CS / EN

Lichokopytníci

Solipeds

*Upozornění: 29. 2. 2024 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/351 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová veterinární/úřední osvědčení, vzorová prohlášení a vzorová úřední prohlášení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a které stanoví přechodné období do 15. listopadu 2024, v rámci něhož je nadále povolen vstup do Unie pro zásilky určitých druhů a kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů, k nimž jsou přiložena příslušná veterinární osvědčení, veterinární/úřední osvědčení a prohlášení a úřední prohlášení vydaná v souladu se vzory stanovenými v kapitolách 1 až 68 přílohy II a kapitolách 1 a 2 přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud daná osvědčení a prohlášení byla vydána nejpozději dne 15. srpna 2024.

*Attention: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/351 of 17 January 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model animal health certificates, model animal health/official certificates, model declarations and model official declarations for the entry into the Union of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof entered into force 29. 2. 2024. For a transitional period until 15 November 2024, consignments of certain species and categories of terrestrial animals and germinal products thereof, accompanied by appropriate animal health certificates, animal health/official certificates and declarations, and official declarations issued in accordance with the models set out in Chapters 1 to 68 of Annex II and Chapters 1 and 2 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2021/403, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union provided that those certificates and declarations were issued no later than 15 August 2024.

 

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“/For certificate click on „Code“

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex
Komodita
Commodity
Kód
Code
Poznámka
Remark

p.n.K. 2021/403

 

 

p.n.K. 2024/399

II 13 vstup koňovitých neurčených k porážce do Unie
entry into the Union of equine animals not intended for slaughter
EQUI-X

*Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024

 

Použije se od 3.9.2024 (viz odkazy níže)
Apply from 3.9.2024 (see references below)

p.n.K. 2021/403

 

 

p.n.K. 2024/399

II 14 vstup koňovitých určených k porážce do Unie
entry into the Union of equine animals intended for slaughter
EQUI-Y

*Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024

 

Použije se od 3.9.2024 (viz odkazy níže)
Apply from 3.9.2024 (see references below)

p.n.K. 2021/403 II 15 zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 30 dnů
re-entry into the Union of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export for a period of not more than 30 days
EQUI- RE-ENTRY-30 *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 16 zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích organizovaných pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale – FEI)
re-entry into the Union of registered horses for competition after temporary export for a period of not more than 90 days to participate in equestrian events organised under the auspices of the Fédération Equestre Internationale (FEI)
EQUI- RE-ENTRY-90-COMP *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 17 zpětný dovoz evidovaných dostihových koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na specifických dostizích v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru, Spojených arabských emirátech nebo Kataru
re-entry into the Union of registered horses for racing after temporary export for a period of not more than 90 days to participate in specific race events in Australia, Canada, the United States of America, Hong Kong, Japan, Singapore, the United Arab Emirates or Qatar
EQUI- RE-ENTRY-90-RACE *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 III 1 prohlášení velitele plavidla: Dodatek pro přepravu suchozemských zvířat vstupujících do Unie po moři
declaration by the master of the vessel: Addendum for transport of terrestrial animals entering the Union by sea
AT-TERRE-SEA *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 III 2 prohlášení pro překládku koňovitých
declaration transhipment of equidae
EQUI-TRANS *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
Odkazy:
References:
Předpis ES
Regulation EC
Poznámka
Remarks

p.n.K. 2021/403
konsol. znění 29.02.2024
consol. text from 29.02.2024

 

 

 

 

 

p.n.K. 2024/351 (zapracováno v konsol. znění/entered into consol. text)

 

 

 

 

p.n.K. 2024/399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU

 

prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/351 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová veterinární/úřední osvědčení, vzorová prohlášení a vzorová úřední prohlášení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie.
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/351 of 17 January 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model animal health certificates, model animal health/official certificates, model declarations and model official declarations for the entry into the Union of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof

 

kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 a příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat do Unie.
Některé vzory veterinárních osvědčení přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 se mění tak, aby odrážela ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, pokud jde o uplatňování zákazu používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Během přechodného období do dne 3. prosince 2024 se pro vstup do Unie i nadále povoluje použití osvědčení vydaných v souladu se vzory stanovenými ve výše zmíněných kapitolách přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud byla uvedená osvědčení vydána nejpozději dne 3. září 2024.

POZOR: Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 stanoví, že podmínky pro vstup zásilek zvířat nebo produktů živočišného původu, které spadají do jeho oblasti působnosti, do Unie se použijí 24 měsíců ode dne použitelnosti prováděcího nařízení, které do příslušných veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení začleňuje zákaz používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Toto nařízení by se mělo použít 6 měsíců po vstupu v platnost. Z toho vyplývá, že zásilky určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat vstupující do Unie ze třetích zemí musí být doprovázeny osvědčeními v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení ode dne 3. září 2026.

 

amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 and Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model certificates for the entry into the Union of consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals.
Some model veterinary certificates of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 should be amended to reflect the provisions laid down in Delegated Regulation (EU) 2023/905 as regards the application of the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. For a transitional period until 3 December 2024, as regards consignments of certain products of animal origin for human consumption, the use of certificates issued in accordance with the models set out in the aforementioned chapters of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union provided that those certificates were issued no later than 3 September 2024.

ATTENTION: Delegated Regulation (EU) 2023/905 provides that the conditions for entry into the Union of consignments of animals or products of animal origin within its scope are to apply 24 months after the date of application of the Implementing Regulation that incorporates in the relevant animal health certificates and animal health/official certificates the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. This Regulation should apply 6 months after its entry into force. It follows that consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals entering the Union from third countries are to be accompanied by certificates in accordance with the requirements set out in this Regulation as from 3 September 2026.

(+p.n.K. 2024/1044)

upravující pouze osvědčení pro přemisťování mezi členskými státy/amending INTRA cesrtificates only

 

Odkaz na původní článek