataru
re-entry into the Union of registered horses for racing after temporary export for a period of not more than 90 days to participate in specific race events in Australia, Canada, the United States of America, Hong Kong, Japan, Singapore, the United Arab Emirates or Qatar
EQUI- RE-ENTRY-90-RACE Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 III 1 prohlášení velitele plavidla: Dodatek pro přepravu suchozemských zvířat vstupujících do Unie po moři
declaration by the master of the vessel: Addendum for transport of terrestrial animals entering the Union by sea
AT-TERRE-SEA Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 III 2 prohlášení pro překládku koňovitých
declaration transhipment of equidae
EQUI-TRANS Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
Odkazy:
Předpis ES
Regulation EC
Poznámka
Remarks

p.n.K. 2021/403
konsol. znění 02.03.2023
consol. text from 02.03.2023

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU

 

Odkaz na původní článek